Pri­prav sa. Do skú­šob­ných kabí­niek pri­budnú smart zrkadlá

Rudolf Nečas / 24. novembra 2015 / Tools a produktivita

Hoci sa svet módy zúfalo snaží dohnať digi­tálny vek, v malo­ob­cho­doch sa v zásade nič nezme­nilo. Oak Labs sa to snaží dohnať s inte­li­gent­ným zrkad­lom, ktoré má byť umiest­nené v pre­zlie­ka­cích kabín­kach odev­ných obcho­dov a buti­kov.

Spo­loč­nosť Oak Labs zís­kala finan­cie v hod­note 4,1 mili­óna dolá­rov pod vede­ním Wing Ven­ture Capi­tal, a pra­cuje na soft­véri pre Ralpha Lau­rena a jeho vlaj­kový obchod Polo v New Yorku na Pia­tej Ave­nue.

Ale čo je to zrkadlo zač?

Namiesto sústre­de­nia sa na vir­tu­álne skú­ša­nie oble­če­nia, ktoré však môže prísť od Oak Labs neskôr, sa súčasný model zame­riava na lepší záži­tok z naku­po­va­nia. Už nebu­deš musieť volať na pra­cov­níka (na kto­rého meno si aj tak nemô­žeš spo­me­núť) aby ti donie­sol inú veľ­kosť alebo pove­dal dáky ukľud­ňu­júci kom­pli­ment.

Na začiatku, keď pri­ne­sieš položku do pre­zlie­ka­cej kabínky, zrkadlo Oak Labs ju roz­pozná pro­stred­níc­tvom RFID tagov a ten kus sa okam­žite objaví na zrkadle. Na disp­leji sa zobra­zia pod­rob­nosti o položke, spolu s mož­nos­ťou vyžia­dať rôzne farby položky alebo inú veľ­kosť. V kabínke s týmto zrkad­lom sa tak možno budeš cítiť ako Tony Stark.

Ale tým to roz­hodne nekončí. Každá položka v zrkadle Oak Labs pri­chá­dza s vlast­nými odpo­rú­ča­niami sty­listu, kde sa ti zobra­zia ďal­šie položky v obchode, s kto­rými je vhodné ju skom­bi­no­vať. V Oak Labs dúfajú, že zákaz­níci budú kupo­vať viac, keď budú mať pod kon­tro­lou svoj vlastný záži­tok z naku­po­va­nia.

Zákaz­níci, ktorí sa ocitnú v pre­zlie­ka­cej kabínke Oak Labs budú môcť ovlá­dať osvet­le­nie miest­nosti, aby si mohli pozrieť svoj out­fit v rôz­nom svetle, od jas­ného den­ného svetla do západu slnka alebo osvet­le­nia ako v klube.

Samoz­rejme, auto­ma­ticky sa nemôže diať všetko, čo je dôvo­dom, prečo Oak Labs tiež zria­dila fun­kciu pre pri­vo­la­nie pra­cov­níka. Títo zamest­nanci majú vlastnú ver­ziu apli­ká­cie na iPade a vidia pri­chá­dza­júce požia­davky na rôzne veľ­kosti, farby, alebo na ich prí­chod v prí­pade, že má zákaz­ník pod­rob­nej­šiu otázku.

A pre­tože jediná vec hor­šia ako opus­tený nákupný košík je opus­tená pre­zlie­ka­cia kabínka, Oak Labs pri­dali schop­nosť pre pou­ží­va­teľa poslať samému sebe súhrn svo­jich polo­žiek z pre­zlie­ka­cej kabínky ako tex­tovú správu do tele­fónu.

Oak Labs ponúka jazy­kovú pod­poru pre anglič­tinu, špa­niel­činu, por­tu­gal­činu, čín­štinu, japon­činu a talian­činu.

Budo­va­nie nových tva­ro­va­cích fak­to­rov v oblasti malo­ob­chodu je veľmi náročné. Robíme modu­lárny hard­vér, soft­vér, ktorý žije a dýcha, čo pred­sta­vuje novú radu výziev — od pre­po­je­nia so zamest­nan­cami po infraš­truk­tu­rálnu závis­losť“ pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO — Hea­ley Cyp­her.

Oak Labs nezlep­šuje záži­tok len pre spot­re­bi­te­ľov. Malo­ob­chod­níci využí­va­júci túto tech­no­ló­giu budú mať všetky druhy nových úda­jov o svo­jich zákaz­ní­koch. Oak Labs si účtuje jed­no­ra­zový popla­tok za hard­vér, licenčné poplatky za soft­vér treba pla­tiť každý mesiac, ale spo­loč­nosť ešte nezve­rej­nila presné čísla.

Zdroj: techcrunch.com
Pridať komentár (0)