Prog­ra­má­tor opus­til Google. Ako fre­e­lan­cer zarába dva­krát viac

Ľudovít Nastišin / 25. januára 2016 / Business

S ras­tú­cou bit­kou o top talenty sú spo­loč­nosti ako Airbnb či Pfi­zer ochotné zapla­tiť naozaj veľa za služby od nezá­vis­lých prog­ra­má­to­rov.

James Knight uro­bil nedávno neča­kaný krok. Mal 27 a skon­čil s dobre pla­te­nou prá­cou kódera v Google aby sa stal fre­e­lan­ce­rom. Už žiadne jedlo zadarmo, hro­mada bene­fi­tov či výhľad z okna za milión dolá­rov.

google-building

Knight bol ochotný obe­to­vať tieto výhody, pre­tože ako nezá­vislý fre­e­lan­cer je schopný zaro­biť dva­krát toľko. Navyše má oveľa viac slo­body. Nedávno sa s man­žel­kou vybral na výlet do Špa­niel­ska a popri tom kóduje pre dating appku a ďal­šiu, ktorá sa zaoberá tvor­bou sel­fies.

Upro­stred zrých­ľu­jú­ceho sa boja o tech talent sú veľké spo­loč­nosti a star­tupy ochotné zapla­tiť aj 1000 dolá­rov za hodinu (záleží od kon­krét­neho kódera a jeho skú­se­ností). Aj keď nají­majú tých naj­lep­ších ľudí, stále čas­tej­šie sa obra­cajú na nezá­vis­lých deve­lo­pe­rov aby zís­kali kon­ku­renčnú výhodu. V nie­kto­rých prí­pa­doch môže byť správna voľba kódera tým, čo roz­hodne o úspe­chu či úpadku.

toptal-600x407

Potreba kóde­rov vzrá­stla, keď iPhone v roku 2007 spô­so­bil expló­ziu s apli­ká­ciami. Odvtedy sa soft­vér dostal do chlad­ni­čiek, hodi­niek, oble­če­nia a kopy ďal­ších vecí. Dopyt po kóde­roch vzras­tie až neuve­ri­teľne v hori­zonte najb­liž­šej dekády.

Pred pia­timi rokmi mal Top­tal, samoz­vaná fre­e­lan­cer­ská sieť, 25 prog­ra­má­to­rov, ktorí sa uchá­dzali asi o rov­naký počet kli­en­tov. Dnes repre­zen­tuje tisícky kóde­rov a viac ako 2000 kli­en­tov vrá­tane Airbnb, Pfi­zer či J.P. Mor­gan. Podľa úda­jov sa prie­merný bud­get na prog­ra­má­tor­ské práce za posledné tri roky zdvoj­ná­so­bil.

freelance-tips

Napriek ras­tú­cemu dopytu po kóde­roch, Top­tal dis­po­nuje len kódermi z All-Stars tímu. Táto vir­tu­álna spo­loč­nosť dostane 15000 pri­hlá­šok za dva mesiace a akcep­tuje len 3 %. Výbe­rový pro­ces je náročný. Hel­der Silva, soft­vé­rový inži­nier z Por­tu­gal­ska, ktorý pra­co­val naprí­klad pre Delo­itte to zvlá­dol cez 2 kolá a poho­rel počas live prog­ra­mo­va­nia, pre­tože mu to zabralo pri­veľa času, aj keď bol na správ­nej ceste. “Niečo vám unikne a ste vonku”, dodáva Silva. Top­tal si účtuje veľké peniaze no na oplátku ponúka naozaj top kóde­rov.

Zavo­lajú vás, keď sa jedná o kri­tický prob­lém a spo­loč­nosť to môže stáť naozaj veľa peňazí”, hovorí Mar­tin Lan­ghoff, kóder žijúci na Flo­ride. “Je to ako keby vás vzali do New York-skej fil­har­mó­nie. Tam je každý hráč top level a keď je na rade vaše sólo, cítite ner­vo­zitu.

Jame Knight, bývalý zamest­na­nec Google ešte dodáva: “V Google by sa vám prav­de­po­dobne poda­rilo kamuf­lo­vať prácu po dobu 6 až 9 mesia­cov — len by ste tam cho­dili a tvá­rili by ste sa, že pra­cu­jete. Keď idete fre­e­lance, ide s tým aj istá dávka stresu, ktorú v kla­sic­kej práci nemáte, no aj tak to milu­jem. Moti­vuje ma, že ak nero­bím čo mám, neza­pla­tím účty.

Langhoff

Zdroj: bloomberg.com

google-building
Pridať komentár (0)