Prie­vi­dza sa hecla, s prí­stu­pom k elek­tro­mo­bi­lom ide za vzor celému Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 4. mája 2016 / Zo Slovenska

Kto by to bol oča­ká­val, že práve Prie­vi­dza pôjde ostat­ným mes­tám prí­kla­dom?

unnamed

Mesto Prie­vi­dza pri­jalo nové uzne­se­nie, ktorý odmení všet­kých maji­te­ľov elek­tro­mo­bi­lov. Každý, kto takéto vozidlo vlastní, dostane od mesta rezi­dent­skú kartu, vďaka kto­rej bude môcť par­ko­vať kde­koľ­vek v meste zadarmo.

Pre­svedčí to nie­koho na kúpu elek­tro­mo­bilu? Nie. Ide skôr o sym­bo­lický krok, avšak veľmi sym­pa­tický. Tí, ktorí jaz­dia na elek­tro­mo­bi­loch zrejme nebudú ská­kať pre ušet­re­ných 20 cen­tov, no vysiela to jasný sig­nál, že elek­tro­mo­bily zďa­leka nie sú len o štý­lo­vých Tes­lách, ale v prvom rade o ochrane život­ného pro­stre­dia.

Ďalší krok? Ten by mohol uro­biť štát. A to po vzore vyspe­lej­ších kra­jín, kde v mno­hých ude­ľujú pri kúpe elek­tro­mo­bilu nemalé dotá­cie.

BMW_i3_charging_port

foto: bmwblog.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: motortrend.com

Pridať komentár (0)