Pro­jekt 18-roč­né­ho Slo­vá­ka môže pomôcť vylep­šiť náš škol­ský sys­tém

Linda Cebrová / 16. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/filip.letovanec

Filip Leto­va­nec je v tre­ťom roč­ní­ku na stred­nej ško­le v Pop­ra­de. Nie je však ten typ štu­den­ta, kto­rý si spl­ní to, čo sa od neho žia­da, a tým to kon­čí. Šikov­ný Lip­ták sa roz­ho­dol hľa­dať ďal­šie prí­le­ži­tos­ti na seba­re­a­li­zá­ciu, nado­bú­da­nie nových zruč­nos­tí a dnes sa sna­ží pomá­hať ľuďom, kto­rí to naozaj potre­bu­jú.

Mla­dý štu­dent časom pri­šiel aj na to, že to čo ho naj­viac napĺňa je vytvá­ra­nie nezis­ko­vých pro­jek­tov, vďa­ka kto­rým môže pomá­hať ľuďom, zlep­šo­vať miest­ne komu­ni­ty, či pod­po­ro­vať pod­mien­ky v ško­lách.

Fili­pa už nie­koľ­ko rokov fas­ci­nu­jú sociál­ne inte­rak­cie a vidí tu obrov­ský poten­ciál na zlep­še­nie. V súčas­nos­ti je gene­rál­nym ria­di­te­ľom malé­ho nezis­ko­vé­ho pro­jek­tu. Aj napriek tomu, že je zatiaľ len v počia­toč­nom štá­diu, má veľ­ký poten­ciál na zlep­še­nie slo­ven­ské­ho škols­tva.

Mož­no sa pýtaš, čo vied­lo 18-roč­né­ho chlap­ca k tomu, aby sa pus­til do vylep­šo­va­nia škol­ské­ho sys­té­mu? Ako jeden z hlav­ných prob­lé­mov v slo­ven­skom škols­tve vidí Filip šika­no­va­nie na ško­lách, kto­ré je čas­to len pre­ml­ča­né ale­bo úpl­ne igno­ro­va­né.

foto:Filip Leto­va­nec

Filip tak pri­šiel s myš­lien­kou zaviesť nový model schop­ný túto otáz­ku vyrie­šiť. Vďa­ka vyško­le­ným dob­ro­voľ­ní­kom, by chcel pri­niesť mož­nosť obe­tiam šika­ny ozná­miť svoj prob­lém pria­mo. Záme­rom tej­to myš­lien­ky je teda z počia­toč­né­ho štá­dia rie­še­nia úpl­ne vylú­če­nie všet­kých osôb okrem obe­te.

Pre­čo to uro­biť?

V súčas­nos­ti je zvy­kom rie­šiť šika­nu so všet­ký­mi zain­te­re­so­va­ný­mi stra­na­mi. To zna­me­ná, že všet­ci rodi­čia, agre­sor a škol­ský per­so­nál sa vyjad­ru­jú súčas­ne, tým sa vytvá­ra zby­toč­ný tlak a otvá­ra sa pries­tor na pomstu od agre­so­ra.

Filip vidí rie­še­nie v pria­mej komu­ni­ká­cii s obe­ťou šika­ny, čím by sa ove­ľa jed­no­duch­šie dalo pocho­piť prí­či­nu šika­ny a nájsť rie­še­nie na jej pred­chá­dza­nie.

Filip má momen­tál­ne prí­le­ži­tosť stať sa účast­ní­kom Glo­bal Scho­lars Prog­ra­mu (GSP) na reno­mo­va­nej Afri­can Lea­ders­hip Aca­de­my v Johan­nes­bur­gu. V rám­ci prog­ra­mu je kaž­do­roč­ne vybra­ných nie­koľ­ko štu­den­tov z viac ako 30 kra­jín sve­ta. Aj vďa­ka tomu­to pro­jek­tu je u mla­dých ľudí pod­po­ro­va­né, dnes veľ­mi dôle­ži­té etic­ké líder­stvo.

Pri mojom pro­jek­te je dôle­ži­tá prá­ca s ľuď­mi a bol som nesmier­ne nad­še­ný, ak som sa aj vďa­ka Vám mohol zúčast­niť let­né­ho prog­ra­mu na Afri­can Lea­ders­hip Aca­de­my v Johan­nes­bur­gu. Zís­kal som šti­pen­dium na prog­ram, to však nepok­rý­va nákla­dy za dopra­vu, víza a pois­te­nie. Pre­to by som chcel takou­to for­mou pop­ro­siť o Vašu pomoc. Prís­pev­kom na uhra­de­nie spo­mí­na­ných nákla­dov mi pomô­že­te k spl­ne­niu môj­ho sna.“

Ak sa ti Fili­po­va myš­lien­ka páči, a chcel by si mu na jeho ces­te pomôcť, urči­te ho pod­por TU.

Pridať komentár (0)