Prí­beh psa Loki­ho, kto­rý sa stal amba­sá­do­rom šťas­tia a boja za slo­bo­du.

Martin Kráľ / 11. septembra 2015 / Tools a produktivita

Zvie­ra­tá sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou našej prá­ce v Star­ti­tUP a tak­tiež ďal­ší­ch slo­ven­ský­ch firiem ako je Sygic, Hype, Pixel… Verí­me, že vzťah člo­ve­ka a zvie­ra­ťa je dôle­ži­tý nie len kvô­li lep­šie­mu vní­ma­niu svoj­ho oko­lia a empa­tie, ale aj kvô­li psy­chic­ké­mu rese­tu, kto­rý doká­že nakop­núť kre­a­ti­vi­tu kaž­dé­ho z nás

 

Tento pes sa volá Loki a jeho majiteľ je presvedčený o tom, že zvieratá nepatria do bytov, záhrad domov a klietok. Vzťah Lokiho a jeho majiteľa je tým najlepším nakopnutím do dnešného piatkového rána a preto ti prinášame neskutočné zábery, ku ktorým netreba toho veľa dodať. 

Mimochodom Loki je absolútnou hviezdou instagramu a facebooku s viac ako 199k followermi.

 

 

Pridať komentár (0)