PRÚ­SER: Google+ nikto nepou­žíva!

Marek Schwarz / 20. január 2015 / Tools a produktivita

Edward Mor­bius sa roz­ho­dol vypo­čí­tať, ako sú uží­va­te­lia G + aktívny. Google zve­rej­ňuje šta­tis­tiky len zriedka, skrz vyhľa­dá­vač možno ale zis­tiť, koľko na Googli + exis­tuje pro­fi­lov. Vlani na jeseň to boli 2 miliardy, aktu­álne ich je 2,2 miliardy. Cel­kový počet účtov ale neho­vorí nič o akti­vite.

Mor­bius preto na kon­trol­nej vzorke — kvôli poma­losti zís­ka­va­nia dát len 2820 zázna­mov — zis­til, že len 9% účtov (tj. 200 mili­ó­nov) má zdie­ľaný nejaký verejný prís­pe­vok. Z toho len 6% (12 mili­ó­nov) niečo zdie­ľalo aj v roku 2015. Ak odstrá­nime prís­pevky z You­Tube a auto­ma­tické prís­pevky pri vlo­žení nových pro­fi­lo­vých fotiek, počet aktív­nych uží­va­te­ľov bude len 0,2 až 0,3% zo všet­kých pro­fi­lov na G+, v abso­lút­nych čís­lach 4 až 6 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov!!

Ide len o hrubé a orien­tačné čísla. Žiadny ana­ly­tik mimo Google nemôže zis­tiť, koľko ľudí G + sku­točne pou­žíva. Mor­bius naprí­klad nedo­káže vyhľa­dať súkromné prís­pevky zdie­ľané jed­not­liv­com alebo kru­hom. Do šta­tis­tík nedo­káže zahr­núť ani komen­táre pod prís­pevky (ak pou­ží­va­te­lia sami nepíšu). A potom tiež mohol vybrať zlú kon­trolnú vzorku. Dáta však stále ana­ly­zuje a bude ich spres­ňo­vať.

Mimo­cho­dom: Na inter­nete vše­obecne fun­guje 1% pra­vidlo: 90% uží­va­te­ľov sú iba pasív­nymi čita­te­lia, 9% ich komen­tuje a 1% obsah sku­točne vytvára.

zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)