Pri­šiel koniec stol­ných počí­ta­čov od Apple? Sú vôbec ešte potrebné?

Martin Luther / 17. október 2015 / Tools a produktivita

Tento rok bol bohatý na prí­slu­šen­stvo k iMacu. Retina disp­leje, nabí­ja­teľné input zaria­de­nia, Force Touch track­pad a väčší výkon. Dosia­hol už iMac svoj vrchol? A je preňho pri stále lep­ších Mac­bo­okoch a iPa­doch ešte miesto na trhu?

Poďme sa najprv pozrieť, aké prí­slu­šen­stvo prišlo spolu s iMac-om a aké infor­má­cie sa k nám dostali priamo od vývo­já­rov. Prí­chod iMac-u obo­ha­tila nová bez­drô­tová myš, klá­ves­nica a track­pad. Od svo­jich pred­chod­cov sa líšia hlavne tým, že nie sú napá­jané alka­lic­kými, ale vsta­va­nými baté­riami, nabí­ja­nými pomo­cou „light­ning“ kábla. Jed­nou z hlav­ných a oča­ká­va­ných je určite Magic mouse 2. Na pohľad sa od pred­chodcu nemala navo­nok vôbec líšiť, ale pod povr­chom mala byť úplne iná.

Magic mouse 2.

Všetko išlo pri vývoji ako po masle, keď sa tu zrazu vysky­tol pre Apple veľký a (pre nich) nepri­ja­teľný prob­lém. Myš mala pri pohybe zlý zvuk. Aký zvuk kon­krétne? Takto sa to sna­žil opí­sať Ter­nus, ktorý pra­cuje v Apple od 2001: „Ten zvuk sa zme­nil … tro­chu … . Úlo­hou bolo dosiah­nuť ten správny a tento jed­no­du­cho neznel dobre“. Ber­ge­ron, ktorý je súčas­ťou roz­ší­re­ného tímu Mac od roku 2002 súhla­sil: „Áno, proste to nebolo ono“

Prob­lé­mom bolo, že zmeny, ktoré sa udiali v tele Magic mouse 2, nesadli do obalu pre­doš­lého modelu (chceli dosiah­nuť iden­tický vzhľad). Tým pádom museli obal pozme­niť, kon­krétne spo­dok a telo tro­cha pre­dĺžiť. Člo­vek by si pove­dal, že to je blbosť, ale pre pun­tič­ká­rov z Apple určite nie. Naj­viac ma šoko­valo, že nabi­tie trvá len 2 minúty a myš môžete následne pou­ží­vať neuve­ri­teľ­ných 8 – 9 hodín.

Sorry Johny, toto ti nejak nevyšlo

Magic key­bo­ard

K myši neod­mys­li­teľne patrí aj klá­ves­nica, ktorá pre­šla veľ­kou zme­nou. Pou­ží­va­te­lia nevi­dia pri pou­ží­vaní zrejmý roz­diel medzi Magic mou­se1 a 2, ale pri Magic key­bo­ard hovo­ria o opä­tov­nej radosti z písa­nia. Klá­vesy sú väč­šie, a to práve kvôli odstrá­ne­niu pries­toru aku­mu­lá­tora. Alka­lické baté­rie zabe­rali veľa miesta, ktoré teraz mohlo byť nahra­dené už spo­mí­na­ným zväč­še­ním klá­ves.

Klá­ves­nicu sme vyví­jali dlhú dobu od začiatku roka a prišli sme na to, ako pri Mac­bo­oku, že pres­nosť v písaní je to, čo naozaj chceme. A ako môžeme vidieť a pri písaní aj cítiť, sku­točne sa to poda­rilo.” hovorí Ber­ge­ron.

Magic Track­pad 2

Ďal­šou ino­vá­ciou je Magic Track­pad 2. Hlav­nou zme­nou je veľ­kosť. Oproti pred­chod­covi je jeho plo­cha väč­šia až o 29%. “Cel­kový doty­kový záži­tok nám naplno umož­ňuje tento väčší track­pad,” hovorí Croll, ktorý je vo firme od roku 2001. Využíva vysoko odolné sklo, tes­to­vané na odol­nosť voči pádu. A snáď naj­dô­le­ži­tej­šie, track­pad teraz pod­po­ruje Force Touch — ďalší krok sme­rom k neúp­ros­nému pre­po­je­niu medzi desk­to­po­vým a mobil­ným zážit­kom.

Apple prvý­krát pri­šiel s nápa­dom na Force Touch pri vývoji Apple watch. Tento rok sa táto fun­kcia pre­sťa­ho­vala do iPhone 6s a teraz aj k iMac-u. “Sme vlastne kom­bi­no­vaný tím,” hovorí Croll, “Ľudia, ktorí vyví­jajú iOS sú tí istí, ktorí vyví­jajú OSX. To oni majú v hla­vách oba modely a dokážu ich navzá­jom pre­po­jiť.”

Nový iMac

A teraz sa dosta­neme k hviezde nášho prog­ramu, samot­nému iMac-u (WOO-HOO!). Naj­vi­di­teľ­nej­šou zme­nou je zave­de­nie vyso­kého roz­lí­še­nia do celého pro­duk­to­vého radu. Na výber máme 2 mož­nosti, a to men­šiu, 21,5-palcovú s roz­lí­še­ním 4K a väč­šiu, 27-pal­covú, s roz­lí­še­ním neuve­ri­teľ­ných 5K! Moni­tory pou­ží­vajú novú tech­no­ló­giu zobra­zo­va­nia farieb, čo umož­ňuje prek­va­pivo detailné foto­gra­fie a ostrý text.

Zod­po­vedný je za to nový farebný štan­dart P3, ktorý obsa­huje o 25% viac farieb ako sRGB. Apple pova­žuje tento svoj výtvor za veľký úspech, kedže je na trhu mnoho moni­to­rov, ktoré nedo­kážu zobra­ziť ani 100% sRGB. Pod­po­rou P3 dokáže iMac pri­niesť bohat­šie farby a tým značne obo­ha­tiť záži­tok z pou­ží­va­nia.

Samoz­rejme, pokiaľ ide o iMac-y, opäť sa tu vynára tá istá otázka. Prečo sa s ním vôbec obťa­žo­vať? Koniec kon­cov, Tim Cook (pre nezas­vä­te­ných CEO Apple) pred mesia­com pred­vá­dzal nový iPad Pro s klá­ves­ni­cou a vyhlá­sil: „iPad je jas­ným pre­ja­vom našich vízií o budúc­nosti osob­ných počí­ta­čov.“ Otázku načr­tol aj Steve Jobs v roku 2010: „Počí­tače budú ako kami­óny. Stále tu budú, ale (len) jeden z mnoha ich bude potre­bo­vať.“ Skončí sa teda čoskoro ich slávna púť?

Schil­ler, Apple senior vicep­re­zi­dent celo­sve­to­vého pro­duk­to­vého mar­ke­tingu, sa k tomu vyjad­ril takto: „Apple watch, iPhony, iPady, Mac­book-y, či iMac-y. Všetko sú to počí­tače. Každý ponúka niečo jedi­nečné, každý ma nejakú úlohu. Úlo­hou hodi­niek je robiť viac a viac vecí na zápästí, aby ste už tak­mer nemu­seli pou­ží­vať svoj mobil. Úlo­hou tele­fónu je, aby ste mohli robiť viac a viac vecí, a tak už nepot­re­bo­vali svoj iPad. Úlo­hou iPadu by malo byť, aby bol tak silný a výkonný, že už nebu­dete potre­bo­vať note­book. (Veď načo? Môžete si predsa pri­dať klá­ves­nicu!) Úloha note­bo­oku je, aby ste už nikdy nemu­seli pou­žiť iMac. Ale čo iMac? Čo je jeho úlo­hou?”

Dobrá otázka. A odpo­veď?

Jeho úlo­hou je spo­chyb­niť, čo si mýs­lime, že počí­tač môže robiť. A robiť veci, čo žia­den počí­tač ešte nikdy pred­tým nedo­ká­zal. Aby bol stále výko­nejší a schop­nejší. Presne pre to ho potre­bu­jeme.“ Pre Apple má iMac veľmi silnú sym­bo­liku. A nepriek sku­toč­nosti, že zisky a tržby sú ovlá­dané úspe­chom iPhonu, Apple pova­žuje iMac za vážnu časť svojho pod­ni­ka­nia (aj keď sa v prie­mere predá 10x viac iPho­nov ako iMa­cov)..

Význam tohto pro­duktu, pre­sa­huje čísla. iMac je v his­tó­rii ozna­čo­vaný ako sym­bol začiatku novej éry po návrate Steva Jobsa, ktorý si bol istý, že sto­lový počí­tač musí jeho firma vyrá­bať. Nie je divu, že v tomto momente sa končí aj nový film o Ste­vovi Job­sovi, pri prí­le­ži­tosti sláv­nost­ného uve­de­nia prvého iMacu v roku 1998.

Croll tvrdí: „Aj po všet­kých tých rokoch s Macom, je tu ešte toľko mož­ností čo uro­biť.“ Takže otázka Steva Levyho: „Je toto koniec iMa­cov?“. Určite nie. Nechajme sa prek­va­piť, čo nám budúc­nosť Macu pri­ne­sie. Snáď si na ňom už aj zahráme nejaké hry.

Pridať komentár (0)