Pre­me­nia tie­to apli­ká­cie aj váš domov na „smart­ho­me“?

Stanka Brezániová / 20. mája 2014 / Tech a inovácie

Po smartp­ho­ne tu máme smart­ho­me. Ponu­ka apli­ká­cií pre ria­de­nie domác­nos­ti sa roz­ší­ri­la a je pomer­ne ľah­ké sa v tom stra­tiť. Z tých význam­ných spo­me­niem Tap­ho­me, SmartT­hings a Plug mee. Je nača­se tro­chu sa zorien­to­vať a nájsť to naj. 

Prvý­krát sme o dvoch z nich písa­li v pre­doš­lom člán­ku. V skrat­ke pove­da­né, tajom­stvo tej­to tech­no­ló­gie je v samos­tat­ných kom­po­nen­toch, kto­ré ria­di cen­trál­ne zaria­de­nie, tzv. hub. Ak naprí­klad chce­te ovlá­dať osvet­le­nie lam­py, tak na zásuv­ku potre­bu­je­te pri­po­jiť zaria­de­nie, kto­ré je schop­né spo­jiť sa s cen­trom a násled­ne s tele­fó­nom. Kaž­dý výrob­ca ponú­ka vlast­né kom­po­nen­ty, tu máme porov­na­nie ame­ric­kej, slo­ven­skej a ukra­jin­skej znač­ky.

SmartT­hings

Na začia­tok Ame­ri­ka. Apli­ká­ciu si môže­te zdar­ma pre­zrieť na iOS aj andro­idov­skom tele­fó­ne. Od 337 andro­ido­vých uží­va­te­ľov si vyslú­ži­la hod­no­te­nie 3,9 z 5 – to zna­me­ná odskú­ša­né a schvá­le­né. Tech­nic­ké anti­ta­len­ty môžem pote­šiť tým, že zro­zu­mi­teľ­nej­šie pre­ve­de­nie návo­du na pou­ži­tie som ešte nevi­de­la. Na strán­ke SmartT­hings uvá­dza­jú dobu inšta­lá­cie na 15 minút. Štar­to­va­cí balí­ček obsa­hu­je 3 zaria­de­nia (sní­mač pohy­bu, tepla/vibrácií, sto­po­va­ciu kľú­čen­ku) a ria­dia­ce cen­trum.

Tap­ho­me a tap­Ho­me

Tap­ho­me je slo­ven­ský star­tup so síd­lom v Bra­ti­sla­ve. Dizajn apli­ká­cie a mož­ný moni­to­ring a regu­lá­cia pod­la­ho­vé­ho kúre­nia sú urči­te naj­väč­ší­mi pred­nos­ťa­mi. To som u ostat­ných spo­mí­na­ných zna­čiek nevi­de­la. Jed­not­li­vé pro­duk­ty a zaria­de­nia nema­jú na ofi­ciál­nej strán­ke defi­no­va­né a chý­ba aj cena, no mož­nosť okam­ži­tej kúpy osta­la. Apli­ká­cia je voľ­ne dostup­ná.

Jed­no upo­zor­ne­nie — exis­tu­je rov­no­men­ná apli­ká­cia tap­Ho­me, kto­rá pochá­dza z Nemec­ka. Aj vo vyhľa­dá­va­ní Goog­le Play sú hneď ved­ľa seba. Najs­po­ľah­li­vej­šie ich rozo­zná­te pod­ľa jazy­ka ako aj pod­ľa vzhľa­du. Pro­duk­ty majú síce podob­né, no čo sa týka dizaj­nu, tak slo­ven­ská ver­zia na 100% vedie. Koniec kon­cov, posúď­te sami.

Plug mee

Aj Ukra­ji­na tu má svoj­ho zástup­cu. Oce­ňu­jem veľ­kú mož­nosť výbe­ru zaria­de­ní. Naprí­klad pri svet­le sú na výber hneď tri mož­nos­ti. Dá sa kúpiť zásuv­ka, do kto­rej lam­pu zapo­jí­te, potom žia­rov­ka so zabu­do­va­ným sen­zo­rom ale­bo násta­vec, do kto­ré­ho zakrú­ti­te vlast­nú žia­rov­ku. Za také­to pre­ve­de­nie dávam veľ­ké plus. Nepo­nú­ka­jú žiad­ne výhod­nej­šie štar­to­va­cie balíč­ky, kaž­dý si ten svoj vys­kla­dá sám. Zoznam pro­duk­tov náj­de­te na pro­duk­to­vej strán­ke Plug mee.

Veľa ľudí sa pýta na bez­peč­nosť bez­káb­lo­vé­ho pre­po­je­nia zaria­de­ní. Pred­sta­va, že mi nie­kto zamkne dom rov­no pred nosom nie je prí­jem­ná. Pre­to vám naprí­klad so SmartT­hings spo­lu so zaria­de­ním prí­de aj auten­ti­fi­kač­ný kód, kto­rý si od vás smart­fón pýta pri pri­hlá­se­ní do sys­té­mu. Ten­to kód je uni­kát­ny a dá sa pou­žiť len raz a iba na jeden tele­fón, kto­rým bude­te kom­po­nen­ty ovlá­dať.

Per­lič­ka na koniec. Sam­sung prá­ve v tej­to dobe pred­sta­vu­je novú radu smart výrob­kov, kto­ré ovlá­da­te cez tele­fón. Zatiaľ uvied­li práč­ku, chlad­nič­ku a kli­ma­ti­zá­ciu. Ešte nás zjav­ne čaká cel­kom kon­ku­renč­ný boj. 

Zdroj: smartthings.com, taphome.com, plugmee.com, smarthome.alessandrogonella.com

Pridať komentár (0)