Pro­jekt 18-roč­né­ho Slo­vá­ka môže pomôcť vylep­šiť náš škol­ský sys­tém

Linda Cebrová / 16. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/filip.letovanec

Filip Leto­va­nec je v tre­ťom roč­ní­ku na stred­nej ško­le v Pop­ra­de. Nie je však ten typ štu­den­ta, kto­rý si spl­ní to, čo sa od neho žia­da, a tým to kon­čí. Šikov­ný Lip­ták sa roz­ho­dol hľa­dať ďal­šie prí­le­ži­tos­ti na seba­re­a­li­zá­ciu, nado­bú­da­nie nový­ch zruč­nos­tí a dnes sa sna­ží pomá­hať ľuďom, kto­rí to naozaj potre­bu­jú.

Mladý študent časom prišiel aj na to, že to čo ho najviac napĺňa je vytváranie neziskových projektov, vďaka ktorým môže pomáhať ľuďom, zlepšovať miestne komunity, či podporovať podmienky v školách.

Filipa už niekoľko rokov fascinujú sociálne interakcie a vidí tu obrovský potenciál na zlepšenie. V súčasnosti je generálnym riaditeľom malého neziskového projektu. Aj napriek tomu, že je zatiaľ len v počiatočnom štádiu, má veľký potenciál na zlepšenie slovenského školstva.

Možno sa pýtaš, čo viedlo 18-ročného chlapca k tomu, aby sa pustil do vylepšovania školského systému? Ako jeden z hlavných problémov v slovenskom školstve vidí Filip šikanovanie na školách, ktoré je často len premlčané alebo úplne ignorované.

foto:Filip Letovanec

Filip tak prišiel s myšlienkou zaviesť nový model schopný túto otázku vyriešiť. Vďaka vyškoleným dobrovoľníkom, by chcel priniesť možnosť obetiam šikany oznámiť svoj problém priamo. Zámerom tejto myšlienky je teda z počiatočného štádia riešenia úplne vylúčenie všetkých osôb okrem obete.

Prečo to urobiť?

V súčasnosti je zvykom riešiť šikanu so všetkými zainteresovanými stranami. To znamená, že všetci rodičia, agresor  a školský personál sa vyjadrujú súčasne, tým sa vytvára zbytočný tlak a otvára sa priestor na pomstu od agresora.

Filip vidí riešenie v priamej komunikácii s obeťou šikany, čím by sa oveľa jednoduchšie dalo pochopiť príčinu šikany a nájsť riešenie na jej predchádzanie.

 

 

Filip má momentálne príležitosť stať sa účastníkom Global Scholars Programu (GSP) na renomovanej African Leadership Academy v Johannesburgu. V rámci programu je každoročne vybraných niekoľko študentov z viac ako 30 krajín sveta. Aj vďaka tomuto projektu je u mladých ľudí podporované, dnes veľmi dôležité etické líderstvo.

„Pri mojom projekte je dôležitá práca s ľuďmi a bol som nesmierne nadšený, ak som sa aj vďaka Vám mohol zúčastniť letného programu na African Leadership Academy v Johannesburgu. Získal som štipendium na program, to však nepokrýva náklady za dopravu, víza a poistenie. Preto by som chcel takouto formou poprosiť o Vašu pomoc. Príspevkom na uhradenie spomínaných nákladov mi pomôžete k splneniu môjho sna.“

Ak sa ti Filipova myšlienka páči, a chcel by si mu na jeho ceste pomôcť, určite ho podpor TU.

Pridať komentár (0)