Pro zakla­da­te­le evrop­ských star­tu­pů: vyře­šit váš prob­lém nesta­čí!

Andrej Kiska / 11. augusta 2014 / Lifehacking

Zaklá­dám star­tup, kte­rý vyře­ší prob­lém, na kte­rý čas­to nará­žím.” Vel­mi fan­dím zakla­da­te­lem, kte­ří začnou budo­vat svůj star­tup prá­vě z tako­vých důvo­dů, pro­to­že tako­vý star­tup bude prav­děpo­dob­ně řešit něja­ký sku­teč­ný prob­lém (což se nestá­vá až tak čas­to). Mno­hé akce­le­rá­to­ry a angel inves­to­ři si pře­jí, aby se star­tup ve svých začát­cích oprav­du zaměřil na řeše­ní něja­ké­ho sku­teč­né­ho prob­lé­mu, ať už člo­věka jako indi­vi­dua nebo celé spo­leč­nos­ti.

Něk­te­ré vel­mi zná­mé fir­my, jako napří­klad Y Com­bi­na­tor, se prá­vě ve svých začát­cích toho cho­pi­li napl­no: jeden ze svých pro­jek­tů na rok 2014 věno­va­li YC Star­tup k vytvo­ře­ní mobil­ní­ho e-mai­lo­vé­ho kli­en­ta. Jak řekl Paul Gra­ham: “Beta sku­pi­na tes­te­rů ses­tá­vá z jedi­né­ho uži­va­te­le, a tím je Sam Alt­man. Jejich cílem je, aby byl Sam Alt­man spo­ko­jen. A Sam Alt­man pou­ží­vá mai­ly dost čas­to a ví také, jaké jsou všech­ny jiné mož­nos­ti. Tak­že vychá­zí z toho, že pokud se jim poda­ří, aby byl spo­ko­je­ný a uve­dou ho jako pří­klad, doká­ží uspo­ko­jit i jiných lidí. A to sta­čí, ne?”

Ano, pokud řeší­te prob­lém, kte­rý má Sam Alt­man, tak to sta­čí. Ale pokud řeší­te tako­vý, kte­rý vás trá­pí něk­de upros­třed Evro­py a neře­ší­te ten Samův, sta­čit to urči­tě nebu­de. Hned vám řek­nu proč.

Řeše­ní vaše­ho prob­lé­mu v Sili­con Val­ley

Sam Alt­man je pre­zi­den­tem Y Com­bi­na­tor a set­ká­vá se s množ­stvím star­tu­pů. Pokud Sam není spo­ko­jen s jakou­ko­liv mobil­ní ver­zí e-mail kli­en­ta, může­te si být stop­ro­cen­tně jis­ti, že toto je pří­le­ži­tost na trhu. Sam totiž urči­tě viděl všech­ny mož­né jiné mobil­ní řeše­ní na trhu. Podob­ný vzo­rec pla­tí na vět­ši­nu B2B star­tu­pů, kte­ré doká­ží vyře­šit prob­lém kte­ré­ho­ko­liv kor­po­rát­ní­ho kli­en­ta ve Val­ley.

Sam Alt­man

Řeše­ní vaše­ho prob­lé­mu v Evro­pě

A zde se dostá­vá­me k prob­lé­mu s evrop­ský­mi star­tu­pů, kte­ré řeší prob­lé­my malé­ho množ­ství lokál­ních uži­va­te­lů: je totiž doce­la prav­děpo­dob­né, že něk­do tam ven­ku (asi nej­dří­ve v Sili­con Val­ley) řeší ten­týž prob­lém mno­hem efek­tiv­něj­ší, avšak vy (vaši prv­ní uži­va­te­lé) o tom neví­te, pro­to­že se to ješ­tě nedos­ta­lo buď k vám nebo cel­ko­vě do Evro­py. Pokud bych měl pou­žít slo­va Pau­la Gra­ha­ma, evropš­tí uži­va­te­lé (zákaz­ní­ci) nepro­je­vu­jí dosta­teč­nou pop­táv­ku, abys­te si vaše řeše­ní moh­li oprav­du ověřit.

Evrop­ským pod­ni­ka­te­lům, kte­ří by chtěli budo­vat glo­bál­ní star­tup, čili nejen dal­ší lokál­ní MSP, bych tedy pora­dil: dobře proz­kou­mej­te pros­tor kolem sebe. Zjis­těte, co děla­jí jiné star­tu­py kolem vás a jak se věci kolem vyvi­nou za 3 – 5 let.

Vím, že to zní jako napros­to základ­ní řada. Vždyc­ky mě pak udi­ví, kolik star­tu­pů, s nimiž jsem mlu­vil, se zkrát­ka vůbec neunú­val zjiš­ťo­vat, kam se jejich trh bude v průběhu pěti let ubí­rat. Nebo vůbec nezna­jí star­tup, kte­ré se věnu­jí stej­né prob­le­ma­ti­ce. Něk­te­ří mě uzem­ní něčím jako: “No, v Čechách nikdo nic tako­vé­ho nedělá,” nebo “Je mi jed­no, co se sta­ne za tři roky, mým cílem je při­nést něja­ký zisk, a aby byli moji zákaz­ní­ci spo­ko­je­ni nyní, ne za tři roky. ”

Bohu­žel, tako­vá stra­te­gie v digi­tál­ním světě dlou­ho­do­bě nefun­gu­je. Při­taž­li­vost inter­ne­tem pohá­něné digi­tál­ní říše spo­čí­vá v pou­ží­vá­ní množ­ství šká­lo­va­tel­ných dis­tri­buč­ních kaná­lů, kte­ré umož­ňu­jí uspět jed­no­mu, maxi­mál­ně dvěma star­tu­pům při řeše­ní jed­no­ho zákaz­nic­ké­ho prob­lé­mu. Může­te tedy vytvo­řit star­tup, kte­rý vašich zákaz­ní­ků nakrát­ko uspo­ko­jí, ale pokud nej­ste to abso­lut­ně nej­lep­ší řeše­ní na trhu, něk­do lep­ší vás doslo­va pře­vál­cu­je. Pří­pad­ně se zasek­ne­te jako MSP s jen vel­mi limi­to­va­ným úspěchem.

Ano, exis­tu­jí i​výjim­ky: v digi­tál­ním světě se pře­ce jen nachá­ze­jí urči­té meze, zej­mé­na pokud se pro­lí­na­jí s něčím fyzic­kým — podí­vej­me se na e-com­mer­ce (logis­ti­ka) a nárůst čín­ských star­tu­pů. Chy­tří pod­ni­ka­te­lé si mohou vytvo­řit napří­klad vyso­ké bari­é­ry vstu­pu na trh.

Nic­mé­ně, prav­dou zůs­tá­vá, že ten lepší pro­dukt si své zákaz­ní­ky vždy naj­de. Pokud zaklá­dá­te svůj star­tup bez toho, abys­te se infor­mo­va­li o těch ve vašem oko­lí, kte­ří děla­jí něco podob­né­ho,​nebo abys­te věděli, kam se váš trh ubí­rá, s nej­vět­ší prav­děpo­dob­nos­tí jako glo­bál­ní star­tup sel­že­te. Dří­ve či později. Muse­li bys­te mít z pek­la štěs­tí, pokud bys­te vytvo­ři­li top prvo­tříd­ní pro­dukt, a při­tom neměli šajn, co se děje kolem vás.

Bohu­žel, my v Evro­pě nejs­me obklo­pe­ni prá­vě tako­vý­mi vůd­čích tech­no­lo­gic­ký­mi Star­tup jako Sam Alt­man. Z toho­to důvo­du těž­ší chá­pe­me fun­go­vá­ní světo­vé­ho trhu.

Ono by to ale neby­la tako­vá sran­da, kdy­by všech­no šlo úpl­ně hlad­ce, však?

Zdroj: @kiskandrej

Pridať komentár (0)