Pre­staň sa zne­mož­ňo­vať na Lin­ke­dIn! Tu je 5 základ­ných tipov ako na to!

Ráchel Matušková / 25. augusta 2015 / Business

Pochy­bu­jem, že nie­kto z našich čita­te­ľov nepoz­ná Lin­ke­dIn. Táto sieť je v súčas­nos­ti per­fekt­ný nástroj na zís­ka­nie novej prá­ce, či nové­ho kli­en­ta. Často­krát je prá­ve Lin­ke­dIn prvým mies­tom, kde títo ľudia zís­ka­va­jú infor­má­cie a je to mies­to, kde sami o sebe, hoci aj neve­do­me, vytvá­ra­me prvý dojem. 

Je na čase pri­stu­po­vať k Lin­ke­dIn ako k sil­nej plat­for­me, kto­rá ti môže zabez­pe­čiť vysní­va­nú prá­cu, ale rov­na­ko ľah­ko ťa o ňu môže pri­pra­viť. Netre­ba zabú­dať na to, že keď si cudzí člo­vek pozrie tvoj pro­fil na Lin­ke­dIn, jedi­né, čo vidí sú infor­má­cie, kto­ré tam sám napí­šeš a prís­pev­ky, kto­ré zve­rej­níš. Len na zákla­de toho si tvoj poten­ciál­ny šéf ale­bo kli­ent uro­bí na teba názor. Na svo­jom pro­fi­le by si sa mal pre­zen­to­vať tak ako by si chcel pred tými­to ľuď­mi vyze­rať osob­ne, pro­fe­si­onál­ne, zod­po­ved­ne, zorien­to­va­ný vo svo­jom odbo­re a prá­ci.

A čo máš ty na svo­jom pro­fi­le? Ama­tér­sku fot­ku, sta­ré infor­má­cie, málo spo­je­ní či prís­pev­ky s radi­kál­ny­mi názor­mi? Áno, aj toto zni­žu­je kre­dit tvoj­mu pro­fi­lu, a čo je ešte hor­šie, aj tebe! Tu je 5 tri­kov ako zvý­šiť úro­veň aspoň toho pro­fi­lu.

1. Nepou­ží­vaj nepro­fe­si­onál­ne fot­ky

Lin­ke­dIn nie je Face­bo­ok, Ins­ta­gram ale­bo iná bež­ná sociál­na sieť. Lin­ke­dIn je mies­to, kde má byť pre­zen­to­va­ná pro­fe­si­onál­na strán­ka osob­nos­ti a tú by mala zastu­po­vať aj fot­ka. Ak pra­cu­ješ ale­bo chceš pra­co­vať v busi­ness sfé­re ale­bo naprí­klad v ban­ke, fot­ka s pivom nad hla­vou urči­te nie je vhod­ná. Rov­na­ko ako fot­ky veľ­kých sku­pín ľudí, na kto­rej Ťa nenáj­de ani vlast­ná mat­ka. Vhod­né fot­ky pre Lin­ke­dIn sú zábe­ry so svet­lým či neut­rál­nym poza­dím. Naj­lep­šou voľ­bou sú samoz­rej­me zábe­ry od pro­fe­si­onál­ne­ho foto­gra­fa.

2. Neza­bú­daj pra­vi­del­ne upda­to­vať pro­fil

Ak si hľa­dáš prá­cu v novej fir­me a v sta­rej si už skon­čil, neza­bud­ni o tom infor­mo­vať aj Lin­ke­dIn pro­fil. Pro­fil na Lin­ke­dIn je real-time živo­to­pis, kto­rý by mal aktív­ne infor­mo­vať o všet­kých zme­nách v pro­fe­sij­nom živo­te. Pro­fil by mal byť vždy aktu­ál­ny a mal by infor­mo­vať o nových pra­cov­ných pozí­ciách, oce­ne­niach či iných dosia­hnu­tých pra­cov­ných úspe­choch. Mal by byť samoz­rej­me kom­pa­ti­bil­ný s iný­mi dostup­ný­mi infor­má­cia­mi o tebe, či už na iných sociál­nych sie­ťach ale­bo na strán­ke fir­my.

3. Nepos­tuj nevhod­né prís­pev­ky

Zas a zno­va, Lin­ke­dIn nie je bež­ná sociál­na sieť vhod­ná na zdie­ľa­nie frus­trá­cie z novej čas­ti obľú­be­né­ho seriá­lu. Veľ­mi opatr­ne by sa na tej­to sie­ti malo nará­bať aj s vyjad­ro­va­ním poli­tic­kých názo­rov, aby ťa to náho­dou neprip­ra­vi­lo o poten­ciál­ne­ho zamest­ná­va­te­ľa, či kli­en­ta. To však nezna­me­ná, že na Lin­ke­dIn by si sa mal pre­tva­ro­vať a nemáš byť sám sebou. Len pre­zen­tuj svo­je pro­fe­si­onál­ne ja. Ak by si nie­čo nepo­ve­dal na pra­cov­nom mee­tin­gu, urči­te to nepat­rí ani na tvoj Lin­ke­dIn pro­fil!

4. Nebuď nar­cis

Poznáš nie­ko­ho, kto neho­vo­rí o ničom inom len o sebe? A máš ho rád? Nebuď aj ty taký na Lin­ke­dIn. Neus­tá­le prís­pev­ky o sebe, svo­jej fir­me, nových pro­duk­toch či nad­chá­dza­jú­cich uda­los­tiach sú únav­né a nud­né. Nikto sa nech­ce spo­jiť s nie­kým, kto bez štip­ky sebak­ri­ti­ky a nápa­du pro­mu­je sám seba. Zamest­ná­va­teľ nech­ce nie­ko­ho kto upred­nost­ňu­je seba pred tímom. Namies­to nadu­té­ho páva oča­re­né­ho sebou samým sa vydaj ces­tou dôvtip­né­ho a kon­štruk­tív­ne­ho čle­na sie­te. Namies­to pri­dá­va­nia bez­du­chých prís­pev­kov sa zamys­li nad tým ako pri­niesť pri­da­nú hod­no­tu čle­nom sie­te. Naprí­klad pri­dá­va­ním hod­not­ných člán­kov zo Star­ti­tup, kto­ré repre­zen­tu­jú tvo­je hod­no­ty. :) Ale­bo pou­káž na obsah od iných líd­rov, kto­rí ťa inšpi­ru­jú.

5. Neza­ned­bá­vaj Lin­ke­dIn

Lin­ke­dIn nie je len pre tých, kto­rí si aktu­ál­ne hľa­da­jú novú pozí­ciu, je to tak­mer neob­me­dze­ná sieť plná úspeš­ne zamest­na­ných ľudí, v rám­ci kto­rej sa môžeš pred­sta­viť ako líder v tvo­jom odbo­re. Skús začať s posto­va­ním jed­né­ho prís­pev­ku ale­bo obráz­ku týž­den­ne, kto­rý by odrá­žal tvo­je osob­né a pro­fe­si­onál­ne hod­no­ty. Lin­ke­dIn Pul­se je skve­lá ces­ta k per­so­na­li­zo­va­ným infor­má­ciám z tvo­jej oblas­ti záuj­mu. App­ka, kto­rá zjed­no­du­ší prí­stup k člán­kom na zákla­de oblas­tí záuj­mu či spo­je­ní v sie­ti.

Zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)