PRÚ­SER: Goog­le+ nikto nepou­ží­va!

Marek Schwarz / 20. januára 2015 / Lifehacking

Edward Mor­bius sa roz­ho­dol vypo­čí­tať, ako sú uží­va­te­lia G + aktív­ny. Goog­le zve­rej­ňu­je šta­tis­ti­ky len zried­ka, skrz vyhľa­dá­vač mož­no ale zis­tiť, koľ­ko na Goog­li + exis­tu­je pro­fi­lov. Vla­ni na jeseň to boli 2 miliar­dy, aktu­ál­ne ich je 2,2 miliar­dy. Cel­ko­vý počet účtov ale neho­vo­rí nič o akti­vi­te.

 

Morbius preto na kontrolnej vzorke - kvôli pomalosti získavania dát len 2820 záznamov - zistil, že len 9% účtov (tj. 200 miliónov) má zdieľaný nejaký verejný príspevok. Z toho len 6% (12 miliónov) niečo zdieľalo aj v roku 2015. Ak odstránime príspevky z YouTube a automatické príspevky pri vložení nových profilových fotiek, počet aktívnych užívateľov bude len 0,2 až 0,3% zo všetkých profilov na G+, v absolútnych číslach 4 až 6 miliónov používateľov!!

Ide len o hrubé a orientačné čísla. Žiadny analytik mimo Google nemôže zistiť, koľko ľudí G + skutočne používa. Morbius napríklad nedokáže vyhľadať súkromné príspevky zdieľané jednotlivcom alebo kruhom. Do štatistík nedokáže zahrnúť ani komentáre pod príspevky (ak používatelia sami nepíšu). A potom tiež mohol vybrať zlú kontrolnú vzorku. Dáta však stále analyzuje a bude ich spresňovať.

Mimochodom: Na internete všeobecne funguje 1% pravidlo: 90% užívateľov sú iba pasívnymi čitatelia, 9% ich komentuje a 1% obsah skutočne vytvára.

zdroj: businessinsider

Pridať komentár (0)