Pre­zi­den­tov pre­jav k star­tu­pom a ino­vá­ciám.

Šandi / 25. septembra 2014 / Tools a produktivita

Pre­zi­den­tov odkaz k star­tu­pom a pod­ni­ka­te­ľom. Kra­jiny V4 sú si vedomé toho, že moto­rom ich eko­no­mík v 21. sto­ročí musia byť ino­vá­cie. Pre­zi­dent Andrej Kiska tento for­ward thin­king atti­tude pred­nie­sol na Stre­do­európ­skom fóre pre digi­tálnu eko­no­miku v New Yorku, orga­ni­zo­va­nom v spo­lu­práci s Google.

Pre naše kra­jiny, keďže sme rela­tívne malé, je dôle­žité pra­co­vať na pod­pore ino­vá­cií spo­ločne. Musíme spo­jiť sily, aby sme náš región zvi­di­teľ­nili v USA,” zdô­raz­nil Kiska.

Jed­nou z ideí, ktoré by sa mali do budúc­nosti zvá­žiť, je podľa neho zria­de­nie spo­loč­nej repre­zen­tač­nej kan­ce­lá­rie v Sili­con Val­ley v USA, takz­va­ného Viseg­rad House.

Pomohlo by to zvi­di­teľ­niť sa našim start-upom, pri­lá­kať viac inves­tí­cií, vytvo­riť spo­ločnú a dobre známu ochrannú známku pre región V4,” vysvet­lil.

Pre­zi­dent nemá exe­ku­tívnu moc, ale má právo a je jeho úlo­hou otvá­rať otázky. (…) Chcem akcen­to­vať pod­poru začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom, start-upom, malým a stred­ným zamest­ná­va­te­ľom, tým, ktorí tvo­ria prácu,” pove­dal Kiska

Tak čo, doč­káme sa toho, alebo to je len moti­vačná reč, aby sa veci pohli k lep­šiemu? Tak, či onak sme hrdí, že našim pre­zi­den­tom je konečne nie­kto, komu záleží na zdra­vom pod­ni­ka­teľ­skom pro­stredí, ino­vá­ciach a star­tu­poch.

Zdroj: sme.sk

Pridať komentár (0)