Pre­spať v obchode IKEA? S Airbnb je to už možné!

Kika Besedičová / 26. august 2014 / Tools a produktivita

Už vás nie­kedy napadlo, že by bolo fajn pre­spať v obchode IKEA? Dôvo­dov preto môže byť celý rad — od jed­no­du­chej únavy až po túžbu vyskú­šať, či sa na tom mat­raci sku­točne dobre spí alebo, či je bez­odný pohár naozaj bez­odný :).

Pobočka v aus­trál­skom Syd­ney teraz umož­ňuje pre­me­niť takéto žela­nie v rea­litu. V rámci svo­jej pro­pa­gá­cie začala aus­trál­ska pobočka ponú­kať noc­ľah “v hoteli IKEA” na Airbnb.

Pobočku majú v Syd­ney sku­točne peknú. Áno, zvonku budova vyzerá ako modrý kvá­der, rov­nako ako kde­koľ­vek inde na svete, ale nachá­dza sa blízko letiska a tak môžete na záh­radke (teda par­ko­visku) pozo­ro­vať lie­tadla. Na výber sú tri štýly miest­ností: rus­ti­kálne, moderne ele­gantný a taký, ktorý vám spro­stred­kuje pôvab býva­nia v cen­tre mesta. Aká je cena? Smieš­nych 11 aus­trál­skych dolá­rov.

Cena je to veľmi nízka, ale bude sa o ňu súťa­žiť. Záu­jem­co­via musia opí­sať v 25 slo­vách, prečo by mali vyhrať práve oni a čo by v obchode IKEA cez noc robili. Musia tiež súhla­siť s tým, že budú využití na pro­pa­gačné účely a skoro ráno ich zobu­dia kvôli prí­jem­nému prek­va­pe­niu. Chá­peme, to láka­vosť ponuky tro­chu zni­žuje :). Rov­nako by sme si to ale chceli skú­siť. Mar­ke­tin­go­vému odde­le­niu aus­trál­skej IKEA potom nezos­táva než pog­ra­tu­lo­vať k skve­lému nápadu, ktorý bol oce­nený mediál­nym pokry­tím po celom svete. Túžba pre­spať v obcho­ďáku bude mať prav­de­po­dobne tiež glo­bálne roz­mery, rov­nako ako sieť pobo­čiek švéd­skeho pre­dajcu nábytku.

Zdroj: ikea, airbnb

Pridať komentár (0)