Pri­zeo už aj s Domi­ni­kou Cibul­ko­vou

Luky Gašparík / 8. október 2014 / Tools a produktivita

Známy anglicko-slo­ven­ský star­tup Pri­zeo, ktorý spája celeb­rity a ich fanú­ši­kov, začína byť aktívny už aj na Slo­ven­sku. Medzi prvé las­to­vičky patrí kam­paň so zná­mou tenis­t­kou Domi­ni­kou Cibul­ko­vou.

Z časti slo­ven­ské (CTO Andrej Pan­čík) Pri­zeo je webová plat­forma, pro­stred­níc­tvom kto­rej majú fanú­ši­ko­via mož­nosť stret­núť sa so svo­jimi “celeb­rit­nými” idolmi. Pri­zeo má však cha­ri­ta­tívny účel, čo dáva pro­jektu úplne iný roz­mer. Zmys­lom teda nie je len mož­nosť stret­nu­tia fanú­ši­kov s rôz­nymi zná­mymi osob­nos­ťami, ale hlavne pris­pieť na dob­ro­činné účely.

Ako to fun­guje si môžeme pri­blí­žiť priamo na Domi­ni­ki­nej kam­pani:

Každá celeb­rita venuje do svo­jej kam­pane niečo hod­notné pre svo­jich fanú­ši­kov — (VIP kon­certné lís­tky, súkromná párty, nato­če­nie video klipu alebo pho­tos­hoot s feš­nou model­kou). Fanú­ši­ko­via sa potom môžu zapo­jiť do loso­va­nia o túto cenu, stačí aby pris­peli sumou 5 Euro alebo via­cej. Zo všet­kých dono­rov bude po ukon­čení kam­pane vybratý výherca, ktorý dostane sľú­benú odmenu.

Domi­nika dala do kam­pane ozaj atrak­tívnu cenu. “Jed­ného z vás vez­mem za odmenu na Aus­tra­lian Open! To je predsa dosta­točná moti­vá­cia, nie? Posta­rajte sa o star­kých, aby mohli pre­žiť sta­robu tam, kde sa cítia naj­lep­šie — doma. Stačí, ak pris­pe­jete ľubo­voľ­nou čias­t­kou od 5 EUR a ste zara­dený do súťaže. Čím viac pris­pe­jete, tým väč­šia je šanca, že pole­títe k pro­ti­nož­com do Mel­bourne a zaži­jete atmo­sféru Grand Slamu na vlast­nej koži”, hovorí Domi­nika na stránke. Pre fanú­šika tenisu cel­kom lákavá ponuka, čo hovo­ríte?

Domi­nika sa roz­hodla pris­pieť na LIENKU POMOCI, čo je orga­ni­zá­cia na roz­voj teren­ných a mobil­ných ambu­lant­ných slu­žieb pre seni­orov. LIENKA POMOCI skva­lit­ňuje služby, ktoré pomá­hajú seni­orom strá­viť sta­robu v domá­com pro­stredí. 

Okrem našej Domi­niky náj­dete na Pri­zeo kopu sve­to­vých celeb­rít ako ENRI­QUE IGLE­SIAS, ZAC EFRON alebo MILEY CYRUS.

Ak je mož­nosť zo strany Star­ti­tup aspoň takto pris­pieť k pek­nej myš­lienke, pri­čom sa jedná ešte aj o star­tup, vždy tak radi uro­bíme. Záro­veň dúfame, že takýchto kam­paní bude na Slo­ven­sku stále via­cej. Do konca kam­pane ostáva už len 22 dní, tak poďme na to!

Zdroj: Prizeo.com

Pridať komentár (0)