Prí­ka­zový ria­dok z Ubuntu pri­chá­dza na Win­dows

Rudolf Nečas / 31. marca 2016 / Tech a inovácie

To, čo by nie­kto pred pár rokmi pova­žo­val za úplný non­sens, sa dnes stáva rea­li­tou.

Mic­ro­soft sa obra­cia na linu­xo­vých vývo­já­rov takým spô­so­bom, ako nikdy pred­tým. “Bash pri­chá­dza do sys­tému Win­dows. Áno, sku­točný Bash pri­chá­dza do Win­dows,” uvie­dol Kevin Gallo z Mic­ro­softu na javisku kon­fe­ren­cie Build 2016. Toto ozná­me­nie vyvo­lalo búr­livý potlesk davu. Nová fun­kcia bude akti­vo­vaná toto leto ako súčasť výroč­nej aktu­ali­zá­cie na Win­dows 10.

IMG_3237

foto: blog.dustinkirkland.com

Táto fun­kci­ona­lita nebude obme­dzená len na Bash v sys­téme Win­dows 10. Budeš môcť spúš­ťať Ubuntu súčasne s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows. To spraví z Ubuntu neod­de­li­teľnú súčasť sys­tému Win­dows 10, a nie len nejaký vir­tu­álny stroj. Oča­káva sa, že Ubuntu pobeží na základe zalo­že­nom na natív­nych kniž­ni­ciach Win­do­wsu. Fanú­ši­ko­via Linuxu by nemali oča­ká­vať, že Ubuntu príde so svo­jím Unity roz­hra­ním. Namiesto toho sa bude spo­lie­hať na Bash a CLI nástroje, ako je make, awk a grep.

Nejedná sa o vir­tu­álny stroj. Je to natívne,” pove­dal Gallo. “Stali sme sa par­tnermi Cano­ni­cal, aby sme mohli ponúk­nuť tento skvelý záži­tok, ktorý budete môcť sťa­ho­vať priamo z Win­dows Store.” Nástroje tre­tích strán takéto veci umož­ňujú po celé roky, ale priame par­tner­stvo medzi Mic­ro­sof­tom a Cano­ni­cal by malo ponúk­nuť ešte väč­šiu fle­xi­bi­litu a pohod­lie pre vývo­já­rov.

bash-windows-10

foto: engadget.com

Pod jej novým CEO, Satya Nadella, spo­loč­nosť rýchlo pri­jala myš­lienku zame­rať sa na všet­kých vývo­já­rov a plat­formy – a to nie­len svoje vlastné. Aj keď vidieť Mic­ro­soft robiť niečo len vzdia­lene spo­jené s kon­ku­renč­ným ope­rač­ným sys­té­mom ako Linux bolo pred nie­koľ­kými rokmi nemys­li­teľné, spo­loč­nosť teraz ponúka pod­poru pre Linux na Azure, mnoho zo svo­jich tech­no­ló­gií posky­tuje ako open-source a dokonca plá­nuje v blíz­kej budúc­nosti uviesť na trh uviesť svoj vlaj­kový data­bá­zový pro­dukt, SQL Ser­ver aj pre Linux.

Tento krok pred­sta­vuje chvá­ly­hodný postoj Mic­ro­softu na vývoj open-source. Blo­gový prís­pe­vok od Scotta Han­sel­mana z Mic­ro­softu ti ponúkne hlb­šie vysvet­le­nie. “Je to skvelé pre vývo­já­rov, ktoré pou­ží­vajú rôz­no­rodú sadu nástro­jov, tak ako ja,” pove­dal. “Ide o sku­točný obraz Ubuntu na vrchole Win­dows so všet­kými uni­xo­vým nástrojmi, ktoré pou­ží­vam.”

Toto pod­robné video od Mic­ro­softu ti poskytne odpo­vede na mnoho otá­zok.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mspoweruser.com

Pridať komentár (0)