Pre­staň sa zne­mož­ňo­vať na Lin­ke­dIn! Tu je 5 základ­ných tipov ako na to!

Ráchel Matušková / 25. augusta 2015 / Business

Pochy­bu­jem, že nie­kto z našich čita­te­ľov nepozná Lin­ke­dIn. Táto sieť je v súčas­nosti per­fektný nástroj na zís­ka­nie novej práce, či nového kli­enta. Často­krát je práve Lin­ke­dIn prvým mies­tom, kde títo ľudia zís­ka­vajú infor­má­cie a je to miesto, kde sami o sebe, hoci aj neve­dome, vytvá­rame prvý dojem. 

Je na čase pri­stu­po­vať k Lin­ke­dIn ako k sil­nej plat­forme, ktorá ti môže zabez­pe­čiť vysní­vanú prácu, ale rov­nako ľahko ťa o ňu môže pri­pra­viť. Netreba zabú­dať na to, že keď si cudzí člo­vek pozrie tvoj pro­fil na Lin­ke­dIn, jediné, čo vidí sú infor­má­cie, ktoré tam sám napí­šeš a prís­pevky, ktoré zve­rej­níš. Len na základe toho si tvoj poten­ciálny šéf alebo kli­ent urobí na teba názor. Na svo­jom pro­file by si sa mal pre­zen­to­vať tak ako by si chcel pred týmito ľuďmi vyze­rať osobne, pro­fe­si­onálne, zod­po­vedne, zorien­to­vaný vo svo­jom odbore a práci.

A čo máš ty na svo­jom pro­file? Ama­tér­sku fotku, staré infor­má­cie, málo spo­jení či prís­pevky s radi­kál­nymi názormi? Áno, aj toto zni­žuje kre­dit tvojmu pro­filu, a čo je ešte hor­šie, aj tebe! Tu je 5 tri­kov ako zvý­šiť úro­veň aspoň toho pro­filu.

1. Nepou­ží­vaj nepro­fe­si­onálne fotky

Lin­ke­dIn nie je Face­book, Ins­ta­gram alebo iná bežná sociálna sieť. Lin­ke­dIn je miesto, kde má byť pre­zen­to­vaná pro­fe­si­onálna stránka osob­nosti a tú by mala zastu­po­vať aj fotka. Ak pra­cu­ješ alebo chceš pra­co­vať v busi­ness sfére alebo naprí­klad v banke, fotka s pivom nad hla­vou určite nie je vhodná. Rov­nako ako fotky veľ­kých sku­pín ľudí, na kto­rej Ťa nenájde ani vlastná matka. Vhodné fotky pre Lin­ke­dIn sú zábery so svet­lým či neut­rál­nym poza­dím. Naj­lep­šou voľ­bou sú samoz­rejme zábery od pro­fe­si­onál­neho foto­grafa.

2. Neza­bú­daj pra­vi­delne upda­to­vať pro­fil

Ak si hľa­dáš prácu v novej firme a v sta­rej si už skon­čil, neza­budni o tom infor­mo­vať aj Lin­ke­dIn pro­fil. Pro­fil na Lin­ke­dIn je real-time živo­to­pis, ktorý by mal aktívne infor­mo­vať o všet­kých zme­nách v pro­fe­sij­nom živote. Pro­fil by mal byť vždy aktu­álny a mal by infor­mo­vať o nových pra­cov­ných pozí­ciách, oce­ne­niach či iných dosia­hnu­tých pra­cov­ných úspe­choch. Mal by byť samoz­rejme kom­pa­ti­bilný s inými dostup­nými infor­má­ciami o tebe, či už na iných sociál­nych sie­ťach alebo na stránke firmy.

3. Nepos­tuj nevhodné prís­pevky

Zas a znova, Lin­ke­dIn nie je bežná sociálna sieť vhodná na zdie­ľa­nie frus­trá­cie z novej časti obľú­be­ného seriálu. Veľmi opatrne by sa na tejto sieti malo nará­bať aj s vyjad­ro­va­ním poli­tic­kých názo­rov, aby ťa to náho­dou neprip­ra­vilo o poten­ciál­neho zamest­ná­va­teľa, či kli­enta. To však nezna­mená, že na Lin­ke­dIn by si sa mal pre­tva­ro­vať a nemáš byť sám sebou. Len pre­zen­tuj svoje pro­fe­si­onálne ja. Ak by si niečo nepo­ve­dal na pra­cov­nom mee­tingu, určite to nepatrí ani na tvoj Lin­ke­dIn pro­fil!

4. Nebuď nar­cis

Poznáš nie­koho, kto neho­vorí o ničom inom len o sebe? A máš ho rád? Nebuď aj ty taký na Lin­ke­dIn. Neus­tále prís­pevky o sebe, svo­jej firme, nových pro­duk­toch či nad­chá­dza­jú­cich uda­los­tiach sú únavné a nudné. Nikto sa nechce spo­jiť s nie­kým, kto bez štipky sebak­ri­tiky a nápadu pro­muje sám seba. Zamest­ná­va­teľ nechce nie­koho kto upred­nost­ňuje seba pred tímom. Namiesto nadu­tého páva oča­re­ného sebou samým sa vydaj ces­tou dôvtip­ného a kon­štruk­tív­neho člena siete. Namiesto pri­dá­va­nia bez­du­chých prís­pev­kov sa zamysli nad tým ako pri­niesť pri­danú hod­notu čle­nom siete. Naprí­klad pri­dá­va­ním hod­not­ných člán­kov zo Star­ti­tup, ktoré repre­zen­tujú tvoje hod­noty. :) Alebo pou­káž na obsah od iných líd­rov, ktorí ťa inšpi­rujú.

5. Neza­ned­bá­vaj Lin­ke­dIn

Lin­ke­dIn nie je len pre tých, ktorí si aktu­álne hľa­dajú novú pozí­ciu, je to tak­mer neob­me­dzená sieť plná úspešne zamest­na­ných ľudí, v rámci kto­rej sa môžeš pred­sta­viť ako líder v tvo­jom odbore. Skús začať s posto­va­ním jed­ného prís­pevku alebo obrázku týž­denne, ktorý by odrá­žal tvoje osobné a pro­fe­si­onálne hod­noty. Lin­ke­dIn Pulse je skvelá cesta k per­so­na­li­zo­va­ným infor­má­ciám z tvo­jej oblasti záujmu. Appka, ktorá zjed­no­duší prí­stup k člán­kom na základe oblastí záujmu či spo­jení v sieti.

Zdroj: www.entrepreneur.com

Pridať komentár (0)