Pri­pra­vil som ti kva­litné zdroje fotiek: Aby si už nemu­sel lis­to­vať odpad!

Martin Bohunický / 19. októbra 2015 / Tools a produktivita

Dobré stock fotky sú už prak­ticky rari­tou. S vidi­nou drob­ných vo vrecku sa na trh dostalo strašne veľa ama­té­rov. Vybral som ti teda zdroje, ktoré ešte stoja za to.

Nájsť zdroj kva­lit­ných fotiek pre biz­nis môže byť kruté utr­pe­nie. Mnoho ľudí ich vyslo­vene nená­vidí a pohŕda nimi. A ani sa neču­du­jem, to, čo dokážu dať ľudia do foto­banky, nad tým sa neraz zasta­vuje rozum. Naprí­klad ako tento sym­pa­tický pán. Takáto fotka zaru­čene predá každý pro­dukt a neho­vor že nie..

Fotky žien so slú­chad­lami s mik­ro­fó­nom v kan­ce­lá­rií, pri­čom si držia svoju mik­ro­fó­novú tyčku. Potom kan­ce­lár­ska zostava vo for­má­cií, ako pri sťa­ho­vaní las­to­vi­čiek. Usmiati ľudia na firem­ných pora­dách (lebo všetci bru­tálne milu­jeme tímovú prácu a porady). Ak si podobné fotky nevi­del bron­to­zi­li­ón­krát, tak ani raz.

Keď sa pre­kli­kám všet­kým tým “odpa­dom”, na jed­nej strane sú ama­tér­ske nezmysly pochyb­nej kva­lity a s takým roz­lí­še­ním, že by som lep­šiu fotku uro­bil kal­ku­lač­kou. Na dru­hej strane sú potom dobré fotky za sumu, za ktorú som schopný zalo­žiť si rodinu. 

Ďaľší skvelý prí­klad pri­ro­dze­nej fotky 

Ale stock fotky nemu­sia byť len utr­pe­ním. Stále sa dá nájsť kva­lita za roz­umnú cenu. Nebolo to ľahké, dalo to zabrať, no predsa som napo­kon našiel nie­koľko zdro­jov, ktoré sú fakt super a dosť prav­de­po­dobne tam náj­deš to, čo hľa­dáš.

Toto sú zdroje stock fotiek, ktoré pou­ží­vam a za ktoré môžem dať ruku do ohňa. Ak niečo potre­bu­ješ, náj­deš to tu:

Pridať komentár (0)