Pro­jekt, ktorý mapuje auto­ser­visy z celého Slo­ven­ska

Luky Gašparík / 10. september 2014 / Tools a produktivita

Ambi­ci­ózny pro­ject z východ­ného Slo­ven­ska cen­tra­li­zuje auto­ser­visy a dopyty po opra­vách na jed­nom mieste.

Pro­jekt SERVISUJTO.SK je pre všet­kých, ktorí pri­ví­tajú mož­nosť zadá­va­nia dopytu na opravu/úpravu vozidla. Sys­tém auto­ma­ticky rozo­siela dopyty vyho­vu­jú­cim ser­vi­som na základe presne defi­no­va­nej kate­gó­rie slu­žieb a inte­li­gent­nej geolo­ká­cie. Prečo nedos­tať odha­do­vanú sumu opravy od via­ce­rých ser­vi­sov na raz a uro­biť si tak pre­hľad o oča­ká­va­ných nákla­doch?

Por­tál jed­no­du­cho vysvet­ľuje aj toto krátke pro­pa­gačné video:

Auto­ser­visy si môžu na por­táli SERVISUJTO.SK bez­platne vytvo­riť pre­hľadný pro­fil s foto­gra­fiami, otvá­ra­cími hodi­nami, map­kou a kate­go­riami slu­žieb, ktoré posky­tujú. Každý pro­fil ma uni­kátnu adresu v tvare www.servisujto.sk/nazovservisu.

Myš­lienka por­tálu je jed­no­du­chá. Ak máte aký­koľ­vek prob­lém s vaším vozid­lom, stačí sa zare­gis­tro­vať, zadať dopyt a pohodlne čakať na emai­lovú noti­fi­ká­ciu o nových ponu­kách od ser­vi­sov.

SERVISUJTO.SK posky­tuje svoje služby ako zákaz­ní­kom, tak aj ser­vi­som úplne zadarmo! Ser­visy tak môžu bez­platne zís­kať nových zákaz­ní­kov, ale i stať sa súčas­ťou veľ­kého zoznamu ser­vi­sov z celého Slo­ven­ska v pre­hľad­nom kata­lógu zobra­zu­jú­com ser­visy na inte­rak­tív­nej mape.

Ak máte vášho štvor­ko­le­so­vého milá­čika v poriadku, vediete si pre­hľadnú evi­den­ciu o jeho stave v ser­vis­nej knižke. Tá vám auto­ma­tický zrá­tava všetky náklady spo­jené s opra­vou a údrž­bou. Túto ser­visnú knižku si v prí­pade potreby môžete ulo­žiť ako PDF for­mat, alebo rovno vytla­čiť a pou­žiť ako skvelý pre­hľadný doku­ment o ser­vis­ných úko­noch naprí­klad pri pre­daji vozidla. Máte vozový park? Žia­den prob­lém. Do vášho pro­filu si možete pri­dať neob­me­dzený počet vozi­diel.

Zdroj: SERVISUJTO.SK

Pridať komentár (0)