Pre­mi­éra Star­tup Grind na Slo­ven­sku zožala úspech

Alexandra Dulaková / 8. september 2015 / Tools a produktivita

Star­tup Grind je celo­sve­tová star­tu­pová komu­nita, ktorá sľub­ným pro­jek­tom vytvára priaz­nivé pod­mienky na úspech, spája inves­to­rov so star­tu­pis­tmi, vytvára spo­lu­práce a orga­ni­zuje pro­pa­gačné akti­vity. Odte­raz ju máme aj na Slo­ven­sku a bude sa stre­tá­vať každý mesiac. Pre­mi­éru mala na konci augusta. 

Do Bra­ti­slavy pri­niesli SUG pod­ni­ka­teľ­skú komu­nitu Marek Zámeč­ník a Kris­tína Jan­či­nová a následne sa pre Bra­ti­slavu stali tzv. SUG direc­tors. Všetko, od PR, až po orga­ni­zá­ciu samot­ných even­tov a kon­takt so SUG komu­ni­tou, je teda pod ich kríd­lami a zatiaľ vyjad­rujú len spo­koj­nosť. Prvý bra­ti­slav­ský Star­tup Grind Event, ktorý sa konal 25.8. zožal veľký úspech.

Cie­ľom SUG even­tov v Bra­ti­slave bude rast a roz­mach slo­ven­ského star­tu­po­vého eko­sys­tému a pre­po­je­nie s glo­bál­nou scé­nou, na čom sa budú pra­vi­delne podie­lať úspešní lokálni pod­ni­ka­te­lia, zakla­da­te­lia, uči­te­lia, aj inves­tori. Svoje prí­behy a lek­cie budú zdie­ľať osobne, ako aj online, keďže SUG fun­guje aj ako inter­ne­tové palivo pre ino­vá­cie, eko­no­mický rast a pros­pe­ritu miest­nej úrovne. Je tomu tak už od roku 2010, kedy Star­tup Grind v Sili­con Val­ley zalo­žil Derek Ander­sen. Od tej doby sa podob­ných roz­ho­vor, aké budeme mať mož­nosť pra­vi­delne vída­vať u nás, odo­hralo vyše 2,000 a pomohlo sa 215,997 pod­ni­ka­te­ľom, ktorí vďaka even­tom našli men­to­rov, par­tne­rov, inves­to­rov, či pou­ží­va­te­ľov.

Prvý Slo­ven­ský SUG sa konal v súkrom­nej rezi­den­cii brit­ského veľ­vys­lanca a hlav­ným hos­ťom bol Rasťo Kulich (coun­try mana­ger Google Slo­va­kia), kto­rého pred pub­li­kom spo­ve­dal bra­ti­slav­ský SUG direc­tor, Marek Zámeč­ník. Na tému digi­tál­nej budúc­nosti Slo­ven­ska deba­to­vali počas pane­lo­vej dis­ku­sie naprí­klad Marián Gaz­dík (Star­tup Grind Lon­don direc­tor), už spo­mí­naný Rasťo Kulich, či Ivan Šte­funko (Neulogy Ven­tu­res). Dokonca sa cez živý vstup 150 hos­ťom pri­ho­vo­ril aj samotný zakla­da­teľ SUG, Derek Ander­sen. Medzi hos­ťami boli star­tu­pisti, pod­ni­ka­te­lia, inves­tori, médiá, aj ľudia z poli­tic­kej sféry. Pat­rili medzi nich naprí­klad Vla­di­míra Ledecká, Peter Den­dis, Rado Vašina, Anna Filip­pová, Ken Ryan, Juraj Sasko, Fir­min­side, QID com­pany, Pri­be­App, RTVS, Star­ti­tup, Star­tu­pers, Ref­res­her a mnohí ďalší.

Eventy sa budú opa­ko­vať pra­vi­delne každý mesiac, vždy na inom mieste. Ten najb­ližší event bude v stredu 23. sep­tem­bra a hos­ťom bude spo­lu­ma­ji­teľ ZľavaDňa.sk – Zdenko Hos­chek. Spon­zo­ro­vať ich pri tom budú Rubi­xLab, KPMG, Rödl & Par­tner a ich par­tne­rom bude slo­ven­ské sli.do. O mar­ke­tin­govú spo­lu­prácu sa posta­rajú TheS­pot, Impact­Hub a SAPIE.

Momen­tálne má Star­tup Grind vyše dve­sto­ti­síc čle­nov, pra­cuje preň tisícka dob­ro­voľ­ní­kov, a aj vďaka nim je na inter­nete sprí­stup­ne­ných tak­mer 80,000 minút vzde­lá­va­nia zadarmo. Tieto lek­cie si dodnes stihli pozrieť mili­óny ľudí. A prečo je Star­tup Grind taký uni­kátny? K účast­ní­kom pri­stu­puje kole­giálne a chce im toho veľa odo­vzdať a pomôcť, aby sa mohli stať úspeš­nými členmi star­tu­po­vej scény. Aj vďaka nim je star­tu­pová dráha menej osa­melá, ľah­šie pre­po­ji­teľná s tými správ­nymi ľuďmi a menej zabud­nu­teľná pre tých, ktorí sa ňou roz­hodnú vydať.

Kroky slo­ven­ského SUG môžeš sle­do­vať aj na Face­bo­oku: 

https://www.facebook.com/startupgrind.bratislava?fref=ts

Pridať komentár (0)