Pro­sím, nauč sa prog­ra­mo­vať

Timotej Vančo / 31. mája 2016 / Business

Prog­ra­mo­va­nie je ďal­ší cudzí jazyk, ale odli­šu­je sa pou­ži­tím a hlav­ne silou, kto­rou doká­že veľ­ké veci. Prog­ra­mo­va­nie je spô­sob ako komu­ni­ko­vať so stroj­mi.

Ľudia ovlá­da­li iných ľudí po tisíc­ky rokov

Od prvých civi­li­zá­cií ľudia mali otro­kov, kto­rí ich „pánom“ sta­va­li obyd­lia ale­bo chrá­my na uctie­va­nie bohov. Egyp­ťa­nia zotro­či­li tisí­ce ľudí, aby posta­vi­li pyra­mí­dy. Antic­kí Rima­nia posta­vi­li ich impé­rium na chrb­toch otro­kov. Bri­ti vytvo­ri­li ich ríšu tým, že ukla­da­li svo­ju vôľu do mno­hých oby­va­te­ľov koló­nií. A Ame­ri­ka sa sta­la eko­no­mic­kou veľ­mo­cou vďa­ka mig­ran­tom počas prie­my­sel­nej revo­lú­cie, kto­rí poskyt­li lac­nú pra­cov­nú silu.

Ale dnes je 21. sto­ro­čie a čím ďalej, tým menej ľudí pra­cu­je na obil­nom poli, pri plnia­cej lin­ke a čosko­ro už nebu­de ani pri poklad­niach pra­co­vať člo­vek ale stroj.

Dnes už prá­cu zabez­pe­ču­jú počí­ta­če.

robotic factory

foto: www.gizmodo.com

Štýl a spô­sob prá­ce, na aký sme boli zvyk­nu­tí, sa zásad­ne zme­nil

Dnes to už nie sú ľudia, kto­rí robia väč­ši­nu prá­ce – sú to stro­je. Na zamys­le­nie – za jed­nu sekun­du prej­de cez inter­net 35 360 GB dát, ľudia spra­via 54 500 vyhľa­dá­va­ní na Goog­le a pošlú 2.5 mili­ó­na emai­lov. Sú to ale stro­je, kto­ré sa sta­ra­jú o správ­ny chod toh­to všet­ké­ho. Koľ­ko pra­cov­né­ho času by trva­lo ľudom uro­biť jed­no vyhľa­dá­va­nie na Goog­le ruč­ne? Vieš si pred­sta­viť množ­stvo inži­nie­rov, kto­rí tele­fo­nu­jú medzi sebou a nepretr­ži­te uva­žu­jú o tom, kto­ré doku­men­ty by ti mali odpo­ru­čiť? Táto prá­ca je reál­ne usku­toč­ni­teľ­ná iba ak ju robia stro­je.

Trip Advi­sor ti pomô­že vybrať si dovo­len­ku. Expe­dia ti zase zare­zer­vu­je leten­ku na danú loka­li­tu a Goog­lu Mapy ti uká­žu tra­su k letis­ku. Všet­ky tie­to služ­by sú nám ale posky­to­va­né, vďa­ka tvr­dej prá­ci stro­jov.

Počí­ta­če sú inte­li­gent­né, ale ešte stá­le nie tak, ako ľudia a toto všet­ko robia len pre­to, že sme im to my pri­ká­za­li. Na to aby uspe­li, potre­bu­jú inštruk­cie. Tie im nedá­me nijak ináč, ako napí­sa­ním kódu – naprog­ra­mo­va­ním.

codingconfidence

foto: blog.teamtreehouse.com

Prog­ra­mo­va­nie nie je neja­ká špe­ciál­na zruč­nosť. Je to novo­do­bá gra­mot­nosť

Je 21. sto­ro­čie a vedieť prog­ra­mo­vať je dnes nevy­hnut­né pre kaž­dé­ho ambi­ci­óz­ne­ho člo­ve­ka, kto­rý chce byť úspeš­ný.

Ak krú­tiš hla­vou, že to nie je prav­da, sta­čí sa pozrieť na šta­tis­ti­ky, kde vidíš, ako neve­do­mosť prog­ra­mo­vať zvy­šu­je mie­ru neza­mest­na­nos­ti. Naprí­klad práv­ni­ci, mana­žé­ri, obchod­ní­ci, účtov­ní­ci a leká­ri majú veľ­mi veľ­ký prob­lém na trhu prá­ce, ak prá­ve vyšli zo škôl. A to neho­vo­riac o pro­fe­siách, kde ľudia ria­dia autá ale­bo robia iné opa­ku­jú­ce sa úlo­hy, kto­ré čosko­ro nahra­dia efek­tív­nej­šie a lac­nej­šie stro­je.

Dúfam ale, že títo pre­pus­te­ní pra­cov­ní­ci využi­jú mož­nosť rôz­nych vzde­lá­va­cích prog­ra­mov, či už na ško­lách, v sku­pi­no­vých kur­zoch ale­bo na inter­ne­te. Také­to vzde­la­nie ľah­ko náj­de­te na strán­kach ako — www.khanacademy.org, https://www.codecademy.com, www.teamtreehouse.com, www.coursera.org, www.learn2code.sk

Prog­ra­muj ale­bo buď naprog­ra­mo­va­ný.

steward brand

Ste­ward Brand, edi­tor — Who­le Earth Maga­zi­ne, foto: www.medium.freecodecamp.com

Ste­ward Brand pove­dal: „Ako­náh­le začne nová tech­no­ló­gia nabe­rať na sile a ty nie si par­ný valec, si súčas­ťou ces­ty.“ Tech­no­lo­gic­ký pokrok sa nedá zasta­viť. Môžeš sa mu iba pris­pô­so­biť.

Ak sa začne vytvá­rať nová tech­no­ló­gia, je vypus­te­ná ako džin z fľa­še – nedá sa zasta­viť a dať späť. Toto pla­ti­lo pre lie­tad­lá, anti­bi­oti­ká aj jad­ro­vé hla­vi­ce. Tak­tiež to pla­tí pre mik­ro­pro­ce­so­ry, inter­net a stro­jo­vé uče­nie. Tí, kto­rí sa nestih­li adap­to­vať na také­to zme­ny, ale­bo si ani nevšim­li, že exis­tu­jú, sa asymp­to­tic­ky blí­žia k bez­výz­nam­nos­ti.

Prog­ra­mo­va­nie je novo­do­bá gra­mot­nosť. Rov­na­ko, ako bolo číta­nie v 10. sto­ro­čí, písa­nie v 16. sto­ro­čí, arit­me­ti­ka v 18. sto­ro­čí a ria­de­nie moto­ro­vých vozi­diel v 20. sto­ro­čí.

Ale nie kaž­dý, kto sa naučil písať sa musel stať pro­fe­si­onál­nym spi­so­va­te­ľom. Ten kto sa naučil arit­me­ti­ku pro­fe­si­onál­nym mate­ma­ti­kom, tak ani ty, ak sa naučíš prog­ra­mo­vať nemu­síš byť hlav­ný vývo­jár v Mic­ro­sof­te. Ale všet­kým, kto­rí sa tie­to veci uči­li to nesmier­ne zjed­no­du­ši­lo ich náma­hu pri dosa­ho­va­ní cie­ľov.

Zamys­li sa nad využi­tím svo­jich schop­nos­tí. Naprí­klad číta­nie eti­ke­ty na tvo­jich lie­koch ale­bo pred­pi­se, či počí­ta­nie peňa­zí. Je tu nie­čo rov­na­ko dôle­ži­té a to je schop­nosť prog­ra­mo­vať. Tým by si vedel zau­to­ma­ti­zo­vať tvo­je kaž­do­den­né nud­né akti­vi­ty.

A nie­kto­rí ľudia túto jed­no­du­chú zruč­nosť zdo­ko­na­ľu­jú ove­ľa ďalej, naprí­klad pre osob­né bohat­stvo ale­bo pre vytvo­re­nie kraj­šie­ho sve­ta pre všet­kých ostat­ných.

coding

foto: www.engadget.com

Loď je vytvo­re­ná na plav­bu

Loď v prí­sta­ve je v bez­pe­čí, ale to nie je to, pre­čo je vytvo­re­ná. Loď má vyplá­vať na more a robiť nové veci. – Gra­ce Hop­per.

Počí­ta­če, v ich jad­re, sú vytvo­re­né na spra­co­va­nie úda­jov.

Ľud­ský mozog, v jeho jad­re, je vytvo­re­ný na vzde­lá­va­nie a pocho­pe­nie.

Môže sa zdať, že naučiť sa prog­ra­mo­vať je pre tebe neu­sku­toč­ni­teľ­ný cieľ a náj­de sa mno­ho kri­ti­kov, kto­rí den­no­den­ne budú čítať a zdie­ľať člán­ky, aby ťa demo­ti­vo­va­li, lebo ani im to nešlo. Prav­da je ale iná. Kaž­dý, kto prog­ra­mo­va­niu venu­je aspoň chvíľ­ku času, zis­tí, že to nie je ťaž­ké a začne ho to baviť. Zis­tí, čo všet­ko sa dá prog­ra­mo­va­ním dosiah­nuť a ako si vie­me zjed­no­du­šiť život. Tak ako v minu­los­ti pri číta­ní, písa­ní, arit­me­ti­ke ale­bo ria­de­ní auta.

Tak­že dbaj na radu od Gra­ce Hop­per-ovej. Vyplá­vaj na more a uč sa novým veciam. Začni pou­ží­vať ten stroj v tvo­jej hla­ve. Nauč sa ako komu­ni­ko­vať so stroj­mi. Nauč sa prog­ra­mo­vať a posú­vaj sa ďalej.

coding (1)

Zdroj: judykwalker.com, medium.freecodecamp.com

Pridať komentár (0)