Pre­me­ni­li verej­né toale­ty na štý­lo­vé bary!

Šandi / 1. augusta 2014 / Lifehacking

Niki­ta je člo­vek, kto­rý pre­me­nil nemož­né na mož­né a ešte k tomu aj funkč­né. Hovo­rí­me o nápa­de, kto­rý si zaslú­ži zmien­ku a obdiv. Par­tia mla­dých cha­la­nov dosta­la nápad pre­me­niť bra­ti­slav­ské nefunkč­né verej­né toale­ty na štý­lo­vé bary. V roz­ho­vo­re s Niki­tom sa dozvie­te ako to všet­ko celé zača­lo.

Keď je nie­čo Out of the Box, tak je to myš­lien­ka pre­ro­biť verej­né zácho­dy na bar. Niki­ta, ako ťa to celé vôbec napad­lo a kedy?

Keď som zis­til že robiť bez­výz­nam­nú robo­tu pre nie­ko­ho iné­ho nie je to, čo od živo­ta oča­ká­vam.

Pries­to­ry ste si pre­rá­ba­li sami? Koľ­ko to celé trva­lo?

Jas­né že svoj­po­moc­ne, dva roky som robil na stav­be keď som zis­ťo­val čo vlast­ne chcem ďalej v živo­te robiť, tak pre­čo tie zna­los­ti nezú­ro­čiť. A trva­lo to celé asi pol roka, ale je vždy čo dorá­bať a vylep­šo­vať

V čom je Papi­chu­lo iné než ostat­né bary v Bra­ti­sla­ve?

Mys­líš okrem fak­tu že je to posta­ve­né na býva­lých verej­ných toale­tách? :D V prvom rade sa sna­ží­me podá­vať našim zákaz­ní­kom pro­duk­ty kto­rým my sami verí­me. A sú kva­lit­né ako naprí­klad čapo­va­né pivo Ses­ler a Stu­pa­var, kto­rý pochá­dza z mini slo­ven­ské­ho pivo­va­ru. Máme aj kla­si­ku ako čapo­va­ná kofo­la, kto­rá poma­ly v cen­tre mes­ta vymie­ra. Nero­bí­me niko­mu rekla­mu čo v pre­kla­de zna­me­ná, že sme sa nezap­re­da­li tej kolo-cor­go­ňo-lava­zo­id­nej koor­po­rá­cii, kto­rá by nám za dva dážd­ni­ky na tera­su a chlad­nič­ku určo­va­la, čo máme odo­be­rať a pre­dá­vať naším zákaz­ní­kom. Pre nás je naj­dô­le­ži­tej­šie to, čo chce zákaz­ník a tak­tiež sme otvo­re­ní akým­koľ­vek vylep­še­niam, či už v sor­ti­men­te ale­bo čom­koľ­vek inom, hlav­ne aby sme zákaz­ní­kom vyho­ve­li a sprí­jem­ni­li pose­de­nie u nás. 

Ako rea­gu­jú ľudia, kto­rí k vám zaví­ta­jú za úče­lom ‘’vlast­nej potre­by’’ a naďa­bia na veľ­mi svoj­ský bar Papi­chu­lo?

Je to rôz­ne ale väč­ši­nou pros­te neve­dia čo si majú mys­lieť, ale­bo či nie­kde zle neza­bo­či­li. Chví­ľu im trvá kým sa zorien­tu­jú, ale samoz­rej­me že dopra­je­me uľa­viť si u nás kaž­dé­mu kto hľa­dá toale­tu. Neraz sa sta­ne, že keď k nám naky pán vbeh­ne, uľa­ví si a dá si rov­no aj jed­no oro­se­né, keď už sa oci­tol v bare.

Akí ľudia k vám zača­li cho­diť a pre­čo sa vra­ca­jú?

Cho­dia k nám väč­ši­nou ľudia, kto­rých omr­ze­li tie ste­re­otyp­né pod­ni­ky, v kto­rých sa cítia ako v čakár­ni u leká­ra a podo­ba­jú sa ako vaj­ce vaj­cu. Tie­to pod­ni­ky majú čas­to per­so­nál, kto­rý je neochot­ný a tvá­ri sa ako keby tam boli za trest.

Ako ste na tom ceno­vo?

Mys­lím že pri­me­ra­ne. Tre­ba k nám prí­sť a zis­tiť…

Bolo ťaž­ké vyjed­ná­vať s mes­tom o zís­ka­ní pries­to­rov a pre­sved­čiť ich o vašej ule­te­nej myš­lien­ke?

Je to ako v kaž­dom pod­ni­ka­ní, či už si súkrom­ník ale­bo mes­to, vždy sa dá dohod­núť, ak sú obe stra­ny ochot­né robiť ústup­ky. V našom prí­pa­de to boli pries­to­ry, s kto­rý­mi si nikto neve­del rady, lebo pri­ťa­ho­va­li aso­ciá­lou, nebo­li ren­ta­bil­né, ale­bo už pros­te doslú­ži­li svoj­mu úče­lu.

Viem že mes­to plá­nu­je ponú­kať aj ďal­šie odsta­ve­né verej­né toale­ty, nemáš chuť po Papi­chu­lo otvo­riť ďal­šie ‘’svoj­ské’’ bary na podob­ných mies­tach a stať sa bra­ti­slav­ský Pab­lo Esco­bar v tom­to seg­men­te? :)

Pab­lo haj­zel bab­ka “? To by mi licho­ti­lo. Dodnes si pamä­tám ako mi otec hovo­ril, že keď sa nebu­dem poriad­ne učiť bude zo mňa hov­no­cu­cár… Asi to nemys­lel zrov­na tak­to, ale sko­ro to tra­fil :D

Môže byť taký­to bar ren­ta­bil­ný, ale­bo je to skôr zábav­ka, kto­rá si na seba doká­že zaro­biť?

Obo­je, keď nie­čo nero­bíš poriad­ne, tak nemô­žeš čakať že všet­ko pôj­de ako po mas­le, bude to per­fek­te a ešte aj zis­ko­vé. Pod­ľa môj­ho názo­ru je to celé o tom, koľ­ko času je člo­vek ochot­ný inves­to­vať do jed­né­ho pro­jek­tu. Ja nerád všet­ko vsá­dzam na jed­nu kar­tu a veno­vať sa len Papi­chu­lu by ma nena­pĺňa­lo, pre­to mám spo­loč­ní­kov a kaž­dý z nás sa v pod­ni­ku sta­rá o nie­čo iné, tým pádom má kaž­dý z nás čas na iné pro­jek­ty, prá­cu, ale­bo rodi­nu a napriek tomu neza­ned­bá­va bar.

Ako vní­maš otvo­re­nosť Slo­vá­kov? Sú pod­ľa teba skôr kon­zer­va­tív­nej­ší, ale­bo doká­žu pri­jí­mať ino­va­tív­ne a revo­luč­né nápa­dy.

Keď máš na mys­li ino­va­tív­ne a revo­luč­né nápa­dy ako han­dy bulb a fle­xi hose z teles­ho­pin­gu, tak ich pri­jí­ma­jú viac než per­fekt­ne :D, ale skôr sa pýtaš na obyt­né domy z lod­ných kon­taj­ne­rov a tie naozaj revo­luč­né nápa­dy, kto­ré menia uhol pohľa­du na všed­né veci tak by som to zhr­nul asi do jed­nej vety: “vidím svet­lo na kon­ci tune­la pre náš národ, ale ten tunel je stra­a­a­aš­ne dlhý. ” ale nestrá­cam v nás Slo­vá­kov nádej.

Aké pro­jek­ty máš v hla­ve a kto­ré z nich plá­nu­ješ rea­li­zo­vať?

Samoz­rej­me že všet­ky chcem zre­a­li­zo­vať dúfam, že pre neja­ké nad­chnem aj teba. Ale nerád rozo­be­rám veci kto­ré sú v nedo­hľad­ne. Mám rád keď ľudia nie­čo robia a nie plá­nu­jú, čo budú a čo chcú a pri­tom pre­to nič neuro­bia. Nech­cem byť jeden z nich, tak­že keď prí­de správ­ny čas rád ti o nich poviem ;)

Spo­lu­za­kla­da­teľ Bob­by india­no fish

Pridať komentár (0)