Pros­pešné slo­ven­ské pro­jekty bojujú o milión dolá­rov v súťaži Chi­vas the Ven­ture

Marianna Mikešová / 25. novembra 2016 / Startupy

O postup do finále v pre­stíž­nej medzi­ná­rod­nej súťaži Chi­vas the Ven­ture včera v Bra­ti­slave zabo­jo­valo osem nádej­ných slo­ven­ských star­tu­pov. Výni­močné pro­jekty z celého sveta, ktoré majú pozi­tívny dopad na spo­loč­nosť, majú šancu zís­kať časť z fondu vo výške milión dolá­rov.

Osem slo­ven­ských fina­lis­tov, kto­rým nie je ich oko­lie ľahos­tajné, odpre­zen­to­valo svoje pro­jekty pred odbor­nou poro­tou. Pod paľ­bou neúp­ros­ných otá­zok museli svoje nápady obhá­jiť v duchu hesla súťaže: “Win the right way”. Víťaza slo­ven­ského kola súťaže sláv­nostne vyhlá­sia už 20. decem­bra. V porote zasa­dol aj CEO spo­loč­nosti Pixel Fede­ra­tion Šimon Šicko.

Som prek­va­pený kva­li­tou, aj keď musím pove­dať, že z 50 pri­hlá­se­ných pro­jek­tov bolo veľa takých, ktoré nedo­sa­ho­vali potrebnú úro­veň. Podľa mňa bude dôle­žitá šká­lo­va­teľ­nosť cez hra­nice a social impact, ktorý mi nebol jasný u všet­kých fina­lis­tov. Vidím to tak, že polo­vica pro­jek­tov má šancu a u dru­hej nevi­dím poten­ciál mimo Slo­ven­ska ani zásadný sociálny dosah, ktorý vylepší životy mili­ó­nom ľudí,” pre­zra­dil Šimon, ktorý sa podľa jeho slov bude roz­ho­do­vať medzi tromi kon­cep­tami, ktoré ho naj­viac oslo­vili.

dsc_1095

foto: startitup.sk

Práve sociálny pre­sah, ako aj glo­bálny biz­nis poten­ciál, sú hlav­nými pod­mien­kami výhry v súťaži. Kon­ku­ren­cia bude sku­točne veľká, minulý rok sa do súťaže pri­hlá­silo až 2700 pro­jek­tov z 27 kra­jín sveta. Naj­väč­šiu sumu 300 tisíc dolá­rov z mili­ó­no­vého fondu zís­kal Oscar Andres Men­dez z Kolum­bie. Porotu oča­ril eko pro­jek­tom Con­cep­tos Plas­ti­cos, kto­rého záme­rom je výroba sta­veb­ného mate­riálu z recyk­lo­va­ného plas­to­vého a kau­ču­ko­vého odpadu.

Snaha spo­loč­nosti Chi­vas Regal pod­po­riť začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a pros­pešné pro­jekty pra­mení z dáv­nej his­tó­rie. “Je to prí­beh dvoch bra­tov — zakla­da­te­ľov Johna a Jamesa Chi­va­sov­cov, ktorí už v začiatku svojho pod­ni­ka­nia dostali výsostné právo od krá­ľov­nej Vik­tó­rie, aby mohli svoju whis­key pre­dá­vať na krá­ľov­skom dvore. Začali robiť fan­tas­tickú vec, zo zaro­be­ných peňazí pod­po­ro­vali miestnu nemoc­nicu,” vysvet­lil mana­žér značky Matúš Kol­lár.

dsc_1101

foto: startitup.sk

Toto sú fina­listi:

Sil­ver

Pro­jek­tov na pod­poru mla­dých pod­ni­ka­te­ľov je veľa, no čo tak pod­po­riť star­ších? Túto otázku si polo­žil Jozef Čuha a vymys­lel pro­jekt pre pod­poru pod­ni­ka­vých ľudí nad 50 rokov. Pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­din­go­vej plat­formy Sil­ver môžu živ­nost­níci a pod­ni­ka­te­lia z oblasti reme­sel­níc­tva, gas­tra, ume­nia a ďal­ších oblastí hľa­dať nové prí­le­ži­tosti.

Smart­Head

Cie­ľom tohto pro­jektu je pro­pa­gá­cia spo­lo­čen­sky zod­po­ved­ných akti­vít firiem, jed­not­liv­cov a orga­ni­zá­cií, ktoré vedú k udr­ža­tel­nosti a inšpi­rujú dru­hých. Vďaka por­tálu môžu takéto pros­pešné čin­nosti orga­ni­zo­vať a zapá­jať do nich ďal­ších. Smart­Head chce ľuďom dodá­vať moti­vá­ciu a uká­zať im, že je dôle­žité zau­jí­mať sa o svoje oko­lie.

dsc_1066

foto: startitup.sk

Bez­peč­nostný sys­tém BSL

Star­tup Bus life saver sa stará o zlep­še­nie bez­peč­nosti okolo auto­bu­sov či náklad­ných áut, čím chce pred­chá­dzať doprav­ným neho­dám. Pro­stred­níc­tvom pre­mys­le­ného sys­tému sen­zo­rov, kamier a sve­tel­ného a zvu­ko­vého alarmu upo­zorní chodca aj vodiča oko­lo­idú­ceho auta na nebez­pe­čen­stvo.

Hajc­man Cowor­king

Kon­cept cowor­kingu v Prie­vi­dzi sa snaží pri­niesť rie­še­nie pre mla­dých ľudí z regi­ónu, ktorí z neho odchá­dzajú. Auto­rov trápi závis­losť lokál­neho pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia od baníc­keho prie­myslu, ktorý stráca poten­ciál a ľudí hrozí, že o pár rokov prídu o prácu. Posky­tuje fre­e­lan­ce­rom záze­mie a chce fun­go­vať aj ako inku­bá­tor.

dsc_1070

foto: startitup.sk

Kar­ma­dilo

Pro­jekt, ktorý ti pomôže zlep­šiť svoju karmu. Ako? Tým, že budeš hra­vou for­mou vypĺňať dotaz­níky. Tie nie­len, že pomôžu fir­mám zís­ka­vať dôle­žité dáta pre ich mar­ke­ting, ale peniaze, ktoré za pries­kum zapla­tia, popu­tujú nezis­kov­kám. Za vypl­ne­nie dotaz­níku cez Kar­ma­dilo zís­kaš kre­dit aj ty a tiež ho môžeš veno­vať nezis­kovke.

Eko­čis­tičky

Prie­merný člo­vek minie denne len štyri litre pit­nej vody, ostatnú vie nahra­diť úžit­ko­vou. Tá môže v ide­ál­nom prí­pade pochá­dzať z čis­tičky odpa­do­vej vody, ktorá tak pozi­tívne ovplyv­ňuje životné pro­stre­die. Tieto čis­tičky pôso­bia naroz­diel od kla­sic­kých este­ticky a na pre­vádzku nepot­re­bujú žiadnu elek­trickú ener­giu.

dsc_1055

foto: startitup.sk

E-pro

Uži­točný webový por­tál E-pro pred­sta­vil Tomáš Sabo. Ide o nástroj pre roz­voj obcí a miest a zjed­no­du­še­nie vytvá­ra­nia doku­men­tov pre plá­no­va­nie, ktoré sú prí­stupné verej­nosti. Veľ­kým prí­no­som pro­jektu je šet­re­nie verej­ných finan­cií, pre­tože takéto rie­še­nie je až štvor­ná­sobne lac­nej­šie, než pri spo­lu­práci so súkrom­nými spo­loč­nos­ťami.

Grand­pano

Ivan Daško súťaží s pro­jek­tom vní­ma­nia vir­tu­ál­nej rea­lity Grand­pano. Tech­no­ló­gia, ktorú využíva, dokáže pou­ží­va­te­ľovi navo­diť akú­koľ­vek emó­ciu a má preto obrov­ský poten­ciál v lie­čení fóbií. Každá fóbia sa totiž lieči otu­po­va­ním stra­chu a vir­tu­álna rea­lita je skve­lým nástro­jom, ako pacien­tovi pod­mienky vyvo­la­nia fóbie simu­lo­vať.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Startitup.sk Foto­gra­fie boli zho­to­vené Niko­nom.

Pridať komentár (0)