Prin­cezná Ara­bela z nás asi nebude, alebo naj­horší pro­dukt na Kicks­tar­teri?

Simona Babicová / 8. decembra 2014 / Tech a inovácie

Raz za čas sa objaví „pro­jekt finan­co­vaný verej­nos­ťou“, ktorý nie len, že nedodá pro­dukt v takej podobe ako sľu­bo­val, ale kom­pletne sa mu nepo­darí spl­niť to čo tvr­dil, a vám ostá­vajú len oči pre plač.

Prs­teň s náz­vom Log­bar je presne jeden z takýchto pro­duk­tov, ak môžeme veriť „Snazzy Labs“. Vyzbie­ral neuve­ri­teľ­ných 880 998 dolá­rov na Kickstarter.com v aprili 2014 s tvr­de­ním, že sú schopní zjed­no­du­šiť všetko, ako tento inte­li­gentný prs­teň opí­sali v „Time“ „Techc­runch“ „Mas­hable“ a ďalší.

Od zmeny hla­si­tosti piesní až po ovlá­da­nie osvet­le­nia vášho domu, požia­davky pri­chá­dzali za sebou a rýchlo – avšak, keď pri­šiel čas a pro­dukt bol doru­čený, zis­tilo sa, že toto všetko asi sotva bude fun­go­vať.

4 minú­tové video od Snazzy Labs uro­bilo detailnú ana­lýzu zly­ha­nia pro­duktu, z dôvodu obrov­ského množ­stva požia­da­viek. Na fun­go­va­nie musí mať uží­va­teľ otvo­renú apli­ká­ciu, aby pro­dukt mohol ovlá­dať – tým pádom sa negujú aké­koľ­vek výhody ako úspora času, ktorú mohol inte­li­gentný prs­teň ponúk­nuť.

A hlavne neza­bud­nime jeden naj­pod­stat­nejší detail — on dokonca vôbec nefun­guje!

Zdroj: dailydot.com

Pridať komentár (0)