Pri­pra­vo­vaná novinka Xia­omi s kódo­vým ozna­če­ním „Meri“ na foto­gra­fiách spolu s výsled­kami z bench­mar­kov

Jakub Duchoň / 17. októbra 2016 / Tech a inovácie

Novinka za novin­kou a stále to nie je všetko! 

Pôjde o novinku s kódo­vým ozna­če­ním „Meri“. Smart­fón už sti­hol prejsť aj zná­mymi bench­markmi AnTuTu a Geek­Bench. Testy uká­zali, že smart­fón bude dis­po­no­vať 5,5-palcovým FullHD disp­le­jom. Pohá­ňať by ho mal osem­jad­rový pro­ce­sor s jad­rami Cor­tex-A53 tak­to­va­nými na frek­ven­ciu 2,2 GHz, res­pek­tíve na 1,4 GHz. Ope­račná pamäť dosiahne kapa­citu 3 GB a dopĺňať ju bude aj 64 GB interné úlo­žisko.

V AnTuTu dosiahla novinka skóre 63 581 bodov. Ak si to porov­náš naprí­klad s vlaj­ko­vou loďou Mi5, ktorá dosiahla vyše 140 000 bodov, novinka sa bude jed­no­značne zara­ďo­vať do stred­nej triedy. V Geek­Bench dosia­hol smart­fón pri sin­gle-core teste skóre 758 bodov a pri multi-core 3043 / 3105 bodov.

the-xiaomi-meri-is-run-through-geekbench

Aj podľa dosia­hnu­tých výsled­kov teda pôjde o zaria­de­nie stred­nej triedy, ktoré by sme po výkon­nost­nej stránke mohli zara­diť medzi triedu Redmi a dizaj­novo k vlaj­ko­vým mode­lom Mi. Ofi­ciál­neho pred­sta­ve­nia by sme sa mohli doč­kať už kon­com tohoto mesiaca.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)