Pre­me­niť ťaž­ké ráno na pro­duk­tív­ne

M. Luther / 15. februára 2016 / Lifehacking

Máš rád „ner­vá­ky“? Ja ich nezná­šam. Je to ten pocit, keď si bol malý, mama ti číta­la kni­hu na dob­rú noc a v tej napí­na­vej čas­ti pove­da­la, „Zvy­šok zaj­tra, teraz sa ide spať“. Ale­bo keď kon­čí seriál so záp­let­kou. Ale tie­to „ner­vá­ky“ ale­bo neča­ka­né kon­ce môžeš pri prá­ci využiť vo svoj pros­pech. A to už hneď z rána.

Urči­te nemáš prob­lém sviž­ne pra­co­vať, ak si sa do toho už poriad­ne dostal. Len­že, keď ráno vsta­neš tak to má (bohužiaľ)jeden háčik. A to je, že si úpl­ne vypa­dol z toho sviž­né­ho tem­pa, kto­ré si mal pre­doš­lý deň.

NF_Oct13_BusinessPlan

foto: retirementresource.com

Je ráno, hmm mal by som pra­co­vať, tak si teda ešte pozriem mai­ly-to je taká kvá­zi robo­ta, tak­že sa to počí­ta nie?.… úúú nové virál­ne video, len si to pozriem, nech sa troš­ku zaba­vím a nabe­riem ener­giu, a potom už pôj­dem sku­toč­ne robiť.… Čooo? Mišo zo stred­nej je onli­ne, napí­šem mu, veď čo je lep­šie, ako sa socia­li­zo­vať už z rána?“

Znie ti to pove­do­me?

Také­to rána nás vedia občas dosť zdep­tať, keď už je 11 – 00 a my si uve­do­mí­me, že sme vlast­ne nič nespra­vi­li. Mož­no prá­ve pre­to si otvo­ril ten­to člá­nok. Tak sa poď­me pozrieť, čo sa s tým dá robiť.

Page-tur­ner

Jed­no­du­chá tech­ni­ka. Úlo­hu, kto­rú robíš, nedo­kon­číš, aspoň nie hneď. Div­né? Tro­cha, ale dá ti to zmy­sel.

foto: killadj.com

Naplá­nuj si rána

Naprí­klad, som v stre­de neja­kej prá­ce, ako je písa­nie toh­to člán­ku. Zasta­vím sa, odlo­žím prá­cu bokom a v hla­ve si uro­bím body (ale­bo si ich zapí­šem), čo chcem do člán­ku dopí­sať. Ako tak ide deň, nie­kde vza­du v mojej mys­li sa tie nápa­dy pre­vra­ca­jú. A ako sa to v tej mys­li pre­vra­cia, je dosť mož­né, že mi napad­ne lep­ší nápad = lep­ší výsle­dok. Tak­to si postup­ne pri­pra­vím plán na ráno. Tak­že, keď si ráno sad­nem za stôl nej­dem robiť „neja­kú robo­tu“, ale nie­čo kon­krét­ne. Na nie­kto­ré veci sa je dob­ré pozrieť s odstu­pom času.

Ako to celé apli­ko­vať?

Ako prvé, si musíš zadať cieľ. Naprí­klad: „Cieľ je odo­slať 5 – 10 emai­lov den­ne“ Čo teraz? Bolo by fajn, keby si si hlav­ný cieľ roz­vr­hol na men­šie, viac kon­krét­nej­šie čas­ti. Znie to ako pri­ro­dze­ná vec a väč­ši­na ľudí to neskú­si. Prav­dou však je, že men­šie cie­le sú obrov­skou pomo­cou!

Naprí­klad:

  • Zoznam ľudí, kto­rých chceš oslo­viť nasle­du­jú­ci deň
  • Upra­viť a poslať mai­ly ulo­že­né v Kon­cep­toch
  • Pár firiem, do kto­rých chceš napí­sať

Naj­dô­le­ži­tej­šie je zacho­vať si dyna­mi­ku prá­ce. Na kon­ci dňa, by si si mali naplá­no­vať pár vecí, kto­ré chceš spra­viť nasle­du­jú­ce ráno, kým to máš v hla­ve ešte čerstvé. Tým pádom namies­to hroz­né­ho čaka­nia na inšpi­rá­ciu ale­bo pre­mýš­ľa­nia, čo by si mal uro­biť ďal­ší deň, si pri­pra­ve­ný a pres­ne vieš, čo ťa čaká. Ty si to odlo­žil, ale tvo­ja myseľ nad tým bude pre­mýš­lať. Mož­no prí­de s rie­še­ním na prob­lém. A keď priš­lo ráno? Ako by pove­dal Shia Labe­ouf, „JUST DO IT!“ Ak vieš sprav to, ake nie sprav časť, ale­bo splň men­ší cieľ a ostat­né si nechaj ule­žať v hla­ve. Časom to vyrie­šiš, ale na ráno budeš pri­pra­ve­ný!

Ranné vtáča

foto: thegentlemanblogger.com

Zdroj: positivityblog.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)