Pre­me­nili verejné toalety na štý­lové bary!

Šandi / 1. augusta 2014 / Tools a produktivita

Nikita je člo­vek, ktorý pre­me­nil nemožné na možné a ešte k tomu aj funkčné. Hovo­ríme o nápade, ktorý si zaslúži zmienku a obdiv. Par­tia mla­dých cha­la­nov dostala nápad pre­me­niť bra­ti­slav­ské nefunkčné verejné toalety na štý­lové bary. V roz­ho­vore s Niki­tom sa dozviete ako to všetko celé začalo.

Keď je niečo Out of the Box, tak je to myš­lienka pre­ro­biť verejné záchody na bar. Nikita, ako ťa to celé vôbec napadlo a kedy?

Keď som zis­til že robiť bez­výz­namnú robotu pre nie­koho iného nie je to, čo od života oča­ká­vam.

Pries­tory ste si pre­rá­bali sami? Koľko to celé trvalo?

Jasné že svoj­po­mocne, dva roky som robil na stavbe keď som zis­ťo­val čo vlastne chcem ďalej v živote robiť, tak prečo tie zna­losti nezú­ro­čiť. A trvalo to celé asi pol roka, ale je vždy čo dorá­bať a vylep­šo­vať

V čom je Papi­chulo iné než ostatné bary v Bra­ti­slave?

Mys­líš okrem faktu že je to posta­vené na býva­lých verej­ných toale­tách? :D V prvom rade sa sna­žíme podá­vať našim zákaz­ní­kom pro­dukty kto­rým my sami veríme. A sú kva­litné ako naprí­klad čapo­vané pivo Ses­ler a Stu­pa­var, ktorý pochá­dza z mini slo­ven­ského pivo­varu. Máme aj kla­siku ako čapo­vaná kofola, ktorá pomaly v cen­tre mesta vymiera. Nero­bíme nikomu reklamu čo v pre­klade zna­mená, že sme sa nezap­re­dali tej kolo-cor­goňo-lava­zo­id­nej koor­po­rá­cii, ktorá by nám za dva dážd­niky na terasu a chlad­ničku určo­vala, čo máme odo­be­rať a pre­dá­vať naším zákaz­ní­kom. Pre nás je naj­dô­le­ži­tej­šie to, čo chce zákaz­ník a tak­tiež sme otvo­rení akým­koľ­vek vylep­še­niam, či už v sor­ti­mente alebo čom­koľ­vek inom, hlavne aby sme zákaz­ní­kom vyho­veli a sprí­jem­nili pose­de­nie u nás. 

Ako rea­gujú ľudia, ktorí k vám zaví­tajú za úče­lom ‘’vlast­nej potreby’’ a naďa­bia na veľmi svoj­ský bar Papi­chulo?

Je to rôzne ale väč­ši­nou proste neve­dia čo si majú mys­lieť, alebo či nie­kde zle neza­bo­čili. Chvíľu im trvá kým sa zorien­tujú, ale samoz­rejme že dopra­jeme uľa­viť si u nás kaž­dému kto hľadá toaletu. Neraz sa stane, že keď k nám naky pán vbehne, uľaví si a dá si rovno aj jedno oro­sené, keď už sa oci­tol v bare.

Akí ľudia k vám začali cho­diť a prečo sa vra­cajú?

Cho­dia k nám väč­ši­nou ľudia, kto­rých omr­zeli tie ste­re­otypné pod­niky, v kto­rých sa cítia ako v čakárni u lekára a podo­bajú sa ako vajce vajcu. Tieto pod­niky majú často per­so­nál, ktorý je neochotný a tvári sa ako keby tam boli za trest.

Ako ste na tom cenovo? 

Mys­lím že pri­me­rane. Treba k nám prísť a zis­tiť…

Bolo ťažké vyjed­ná­vať s mes­tom o zís­kaní pries­to­rov a pre­sved­čiť ich o vašej ule­te­nej myš­lienke?

Je to ako v kaž­dom pod­ni­kaní, či už si súkrom­ník alebo mesto, vždy sa dá dohod­núť, ak sú obe strany ochotné robiť ústupky. V našom prí­pade to boli pries­tory, s kto­rými si nikto neve­del rady, lebo pri­ťa­ho­vali aso­ciá­lou, neboli ren­ta­bilné, alebo už proste doslú­žili svojmu účelu.

Viem že mesto plá­nuje ponú­kať aj ďal­šie odsta­vené verejné toalety, nemáš chuť po Papi­chulo otvo­riť ďal­šie ‘’svoj­ské’’ bary na podob­ných mies­tach a stať sa bra­ti­slav­ský Pablo Esco­bar v tomto seg­mente? :)

Pablo haj­zel babka “? To by mi licho­tilo. Dodnes si pamä­tám ako mi otec hovo­ril, že keď sa nebu­dem poriadne učiť bude zo mňa hov­no­cu­cár… Asi to nemys­lel zrovna takto, ale skoro to tra­fil :D

Môže byť takýto bar ren­ta­bilný, alebo je to skôr zábavka, ktorá si na seba dokáže zaro­biť?

Oboje, keď niečo nero­bíš poriadne, tak nemô­žeš čakať že všetko pôjde ako po masle, bude to per­fekte a ešte aj zis­kové. Podľa môjho názoru je to celé o tom, koľko času je člo­vek ochotný inves­to­vať do jed­ného pro­jektu. Ja nerád všetko vsá­dzam na jednu kartu a veno­vať sa len Papi­chulu by ma nena­pĺňalo, preto mám spo­loč­ní­kov a každý z nás sa v pod­niku stará o niečo iné, tým pádom má každý z nás čas na iné pro­jekty, prácu, alebo rodinu a napriek tomu neza­ned­báva bar.

Ako vní­maš otvo­re­nosť Slo­vá­kov? Sú podľa teba skôr kon­zer­va­tív­nejší, alebo dokážu pri­jí­mať ino­va­tívne a revo­lučné nápady.

Keď máš na mysli ino­va­tívne a revo­lučné nápady ako handy bulb a flexi hose z teles­ho­pingu, tak ich pri­jí­majú viac než per­fektne :D, ale skôr sa pýtaš na obytné domy z lod­ných kon­taj­ne­rov a tie naozaj revo­lučné nápady, ktoré menia uhol pohľadu na všedné veci tak by som to zhr­nul asi do jed­nej vety: “vidím svetlo na konci tunela pre náš národ, ale ten tunel je stra­a­a­ašne dlhý. ” ale nestrá­cam v nás Slo­vá­kov nádej.

Aké pro­jekty máš v hlave a ktoré z nich plá­nu­ješ rea­li­zo­vať?

Samoz­rejme že všetky chcem zre­a­li­zo­vať dúfam, že pre nejaké nad­chnem aj teba. Ale nerád rozo­be­rám veci ktoré sú v nedo­hľadne. Mám rád keď ľudia niečo robia a nie plá­nujú, čo budú a čo chcú a pri­tom preto nič neuro­bia. Nech­cem byť jeden z nich, takže keď príde správny čas rád ti o nich poviem ;)

Spo­lu­za­kla­da­teľ Bobby indiano fish

Pridať komentár (0)