Prog­ra­má­to­ri, kto­rí pou­ží­va­jú medze­ry sú bohat­ší

Timotej Vančo / 20. júna 2017 / Zaujímavosti

Čo sa týka odsa­de­nia, je to medzi prog­ra­má­tor­mi rela­tív­ne „kon­tro­verz­ná“ téma. Písať medze­ry ale­bo nie? Exis­tu­je vôbec správ­na ces­ta? A pre­čo ten, kto pou­ží­va medze­ry je bohat­ší?

Na zákla­de nedáv­ne­ho výsku­mu s dáta­mi zo Stack Overf­low zis­ti­li, že prog­ra­má­tor, kto­rý pou­ží­va medze­ry namies­to tabu­lá­to­ra, zaro­bí v prie­me­re o 16 500 eur viac.

Tak­tiež zis­ti­li, že tak­mer z 26 000 vývo­já­rov, 40,7% opý­ta­ných uvied­lo, že pou­ží­va tabu­lá­tor, zatiaľ čo 41,8% využí­va medze­ry. Zvy­šok pou­ží­va kom­bi­ná­ciu obi­dvoch, čo je u prog­ra­má­to­rov veľ­mi bež­né. Zvy­čaj­ne prog­ra­má­to­ri pou­ží­va­jú medze­ry, keď kódia počas dňa, naopak noč­ní „hac­ka­ri“ pou­ží­va­jú čas­tej­šie tabu­lá­tor.

Foto: stackoverflow.blog

Čo sa týka prie­mer­nej mzdy prog­ra­má­to­rov za rok, tak na zákla­de dát zo Stack Overf­low sa dalo určiť, že prog­ra­má­to­ri, kto­rí pou­ží­va­jú medze­ry zaro­bia prie­mer­ne 60 000 eur. Zatiaľ čo prog­ra­má­to­ri so zvy­kom pou­žiť tabu­lá­tor, zaro­bia v prie­me­re 43 000 eur. Zatiaľ žiad­ny nor­mál­ny dôvod, pre­čo je to tak­to, neexis­tu­je.

Hlav­ný vedec, Robin­son, spo­čiat­ku pred­po­kla­dal, že to môže mať nie­čo spo­loč­né aj s kra­ji­nou pôvo­du. Tým chcel dôjsť k mož­né­mu dôvo­du, pre­čo prog­ra­má­to­ri, kto­rí menej zará­ba­jú pou­ží­va­jú tabu­lá­tor. Pod­rob­nej­ší pries­kum ale uká­zal, že je to sko­ro vša­de vyrov­na­né.

Zdroj člán­ku: thenextweb.com

Pridať komentár (0)