Prin­cez­ná Ara­be­la z nás asi nebu­de, ale­bo naj­hor­ší pro­dukt na Kicks­tar­te­ri?

Simona Babicová / 8. decembra 2014 / Tech a inovácie

Raz za čas sa obja­ví „pro­jekt finan­co­va­ný verej­nos­ťou“, kto­rý nie len, že nedo­dá pro­dukt v takej podo­be ako sľu­bo­val, ale kom­plet­ne sa mu nepo­da­rí spl­niť to čo tvr­dil, a vám ostá­va­jú len oči pre plač.

Prs­teň s náz­vom Log­bar je pres­ne jeden z takých­to pro­duk­tov, ak môže­me veriť „Snaz­zy Labs“. Vyzbie­ral neuve­ri­teľ­ných 880 998 dolá­rov na Kickstarter.com v apri­li 2014 s tvr­de­ním, že sú schop­ní zjed­no­du­šiť všet­ko, ako ten­to inte­li­gent­ný prs­teň opí­sa­li v „Time“ „Techc­runch“ „Mas­hab­le“ a ďal­ší.

Od zme­ny hla­si­tos­ti pies­ní až po ovlá­da­nie osvet­le­nia váš­ho domu, požia­dav­ky pri­chá­dza­li za sebou a rých­lo – avšak, keď pri­šiel čas a pro­dukt bol doru­če­ný, zis­ti­lo sa, že toto všet­ko asi sot­va bude fun­go­vať.

4 minú­to­vé video od Snaz­zy Labs uro­bi­lo detail­nú ana­lý­zu zly­ha­nia pro­duk­tu, z dôvo­du obrov­ské­ho množ­stva požia­da­viek. Na fun­go­va­nie musí mať uží­va­teľ otvo­re­nú apli­ká­ciu, aby pro­dukt mohol ovlá­dať – tým pádom sa negu­jú aké­koľ­vek výho­dy ako úspo­ra času, kto­rú mohol inte­li­gent­ný prs­teň ponúk­nuť.

A hlav­ne neza­bud­ni­me jeden naj­pod­stat­nej­ší detail — on dokon­ca vôbec nefun­gu­je!

Zdroj: dailydot.com

Pridať komentár (0)