Pris­pej na toale­ťák, dosta­neš hru!

Spaceunicorn: R@100 / 17. septembra 2014 / Tools a produktivita

Na trhu s mobil­nými hrami niečo chýba. Hry s vyso­kou obtiaž­nos­ťou!

#1 Továrna budoucna – Mobilní akční hra s náde­chem Čapka

Na trhu s mobil­nými hrami niečo chýba. Hry s vyso­kou obtiaž­nos­ťou. Toto chce napra­viť Továrna Budoucna, hra inšpi­ro­vaná die­lom Karla Čapka – R.U.R. Okrem obtiaž­nosti sa hra má vyzna­čo­vať rých­lou hra­teľ­nos­ťou s vyso­kou varia­bi­li­tou, jed­no­du­chými prv­kami RPG a šty­li­zá­ciou do 40-tych rokov. Naj­skôr bude pre Win­dows Phone, ale neskôr aj pre iné plat­formy. Treba spo­me­núť, ide o hru čes­kých vývo­já­rov, ale to je jasné tým, že je pro­jekt na star­to­vači a pod­po­riť ich môžeš v čes­kých koru­nách, naprí­klad za 159 Kč dosta­neš hru na zvo­lenú plat­formu.

PS: Ich pre­zen­tačné video je vážne uni­kátne. A vysvetlí nad­pis tohto článku.

Zdroj: spa­ce­uni­corn

Pridať komentár (0)