Pri­chá­dza šia­le­ná novin­ka s náz­vom Har­ry Potter GO

Daška Vanková, thinkapple.sk / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ďal­šia šia­le­ná hra už čosko­ro zaví­ta do našich mobil­ných obcho­dov. Tvor­co­via hry Poké­mon GO, kto­rá má obrov­ský úspech, vytvo­ri­li novú hru pre milov­ní­kov Har­ry­ho Potte­ra a nesie názov Har­ry Potter GO.

Už čosko­ro do našich zaria­de­ní zaví­ta mágia! Seni­or vývo­jár Mar­cus Figu­e­roa vra­ví, že po tej­to hre bol obrov­ský dopyt, a pre­to je roz­hod­nu­té, že hra čosko­ro uzrie svet­lo sve­ta.

Zdroj: theweblisters.com

foto: theweblisters.com

Ash­tyn Han­non, pôvod­ca petí­cie za vytvo­re­nie tej­to hry, pred­nie­sol aj neja­ké svo­je návrhy. Jed­ným z nich je horc­rux, kto­rý by nám v hre pomá­hal pre­miest­niť sa pomo­cou Hop-šup práš­ku ale­boP­re­ná­šad­la. Ďal­ším skve­lým tipom je boj s Mal­fo­y­om čaro­vný­mi palič­ka­mi, resp. máva­ním mobil­mi (?). Tiež súťa­že­nie s pria­teľ­mi (ale­bo aj nepria­teľ­mi) a zbie­ra­nie rôz­nych bodov. A pozor! Je to Levi­Ó­sa, nie Levi­osÁ! :-D

Zdroj: unilad.co.uk

foto: unilad.co.uk

Tiež môžu byť uži­toč­né aj rôz­ne čaro­vné odva­ry. V hre Poké­mon GO pomá­ha­jú nájsť poké­mo­nov, tu by moh­lo ísť o hľa­da­nie horc­ru­xov.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sugarscape.com

Pridať komentár (0)