Pre­me­nia tieto apli­ká­cie aj váš domov na „smart­home“?

Stanka Brezániová / 20. mája 2014 / Tech a inovácie

Po smartp­hone tu máme smart­home. Ponuka apli­ká­cií pre ria­de­nie domác­nosti sa roz­ší­rila a je pomerne ľahké sa v tom stra­tiť. Z tých význam­ných spo­me­niem Tap­home, SmartT­hings a Plug mee. Je načase tro­chu sa zorien­to­vať a nájsť to naj. 

Prvý­krát sme o dvoch z nich písali v pre­doš­lom článku. V skratke pove­dané, tajom­stvo tejto tech­no­ló­gie je v samos­tat­ných kom­po­nen­toch, ktoré riadi cen­trálne zaria­de­nie, tzv. hub. Ak naprí­klad chcete ovlá­dať osvet­le­nie lampy, tak na zásuvku potre­bu­jete pri­po­jiť zaria­de­nie, ktoré je schopné spo­jiť sa s cen­trom a následne s tele­fó­nom. Každý výrobca ponúka vlastné kom­po­nenty, tu máme porov­na­nie ame­ric­kej, slo­ven­skej a ukra­jin­skej značky.

SmartT­hings

Na začia­tok Ame­rika. Apli­ká­ciu si môžete zdarma pre­zrieť na iOS aj andro­idov­skom tele­fóne. Od 337 andro­ido­vých uží­va­te­ľov si vyslú­žila hod­no­te­nie 3,9 z 5 – to zna­mená odskú­šané a schvá­lené. Tech­nické anti­ta­lenty môžem pote­šiť tým, že zro­zu­mi­teľ­nej­šie pre­ve­de­nie návodu na pou­ži­tie som ešte nevi­dela. Na stránke SmartT­hings uvá­dzajú dobu inšta­lá­cie na 15 minút. Štar­to­vací balí­ček obsa­huje 3 zaria­de­nia (sní­mač pohybu, tepla/vibrácií, sto­po­va­ciu kľú­čenku) a ria­diace cen­trum.

Tap­home a tap­Home

Tap­home je slo­ven­ský star­tup so síd­lom v Bra­ti­slave. Dizajn apli­ká­cie a možný moni­to­ring a regu­lá­cia pod­la­ho­vého kúre­nia sú určite naj­väč­šími pred­nos­ťami. To som u ostat­ných spo­mí­na­ných zna­čiek nevi­dela. Jed­not­livé pro­dukty a zaria­de­nia nemajú na ofi­ciál­nej stránke defi­no­vané a chýba aj cena, no mož­nosť okam­ži­tej kúpy ostala. Apli­ká­cia je voľne dostupná.

Jedno upo­zor­ne­nie — exis­tuje rov­no­menná apli­ká­cia tap­Home, ktorá pochá­dza z Nemecka. Aj vo vyhľa­dá­vaní Google Play sú hneď vedľa seba. Najs­po­ľah­li­vej­šie ich rozo­znáte podľa jazyka ako aj podľa vzhľadu. Pro­dukty majú síce podobné, no čo sa týka dizajnu, tak slo­ven­ská ver­zia na 100% vedie. Koniec kon­cov, posúďte sami.

Plug mee

Aj Ukra­jina tu má svojho zástupcu. Oce­ňu­jem veľkú mož­nosť výberu zaria­dení. Naprí­klad pri svetle sú na výber hneď tri mož­nosti. Dá sa kúpiť zásuvka, do kto­rej lampu zapo­jíte, potom žia­rovka so zabu­do­va­ným sen­zo­rom alebo násta­vec, do kto­rého zakrú­tite vlastnú žia­rovku. Za takéto pre­ve­de­nie dávam veľké plus. Nepo­nú­kajú žiadne výhod­nej­šie štar­to­va­cie balíčky, každý si ten svoj vys­kladá sám. Zoznam pro­duk­tov náj­dete na pro­duk­to­vej stránke Plug mee.

Veľa ľudí sa pýta na bez­peč­nosť bez­káb­lo­vého pre­po­je­nia zaria­dení. Pred­stava, že mi nie­kto zamkne dom rovno pred nosom nie je prí­jemná. Preto vám naprí­klad so SmartT­hings spolu so zaria­de­ním príde aj auten­ti­fi­kačný kód, ktorý si od vás smart­fón pýta pri pri­hlá­sení do sys­tému. Tento kód je uni­kátny a dá sa pou­žiť len raz a iba na jeden tele­fón, kto­rým budete kom­po­nenty ovlá­dať.

Per­lička na koniec. Sam­sung práve v tejto dobe pred­sta­vuje novú radu smart výrob­kov, ktoré ovlá­date cez tele­fón. Zatiaľ uviedli práčku, chlad­ničku a kli­ma­ti­zá­ciu. Ešte nás zjavne čaká cel­kom kon­ku­renčný boj. 

Zdroj: smartthings.com, taphome.com, plugmee.com, smarthome.alessandrogonella.com

Pridať komentár (0)