Pri­chá­dza naj­väč­šie IPO tohto roka?

Luky Gašparík / 9. máj 2014 / Tools a produktivita

Cie­ľom väč­šiny firiem okrem gene­ro­va­nia zisku a príp­ravy prí­pad­ného exitu býva najmä to, aby sa spo­loč­nosť dostala na burzu a stala sa tak voľne obcho­do­va­teľ­nou. V roku 2014 nás čaká zopár veľ­kých vstu­pov. Jeden z nich, možno ten naj­väčší, bol avi­zo­vaný práve pred­ne­dáv­nom. Kto to bude? Nikto iný ako pán Jack Ma osobne a jeho Ali­baba Group.

Spo­loč­nosť Ali­baba sa ešte v apríli sama skromne oce­nila pred­bežne na 109 miliárd dolá­rov, čo je už sama o sebe mega suma. Čísla vychá­dzajú z počtu jed­not­li­vých akcii a ich teraj­šej trho­vej hod­noty.

Ali­baba Group Hol­ding Ltd., ako sa celým menom volá, pre­zra­dila bliž­šie detaily o svo­jom vstupe na burzu. Podľa článku od Step­hena Gro­cera z The Wall Street Jour­nal — Mone­y­Beat article — by sa však reálna hod­nota Ali­babi mohla pohy­bo­vať oveľa vyš­šie, v závist­losti od inves­tič­ného “sen­ti­mentu”. Ana­ly­tici odha­dujú, že hod­nota Ali­babi bude v roz­me­dzí 136 – 245 miliárd dolá­rov. Blo­om­berg hovorí o hod­note 168 miliárd dolá­rov.

Alibaba.com

Pod tento IPO sa pod­píšu naj­väč­šie finančné domy typu J.P. Mor­gan Secu­ri­ties LLC, Cre­dit Suisse Secu­ri­ties (USA) LLC, Deuts­che Bank Secu­ri­ties Inc., Gold­man, Sachs & Co., Mor­gan Stan­ley & Co. Inter­na­ti­onal plc a Citig­roup Glo­bal Mar­kets Inc., čím sa stanú tzv. “book­ru­nermi” a budú zod­po­ve­dať za samotnú emi­siu akcii.

Spo­loč­nosť bola zalo­žená pred 15 rokmi Jac­kom Maom v jeho malom apart­máne. Odvtedy sa Ali­baba roz­rá­stla do naj­väč­šej e-com­merce spo­loč­ností na svete a vysoko pre­vy­šuje svo­jich ame­ric­kých kon­ku­ren­tov. The Wall Street Jour­nal ozná­mil, že spo­loč­nosť mala minulý rok 231 mili­ó­nov aktív­ných kúpu­jú­cich a spra­vila cel­kový obrat v sume 248 miliárd dolá­rov. Jej dva hlavné mart­ket­ketp­lace, Taobao a Tmall, tvo­ria zhruba 80 per­cent všet­kých čín­skych on-line nákup­ných trans­ak­cií, ktoré stáli v minu­lom roku 296 miliárd dolá­rov. Podľa výskum­nej firmy IRe­se­arch to bolo dokopy asi 84 per­cent tržieb spo­loč­nosti. 

Alibaba.com

Podiel majo­rit­ného inves­tora Ali­babi, spo­loč­nosti Yahoo, je oce­nený na 26 miliárd dolá­rov. Ali­baba v apríli zhod­no­tila svoj share na akci­ach na viac ako 50 miliárd dolá­rov. 

Zdroj: online.wsj.com, bloomberg.com

Pridať komentár (0)