Pre­me­niť ťažké ráno na pro­duk­tívne

M. Luther / 15. februára 2016 / Tools a produktivita

Máš rád „ner­váky“? Ja ich nezná­šam. Je to ten pocit, keď si bol malý, mama ti čítala knihu na dobrú noc a v tej napí­na­vej časti pove­dala, „Zvy­šok zaj­tra, teraz sa ide spať“. Alebo keď končí seriál so záp­let­kou. Ale tieto „ner­váky“ alebo neča­kané konce môžeš pri práci využiť vo svoj pros­pech. A to už hneď z rána.

Určite nemáš prob­lém svižne pra­co­vať, ak si sa do toho už poriadne dostal. Lenže, keď ráno vsta­neš tak to má (bohužiaľ)jeden háčik. A to je, že si úplne vypa­dol z toho sviž­ného tempa, ktoré si mal pre­došlý deň.

NF_Oct13_BusinessPlan

foto: retirementresource.com

Je ráno, hmm mal by som pra­co­vať, tak si teda ešte pozriem maily-to je taká kvázi robota, takže sa to počíta nie?.… úúú nové virálne video, len si to pozriem, nech sa trošku zaba­vím a nabe­riem ener­giu, a potom už pôj­dem sku­točne robiť.… Čooo? Mišo zo stred­nej je online, napí­šem mu, veď čo je lep­šie, ako sa socia­li­zo­vať už z rána?“

Znie ti to pove­dome?

Takéto rána nás vedia občas dosť zdep­tať, keď už je 11 – 00 a my si uve­do­míme, že sme vlastne nič nespra­vili. Možno práve preto si otvo­ril tento člá­nok. Tak sa poďme pozrieť, čo sa s tým dá robiť.

Page-tur­ner

Jed­no­du­chá tech­nika. Úlohu, ktorú robíš, nedo­kon­číš, aspoň nie hneď. Divné? Tro­cha, ale dá ti to zmy­sel.

foto: killadj.com

Naplá­nuj si rána

Naprí­klad, som v strede neja­kej práce, ako je písa­nie tohto článku. Zasta­vím sa, odlo­žím prácu bokom a v hlave si uro­bím body (alebo si ich zapí­šem), čo chcem do článku dopí­sať. Ako tak ide deň, nie­kde vzadu v mojej mysli sa tie nápady pre­vra­cajú. A ako sa to v tej mysli pre­vra­cia, je dosť možné, že mi napadne lepší nápad = lepší výsle­dok. Takto si postupne pri­pra­vím plán na ráno. Takže, keď si ráno sad­nem za stôl nej­dem robiť „nejakú robotu“, ale niečo kon­krétne. Na nie­ktoré veci sa je dobré pozrieť s odstu­pom času.

Ako to celé apli­ko­vať?

Ako prvé, si musíš zadať cieľ. Naprí­klad: „Cieľ je odo­slať 5 – 10 emai­lov denne“ Čo teraz? Bolo by fajn, keby si si hlavný cieľ roz­vr­hol na men­šie, viac kon­krét­nej­šie časti. Znie to ako pri­ro­dzená vec a väč­šina ľudí to neskúsi. Prav­dou však je, že men­šie ciele sú obrov­skou pomo­cou!

Naprí­klad:

  • Zoznam ľudí, kto­rých chceš oslo­viť nasle­du­júci deň
  • Upra­viť a poslať maily ulo­žené v Kon­cep­toch
  • Pár firiem, do kto­rých chceš napí­sať

Naj­dô­le­ži­tej­šie je zacho­vať si dyna­miku práce. Na konci dňa, by si si mali naplá­no­vať pár vecí, ktoré chceš spra­viť nasle­du­júce ráno, kým to máš v hlave ešte čerstvé. Tým pádom namiesto hroz­ného čaka­nia na inšpi­rá­ciu alebo pre­mýš­ľa­nia, čo by si mal uro­biť ďalší deň, si pri­pra­vený a presne vieš, čo ťa čaká. Ty si to odlo­žil, ale tvoja myseľ nad tým bude pre­mýš­lať. Možno príde s rie­še­ním na prob­lém. A keď prišlo ráno? Ako by pove­dal Shia Labe­ouf, „JUST DO IT!“ Ak vieš sprav to, ake nie sprav časť, alebo splň menší cieľ a ostatné si nechaj ule­žať v hlave. Časom to vyrie­šiš, ale na ráno budeš pri­pra­vený!

Ranné vtáča

foto: thegentlemanblogger.com

Zdroj: positivityblog.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: elitedaily.com

Pridať komentár (0)