Pri­pra­vo­va­ná novin­ka Xia­omi s kódo­vým ozna­če­ním „Meri“ na foto­gra­fiách spo­lu s výsled­ka­mi z bench­mar­kov

Jakub Duchoň / 17. októbra 2016 / Tech a inovácie

Novin­ka za novin­kou a stá­le to nie je všet­ko!

Pôj­de o novin­ku s kódo­vým ozna­če­ním „Meri“. Smart­fón už sti­hol prejsť aj zná­my­mi bench­mark­mi AnTu­Tu a Geek­Bench. Tes­ty uká­za­li, že smart­fón bude dis­po­no­vať 5,5-palcovým FullHD disp­le­jom. Pohá­ňať by ho mal osem­jad­ro­vý pro­ce­sor s jad­ra­mi Cor­tex-A53 tak­to­va­ný­mi na frek­ven­ciu 2,2 GHz, res­pek­tí­ve na 1,4 GHz. Ope­rač­ná pamäť dosiah­ne kapa­ci­tu 3 GB a dopĺňať ju bude aj 64 GB inter­né úlo­žis­ko.

V AnTu­Tu dosiah­la novin­ka skó­re 63 581 bodov. Ak si to porov­náš naprí­klad s vlaj­ko­vou loďou Mi5, kto­rá dosiah­la vyše 140 000 bodov, novin­ka sa bude jed­no­znač­ne zara­ďo­vať do stred­nej trie­dy. V Geek­Bench dosia­hol smart­fón pri sin­gle-core tes­te skó­re 758 bodov a pri mul­ti-core 3043 / 3105 bodov.

the-xiaomi-meri-is-run-through-geekbench

Aj pod­ľa dosia­hnu­tých výsled­kov teda pôj­de o zaria­de­nie stred­nej trie­dy, kto­ré by sme po výkon­nost­nej strán­ke moh­li zara­diť medzi trie­du Red­mi a dizaj­no­vo k vlaj­ko­vým mode­lom Mi. Ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia by sme sa moh­li doč­kať už kon­com toho­to mesia­ca.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)