Pro zakla­da­tele evrop­ských star­tupů: vyře­šit váš prob­lém nestačí!

Andrej Kiska / 11. augusta 2014 / Tools a produktivita

Zaklá­dám star­tup, který vyřeší prob­lém, na který často nará­žím.” Velmi fan­dím zakla­da­te­lem, kteří začnou budo­vat svůj star­tup právě z tako­vých důvodů, pro­tože takový star­tup bude prav­děpo­dobně řešit nějaký sku­tečný prob­lém (což se nestává až tak často). Mnohé akce­le­rá­tory a angel inves­toři si přejí, aby se star­tup ve svých začát­cích opravdu zaměřil na řešení něja­kého sku­teč­ného prob­lému, ať už člo­věka jako indi­vi­dua nebo celé spo­leč­nosti.

Něk­teré velmi známé firmy, jako napří­klad Y Com­bi­na­tor, se právě ve svých začát­cích toho cho­pili naplno: jeden ze svých pro­jektů na rok 2014 věno­vali YC Star­tup k vytvo­ření mobil­ního e-mai­lo­vého kli­enta. Jak řekl Paul Gra­ham: “Beta sku­pina tes­terů ses­tává z jedi­ného uži­va­tele, a tím je Sam Alt­man. Jejich cílem je, aby byl Sam Alt­man spo­ko­jen. A Sam Alt­man pou­žívá maily dost často a ví také, jaké jsou všechny jiné mož­nosti. Takže vychází z toho, že pokud se jim podaří, aby byl spo­ko­jený a uve­dou ho jako pří­klad, dokáží uspo­ko­jit i jiných lidí. A to stačí, ne?”

Ano, pokud řešíte prob­lém, který má Sam Alt­man, tak to stačí. Ale pokud řešíte takový, který vás trápí někde upros­třed Evropy a neře­šíte ten Samův, sta­čit to určitě nebude. Hned vám řeknu proč.

Řešení vašeho prob­lému v Sili­con Val­ley

Sam Alt­man je pre­zi­den­tem Y Com­bi­na­tor a set­kává se s množ­stvím star­tupů. Pokud Sam není spo­ko­jen s jakou­ko­liv mobilní verzí e-mail kli­enta, můžete si být stop­ro­cen­tně jisti, že toto je pří­le­ži­tost na trhu. Sam totiž určitě viděl všechny možné jiné mobilní řešení na trhu. Podobný vzo­rec platí na vět­šinu B2B star­tupů, které dokáží vyře­šit prob­lém kte­ré­ho­ko­liv kor­po­rát­ního kli­enta ve Val­ley.

Sam Alt­man

Řešení vašeho prob­lému v Evropě

A zde se dostá­váme k prob­lému s evrop­skými star­tupů, které řeší prob­lémy malého množ­ství lokál­ních uži­va­telů: je totiž docela prav­děpo­dobné, že někdo tam venku (asi nej­dříve v Sili­con Val­ley) řeší ten­týž prob­lém mno­hem efek­tiv­nější, avšak vy (vaši první uži­va­telé) o tom nevíte, pro­tože se to ještě nedos­talo buď k vám nebo cel­kově do Evropy. Pokud bych měl pou­žít slova Paula Gra­hama, evropští uži­va­telé (zákaz­níci) nepro­je­vují dosta­teč­nou pop­távku, abyste si vaše řešení mohli opravdu ověřit.

Evrop­ským pod­ni­ka­te­lům, kteří by chtěli budo­vat glo­bální star­tup, čili nejen další lokální MSP, bych tedy pora­dil: dobře proz­kou­mejte pros­tor kolem sebe. Zjis­těte, co dělají jiné star­tupy kolem vás a jak se věci kolem vyvi­nou za 3 – 5 let.

Vím, že to zní jako naprosto základní řada. Vždycky mě pak udiví, kolik star­tupů, s nimiž jsem mlu­vil, se zkrátka vůbec neunú­val zjiš­ťo­vat, kam se jejich trh bude v průběhu pěti let ubí­rat. Nebo vůbec neznají star­tup, které se věnují stejné prob­le­ma­tice. Něk­teří mě uzemní něčím jako: “No, v Čechách nikdo nic tako­vého nedělá,” nebo “Je mi jedno, co se stane za tři roky, mým cílem je při­nést nějaký zisk, a aby byli moji zákaz­níci spo­ko­jeni nyní, ne za tři roky. ”

Bohu­žel, taková stra­te­gie v digi­tál­ním světě dlou­ho­době nefun­guje. Při­taž­li­vost inter­ne­tem pohá­něné digi­tální říše spo­čívá v pou­ží­vání množ­ství šká­lo­va­tel­ných dis­tri­buč­ních kanálů, které umož­ňují uspět jed­nomu, maxi­málně dvěma star­tu­pům při řešení jed­noho zákaz­nic­kého prob­lému. Můžete tedy vytvo­řit star­tup, který vašich zákaz­níků nakrátko uspo­kojí, ale pokud nej­ste to abso­lutně nej­lepší řešení na trhu, někdo lepší vás doslova pře­vál­cuje. Pří­padně se zasek­nete jako MSP s jen velmi limi­to­va­ným úspěchem.

Ano, exis­tují i​výjimky: v digi­tál­ním světě se přece jen nachá­zejí určité meze, zej­ména pokud se pro­lí­nají s něčím fyzic­kým — podí­vejme se na e-com­merce (logis­tika) a nárůst čín­ských star­tupů. Chy­tří pod­ni­ka­telé si mohou vytvo­řit napří­klad vysoké bari­éry vstupu na trh.

Nic­méně, prav­dou zůs­tává, že ten lepší pro­dukt si své zákaz­níky vždy najde. Pokud zaklá­dáte svůj star­tup bez toho, abyste se infor­mo­vali o těch ve vašem okolí, kteří dělají něco podob­ného,​nebo abyste věděli, kam se váš trh ubírá, s nej­větší prav­děpo­dob­ností jako glo­bální star­tup sel­žete. Dříve či později. Museli byste mít z pekla štěstí, pokud byste vytvo­řili top prvo­třídní pro­dukt, a při­tom neměli šajn, co se děje kolem vás.

Bohu­žel, my v Evropě nejsme obklo­peni právě tako­vými vůd­čích tech­no­lo­gic­kými Star­tup jako Sam Alt­man. Z tohoto důvodu těžší chá­peme fun­go­vání světo­vého trhu.

Ono by to ale nebyla taková sranda, kdyby všechno šlo úplně hladce, však?

Zdroj: @kiskandrej

Pridať komentár (0)