Pro­sím, nauč sa prog­ra­mo­vať

Timotej Vančo / 31. mája 2016 / Business

Prog­ra­mo­va­nie je ďalší cudzí jazyk, ale odli­šuje sa pou­ži­tím a hlavne silou, kto­rou dokáže veľké veci. Prog­ra­mo­va­nie je spô­sob ako komu­ni­ko­vať so strojmi.

Ľudia ovlá­dali iných ľudí po tisícky rokov

Od prvých civi­li­zá­cií ľudia mali otro­kov, ktorí ich „pánom“ sta­vali obyd­lia alebo chrámy na uctie­va­nie bohov. Egyp­ťa­nia zotro­čili tisíce ľudí, aby posta­vili pyra­mídy. Antickí Rima­nia posta­vili ich impé­rium na chrb­toch otro­kov. Briti vytvo­rili ich ríšu tým, že ukla­dali svoju vôľu do mno­hých oby­va­te­ľov koló­nií. A Ame­rika sa stala eko­no­mic­kou veľ­mo­cou vďaka mig­ran­tom počas prie­my­sel­nej revo­lú­cie, ktorí poskytli lacnú pra­covnú silu.

Ale dnes je 21. sto­ro­čie a čím ďalej, tým menej ľudí pra­cuje na obil­nom poli, pri plnia­cej linke a čoskoro už nebude ani pri poklad­niach pra­co­vať člo­vek ale stroj.

Dnes už prácu zabez­pe­čujú počí­tače.

robotic factory

foto: www.gizmodo.com

Štýl a spô­sob práce, na aký sme boli zvyk­nutí, sa zásadne zme­nil

Dnes to už nie sú ľudia, ktorí robia väč­šinu práce – sú to stroje. Na zamys­le­nie – za jednu sekundu prejde cez inter­net 35 360 GB dát, ľudia spra­via 54 500 vyhľa­dá­vaní na Google a pošlú 2.5 mili­óna emai­lov. Sú to ale stroje, ktoré sa sta­rajú o správny chod tohto všet­kého. Koľko pra­cov­ného času by trvalo ľudom uro­biť jedno vyhľa­dá­va­nie na Google ručne? Vieš si pred­sta­viť množ­stvo inži­nie­rov, ktorí tele­fo­nujú medzi sebou a nepretr­žite uva­žujú o tom, ktoré doku­menty by ti mali odpo­ru­čiť? Táto práca je reálne usku­toč­ni­teľná iba ak ju robia stroje.

Trip Advi­sor ti pomôže vybrať si dovo­lenku. Expe­dia ti zase zare­zer­vuje letenku na danú loka­litu a Googlu Mapy ti ukážu trasu k letisku. Všetky tieto služby sú nám ale posky­to­vané, vďaka tvr­dej práci stro­jov.

Počí­tače sú inte­li­gentné, ale ešte stále nie tak, ako ľudia a toto všetko robia len preto, že sme im to my pri­ká­zali. Na to aby uspeli, potre­bujú inštruk­cie. Tie im nedáme nijak ináč, ako napí­sa­ním kódu – naprog­ra­mo­va­ním.

codingconfidence

foto: blog.teamtreehouse.com

Prog­ra­mo­va­nie nie je nejaká špe­ciálna zruč­nosť. Je to novo­dobá gra­mot­nosť

Je 21. sto­ro­čie a vedieť prog­ra­mo­vať je dnes nevy­hnutné pre kaž­dého ambi­ci­óz­neho člo­veka, ktorý chce byť úspešný.

Ak krú­tiš hla­vou, že to nie je pravda, stačí sa pozrieť na šta­tis­tiky, kde vidíš, ako neve­do­mosť prog­ra­mo­vať zvy­šuje mieru neza­mest­na­nosti. Naprí­klad práv­nici, mana­žéri, obchod­níci, účtov­níci a lekári majú veľmi veľký prob­lém na trhu práce, ak práve vyšli zo škôl. A to neho­vo­riac o pro­fe­siách, kde ľudia ria­dia autá alebo robia iné opa­ku­júce sa úlohy, ktoré čoskoro nahra­dia efek­tív­nej­šie a lac­nej­šie stroje.

Dúfam ale, že títo pre­pus­tení pra­cov­níci využijú mož­nosť rôz­nych vzde­lá­va­cích prog­ra­mov, či už na ško­lách, v sku­pi­no­vých kur­zoch alebo na inter­nete. Takéto vzde­la­nie ľahko náj­dete na strán­kach ako — www.khanacademy.org, https://www.codecademy.com, www.teamtreehouse.com, www.coursera.org, www.learn2code.sk

Prog­ra­muj alebo buď naprog­ra­mo­vaný.

steward brand

Ste­ward Brand, edi­tor — Whole Earth Maga­zine, foto: www.medium.freecodecamp.com

Ste­ward Brand pove­dal: „Ako­náhle začne nová tech­no­ló­gia nabe­rať na sile a ty nie si parný valec, si súčas­ťou cesty.“ Tech­no­lo­gický pokrok sa nedá zasta­viť. Môžeš sa mu iba pris­pô­so­biť.

Ak sa začne vytvá­rať nová tech­no­ló­gia, je vypus­tená ako džin z fľaše – nedá sa zasta­viť a dať späť. Toto pla­tilo pre lie­tadlá, anti­bi­otiká aj jad­rové hla­vice. Tak­tiež to platí pre mik­ro­pro­ce­sory, inter­net a stro­jové uče­nie. Tí, ktorí sa nestihli adap­to­vať na takéto zmeny, alebo si ani nevšimli, že exis­tujú, sa asymp­to­ticky blí­žia k bez­výz­nam­nosti.

Prog­ra­mo­va­nie je novo­dobá gra­mot­nosť. Rov­nako, ako bolo číta­nie v 10. sto­ročí, písa­nie v 16. sto­ročí, arit­me­tika v 18. sto­ročí a ria­de­nie moto­ro­vých vozi­diel v 20. sto­ročí.

Ale nie každý, kto sa naučil písať sa musel stať pro­fe­si­onál­nym spi­so­va­te­ľom. Ten kto sa naučil arit­me­tiku pro­fe­si­onál­nym mate­ma­ti­kom, tak ani ty, ak sa naučíš prog­ra­mo­vať nemu­síš byť hlavný vývo­jár v Mic­ro­softe. Ale všet­kým, ktorí sa tieto veci učili to nesmierne zjed­no­du­šilo ich námahu pri dosa­ho­vaní cie­ľov.

Zamysli sa nad využi­tím svo­jich schop­ností. Naprí­klad číta­nie eti­kety na tvo­jich lie­koch alebo pred­pise, či počí­ta­nie peňazí. Je tu niečo rov­nako dôle­žité a to je schop­nosť prog­ra­mo­vať. Tým by si vedel zau­to­ma­ti­zo­vať tvoje kaž­do­denné nudné akti­vity.

A nie­ktorí ľudia túto jed­no­du­chú zruč­nosť zdo­ko­na­ľujú oveľa ďalej, naprí­klad pre osobné bohat­stvo alebo pre vytvo­re­nie kraj­šieho sveta pre všet­kých ostat­ných.

coding

foto: www.engadget.com

Loď je vytvo­rená na plavbu

Loď v prí­stave je v bez­pečí, ale to nie je to, prečo je vytvo­rená. Loď má vyplá­vať na more a robiť nové veci. – Grace Hop­per.

Počí­tače, v ich jadre, sú vytvo­rené na spra­co­va­nie úda­jov.

Ľud­ský mozog, v jeho jadre, je vytvo­rený na vzde­lá­va­nie a pocho­pe­nie.

Môže sa zdať, že naučiť sa prog­ra­mo­vať je pre tebe neu­sku­toč­ni­teľný cieľ a nájde sa mnoho kri­ti­kov, ktorí den­no­denne budú čítať a zdie­ľať články, aby ťa demo­ti­vo­vali, lebo ani im to nešlo. Pravda je ale iná. Každý, kto prog­ra­mo­va­niu venuje aspoň chvíľku času, zistí, že to nie je ťažké a začne ho to baviť. Zistí, čo všetko sa dá prog­ra­mo­va­ním dosiah­nuť a ako si vieme zjed­no­du­šiť život. Tak ako v minu­losti pri čítaní, písaní, arit­me­tike alebo ria­dení auta.

Takže dbaj na radu od Grace Hop­per-ovej. Vyplá­vaj na more a uč sa novým veciam. Začni pou­ží­vať ten stroj v tvo­jej hlave. Nauč sa ako komu­ni­ko­vať so strojmi. Nauč sa prog­ra­mo­vať a posú­vaj sa ďalej.

coding (1)

Zdroj: judykwalker.com, medium.freecodecamp.com

Pridať komentár (0)