Pro­fi­lovka na Lin­ke­dIn ≠ pro­fi­lovka na Face­bo­oku

LG jr. / 5. januára 2015 / Zaujímavosti

O tom, že Lin­ked In nie je Face­book snáď hovo­riť nemu­síme. Lin­ke­dIn je síce sociálna sieť, ale zame­raná na pro­fe­si­oná­lov a spo­loč­nosti. Od toho by sa mali odví­jať aj vaše pro­fi­lovky na Lin­ke­dIn.

Lin­ke­dIn je dokonca opráv­nený vašu nesprávnu fotku stiah­nuť. Ak sa vám stane, že Lin­ke­dIn stiahne vašu fotku 3 krát, tak už vám viac nedo­volí nahrať inú a zablo­kuje váš pro­fil. Lin­ke­dIn sa aj takýmto spô­so­bom snaží udr­žať pro­fe­si­ona­litu svo­jej sociál­nej siete. Aktu­álne ma Lin­ke­dIn viac ako 313 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov a je určený pre komu­ni­ká­ciu s vašimi kole­gami, či nají­ma­nie mana­žé­rov alebo oslo­ve­nie poten­ci­onál­nych kli­en­tov, či inves­to­rov.

Takže ako na to, aby váš Lin­ke­dIn pro­fil vyze­ral pro­fe­si­onálne?

Žiadne sel­fie o zrkadlo.

Tento typ fotky môže o vás pre­zra­diť, že ste ama­tér alebo svoju prácu beriete prí­liš ľah­ko­vážne. Dokonca mienku o vás nezlepší ani to, ak budete oble­čený v dra­hom obleku Hugo Boss. Sel­fie, aké­koľ­vek druhu, sa proste na Lin­ke­dIn neho­dia.

Žiadne fil­tre

Viem, dnes je pou­ží­va­nie rôz­nych foto fil­trov na face­bo­oku či ins­ta­grame moderné. Avšak pri Lin­ke­dIn platí opäť jed­no­hlasné NIE.

Snažte sa vyze­rať pri­ro­dzene

Fotky, na kto­rých sa tvá­rite prí­liš vážne tiež nie sú priam to pravé ore­chové. Na Lin­ke­dIn by ste mali vyze­rať pre­dov­šet­kým pri­ro­dzene a dokonca ani mierny úsmev nie je na zaho­de­nie. Je dokonca vedecky doká­zané, že úsmev zna­mená vyža­ro­va­nie pozi­tív­nej ener­gie, čo môže v koneč­nom dôsledku zavá­žiť aj u vašich budú­cich zamest­ná­va­te­ľov.

Žiadne roz­ma­zané fotky

Snažte sa vyhnúť roz­ma­za­ným fot­kám. Buď sa snažte fotku aspoň podľa mož­ností zaos­triť vo Pho­tos­hope pomo­cou fun­kcie „zostre­nie“, alebo ak to nie je možné, tak pou­žite rad­šej inú.

Nepou­ží­vajte full-body fotky

Vašich budú­cich zamest­ná­va­te­ľov nezau­jíma, či máte na nohách topánky za nie­koľko sto­viek alebo znač­kové noha­vice. Dokonca ich nezau­jíma ani to, či máte vyry­so­vanú postavu z cross­fitu alebo ovlá­date rôzne yoga pózy. Preto by ste mali pou­ží­vať fotky, na kto­rých ste od pása hore.

Nefoťte sa s vašimi domá­cimi milá­čikmi

Tu je jed­no­du­ché pra­vidlo. Ak nie ste vete­ri­nár a pokiaľ zvie­ratá nie sú nápl­ňou vašej práce, tak nemajú čo hľa­dať na vašich pro­fi­lov­kách.

Nepou­ží­vajte vyre­zané zábery

Každý z nás má veľké množ­stvo fotiek s pria­teľmi alebo kole­gami, na kto­rým sa zrazu sami sebe zapá­číme. Tak prečo nepou­žiť na Lin­ke­dIn túto fotku? Pre­tože to nevy­zerá dobre, keď je na fotke vidieť naprí­klad rameno pria­teľa alebo odstri­hnutú ruku ako vás drží okolo ramien.

… a takisto sa vyhý­bajte silu­e­tám

Lin­ke­dIn nie je na to aby ste na fotke vyze­rali tajomne a nikto vás nemo­hol spoz­nať. Práve naopak, ľudia si spá­jajú mená a tváre s pro­filmi pre ľah­šie zapa­mä­ta­nie si.

Verím, že tieto rady vám pomôžu pri vyla­ďo­vaní vášho Lin­ke­dIn pro­filu a náj­dete tak prácu svo­jich snov!

zdroj: Entrep­re­uner

Pridať komentár (0)