Pri­chá­dza šia­lená novinka s náz­vom Harry Potter GO

Daška Vanková, thinkapple.sk / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia šia­lená hra už čoskoro zavíta do našich mobil­ných obcho­dov. Tvor­co­via hry Poké­mon GO, ktorá má obrov­ský úspech, vytvo­rili novú hru pre milov­ní­kov Har­ryho Pottera a nesie názov Harry Potter GO.

Už čoskoro do našich zaria­dení zavíta mágia! Senior vývo­jár Mar­cus Figu­e­roa vraví, že po tejto hre bol obrov­ský dopyt, a preto je roz­hod­nuté, že hra čoskoro uzrie svetlo sveta.

Zdroj: theweblisters.com

foto: theweblisters.com

Ash­tyn Han­non, pôvodca petí­cie za vytvo­re­nie tejto hry, pred­nie­sol aj nejaké svoje návrhy. Jed­ným z nich je horc­rux, ktorý by nám v hre pomá­hal pre­miest­niť sa pomo­cou Hop-šup prášku ale­boP­re­ná­šadla. Ďal­ším skve­lým tipom je boj s Mal­fo­yom čaro­vnými palič­kami, resp. máva­ním mobilmi (?). Tiež súťa­že­nie s pria­teľmi (alebo aj nepria­teľmi) a zbie­ra­nie rôz­nych bodov. A pozor! Je to Levi­Ósa, nie Levi­osÁ! :-D

Zdroj: unilad.co.uk

foto: unilad.co.uk

Tiež môžu byť uži­točné aj rôzne čaro­vné odvary. V hre Poké­mon GO pomá­hajú nájsť poké­mo­nov, tu by mohlo ísť o hľa­da­nie horc­ru­xov.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sugarscape.com

Pridať komentár (0)