Prí­ka­zo­vý ria­dok z Ubun­tu pri­chá­dza na Win­do­ws

Rudolf Nečas / 31. marca 2016 / Tech a inovácie

To, čo by nie­kto pred pár rok­mi pova­žo­val za úpl­ný non­sens, sa dnes stá­va rea­li­tou.

Mic­ro­soft sa obra­cia na linu­xo­vých vývo­já­rov takým spô­so­bom, ako nikdy pred­tým. “Bash pri­chá­dza do sys­té­mu Win­do­ws. Áno, sku­toč­ný Bash pri­chá­dza do Win­do­ws,” uvie­dol Kevin Gal­lo z Mic­ro­sof­tu na javis­ku kon­fe­ren­cie Build 2016. Toto ozná­me­nie vyvo­la­lo búr­li­vý potlesk davu. Nová fun­kcia bude akti­vo­va­ná toto leto ako súčasť výroč­nej aktu­ali­zá­cie na Win­do­ws 10.

IMG_3237

foto: blog.dustinkirkland.com

Táto fun­kci­ona­li­ta nebu­de obme­dze­ná len na Bash v sys­té­me Win­do­ws 10. Budeš môcť spúš­ťať Ubun­tu súčas­ne s ope­rač­ným sys­té­mom Win­do­ws. To spra­ví z Ubun­tu neod­de­li­teľ­nú súčasť sys­té­mu Win­do­ws 10, a nie len neja­ký vir­tu­ál­ny stroj. Oča­ká­va sa, že Ubun­tu pobe­ží na zákla­de zalo­že­nom na natív­nych kniž­ni­ciach Win­do­wsu. Fanú­ši­ko­via Linu­xu by nema­li oča­ká­vať, že Ubun­tu prí­de so svo­jím Uni­ty roz­hra­ním. Namies­to toho sa bude spo­lie­hať na Bash a CLI nástro­je, ako je make, awk a grep.

Nejed­ná sa o vir­tu­ál­ny stroj. Je to natív­ne,” pove­dal Gal­lo. “Sta­li sme sa par­tner­mi Cano­ni­cal, aby sme moh­li ponúk­nuť ten­to skve­lý záži­tok, kto­rý bude­te môcť sťa­ho­vať pria­mo z Win­do­ws Sto­re.” Nástro­je tre­tích strán také­to veci umož­ňu­jú po celé roky, ale pria­me par­tner­stvo medzi Mic­ro­sof­tom a Cano­ni­cal by malo ponúk­nuť ešte väč­šiu fle­xi­bi­li­tu a pohod­lie pre vývo­já­rov.

bash-windows-10

foto: engadget.com

Pod jej novým CEO, Satya Nadel­la, spo­loč­nosť rých­lo pri­ja­la myš­lien­ku zame­rať sa na všet­kých vývo­já­rov a plat­for­my – a to nie­len svo­je vlast­né. Aj keď vidieť Mic­ro­soft robiť nie­čo len vzdia­le­ne spo­je­né s kon­ku­renč­ným ope­rač­ným sys­té­mom ako Linux bolo pred nie­koľ­ký­mi rok­mi nemys­li­teľ­né, spo­loč­nosť teraz ponú­ka pod­po­ru pre Linux na Azu­re, mno­ho zo svo­jich tech­no­ló­gií posky­tu­je ako open-sour­ce a dokon­ca plá­nu­je v blíz­kej budúc­nos­ti uviesť na trh uviesť svoj vlaj­ko­vý data­bá­zo­vý pro­dukt, SQL Ser­ver aj pre Linux.

Ten­to krok pred­sta­vu­je chvá­ly­hod­ný postoj Mic­ro­sof­tu na vývoj open-sour­ce. Blo­go­vý prís­pe­vok od Scot­ta Han­sel­ma­na z Mic­ro­sof­tu ti ponúk­ne hlb­šie vysvet­le­nie. “Je to skve­lé pre vývo­já­rov, kto­ré pou­ží­va­jú rôz­no­ro­dú sadu nástro­jov, tak ako ja,” pove­dal. “Ide o sku­toč­ný obraz Ubun­tu na vrcho­le Win­do­ws so všet­ký­mi uni­xo­vým nástroj­mi, kto­ré pou­ží­vam.”

Toto pod­rob­né video od Mic­ro­sof­tu ti poskyt­ne odpo­ve­de na mno­ho otá­zok.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mspoweruser.com

Pridať komentár (0)