Prie­vi­dza sa hec­la, s prí­stu­pom k elek­tro­mo­bi­lom ide za vzor celé­mu Slo­ven­sku!

Martin Bohunický / 4. mája 2016 / Zo Slovenska

Kto by to bol oča­ká­val, že prá­ve Prie­vi­dza pôj­de ostat­ným mes­tám prí­kla­dom?

unnamed

Mes­to Prie­vi­dza pri­ja­lo nové uzne­se­nie, kto­rý odme­ní všet­kých maji­te­ľov elek­tro­mo­bi­lov. Kaž­dý, kto také­to vozid­lo vlast­ní, dosta­ne od mes­ta rezi­dent­skú kar­tu, vďa­ka kto­rej bude môcť par­ko­vať kde­koľ­vek v mes­te zadar­mo.

Pre­sved­čí to nie­ko­ho na kúpu elek­tro­mo­bi­lu? Nie. Ide skôr o sym­bo­lic­ký krok, avšak veľ­mi sym­pa­tic­ký. Tí, kto­rí jaz­dia na elek­tro­mo­bi­loch zrej­me nebu­dú ská­kať pre ušet­re­ných 20 cen­tov, no vysie­la to jas­ný sig­nál, že elek­tro­mo­bi­ly zďa­le­ka nie sú len o štý­lo­vých Tes­lách, ale v prvom rade o ochra­ne život­né­ho pro­stre­dia.

Ďal­ší krok? Ten by mohol uro­biť štát. A to po vzo­re vyspe­lej­ších kra­jín, kde v mno­hých ude­ľu­jú pri kúpe elek­tro­mo­bi­lu nema­lé dotá­cie.

BMW_i3_charging_port

foto: bmwblog.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: motortrend.com

Pridať komentár (0)