Pre­ma­kaná apli­ká­cia búra sexu­álne tabu. Medzi fanú­šikmi star­tupu je aj Emma Wat­son!

Martin Bohunický / 26. apríla 2016 / Startupy

Sku­pina žien zo star­tupu OMGYES sa roz­hodla zbú­rať sexu­álne tabu a pri­niesli apli­ká­ciu, ktorá tech­nic­kým spra­co­va­ním predčí 99% apli­ká­cií na trhu.

Tieto ženy mali už plné zuby toho, ako sa sex vo svete démo­ni­zuje a uspo­ko­je­nie ženy sa stále pova­žuje za niečo, o čom sa má mlčať. Uro­bili pries­kum medzi 2000 ženami vo veku 18 až 95 rokov a dali dokopy vzde­lá­vací prog­ram, aký nemá obdoby. Sys­tém je tak pre­pra­co­vaný, že si ho zami­lo­vala i samotná herečka Emma Wat­son, ktorá ho odpo­ru­čila všet­kým svo­jim fanú­ši­kom.

Výni­moč­nou strán­kou prog­ramu je real-time feed­back, ktorý pri inštruk­táž­nych vide­ách dostá­vaš. Jed­no­du­cho sa na svo­jom mobile či tab­lete sna­žíš správne dotý­kať ženy na videu a apli­ká­cia vyhod­notí, nakoľko to robíš správne.

Potre­bu­jeme pre­stať igno­ro­vať túto tému a vytiah­nuť ju z tma­vých kútov inter­netu,” tvr­dia tvor­co­via. Na stránke náj­deš 12 tech­ník, pri­čom to, ako na ne rea­gujú jed­not­livé ženy, je veľmi indi­vi­du­álne. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že zo 40 tisíc zare­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov tvo­ria až polo­vicu ženy. Je to aj preto, že prog­ram nie je zďa­leka vyslo­vene určený pre mužov, žena ho môže využí­vať aj sama, pre svoje vlastné pote­še­nie.

Tvor­co­via veria, že sku­točne pri­niesli niečo, čo na inter­nete dopo­siaľ chý­balo. “Na inter­nete sa môžete naučiť nový jazyk, hrať na hudobný nástroj, či dokonca vyštu­do­vať vysokú školu. Je čas pri­niesť vzde­lá­vací prog­ram aj na to, ako uspo­ko­jiť ženu.”

Prog­ram stojí jed­no­ra­zovo 29 EUR a ak ťa zau­jal, objed­nať si ho môžeš na tomto odkaze. 

omgyes

foto: omgyes

Možno je na čase konečne sa pre­stať poze­rať na sex cez prsty a brať ho ako bežnú súčasť našich živo­tov. A keď apli­ká­ciu vychva­ľuje “femi­nis­tka” Emma Wat­son, tak sme práve zrejme nara­zili na niečo, čo má obrov­ský poten­ciál toto tabu zlo­miť.

Aspoň vidíš, že na trhu so star­tupmi a apli­ká­ciami stále exis­tujú medzery. Stačí možno len zlo­miť nie­ktoré zasta­rané spô­soby.

Zdroj: dailymail.co.uk, titulná foto: flickr

Pridať komentár (0)