Prvé auto s ume­lou inte­li­gen­ciou od Google. Nemá volant ani brzdy!

Šandi / 28. mája 2014 / Tech a inovácie

Vlani v lete sme mohli počuť špe­ku­lá­cie o tom, že ak Google nenájde sil­ného par­tnera, pustí sa do vývoja vozi­diel s ume­lou inte­li­gen­ciou sám. Pri tes­toch pôvodne využí­val upra­venú Toy­otu Prius, dnes však inter­ne­tová jed­notka pred­sta­vila pro­to­typ, ktorý do posled­ného detailu vzni­kol práve v ich vývo­jom stre­disku. Ešte nemá ofi­ciálne meno, tak mu hovorme Nexus Car.

Vyzerá ako malé mest­ské vozidlo zo sci-fi fil­mov. Má len dve sedačky, a pri­tom žia­den volant ani pedále. Nepot­re­buje ich. Nedávny update soft­véru uká­zal, že si už poradí aj so zlo­ži­tými situ­áciami na ces­tách — vie sle­do­vať sprá­va­nie cyk­lis­tov, vzdia­le­ných chod­cov, vidí dopravné čiary a zna­če­nia.

Vďaka vlast­nému návrhu mohol Google umiest­niť dôle­žité sen­zory tam, kam mu to vyho­vo­valo. Ten hlavný, lase­rový, sa stále nachá­dza na stre­che a vyzerá ako majá­čik. Podľa Googlu auto nepozná slepý bod, nepre­káža mu žia­den stĺpik ani zle navr­hnuté zrkadlo. A vidí viac než člo­vek. a to Do všet­kých strán totiž dokáže ana­ly­zo­vať plo­chu o roz­lohe dvoch fut­ba­lo­vých ihrísk.

Pro­to­typ má maxi­málnu rých­losť 40 km/h. Google hovorí, že návrh je zatiaľ dosť skromný, žiadny luxus. Jed­no­du­cho dve sedačky, miesto pre nákupy a tašky, tla­čidlá štart, stop, a k tomu veľký doty­kový disp­lej pre navi­gá­ciu a nasta­ve­nia. Hoci to Google expli­citne nespo­mína, podľa zvuku vo videu auto pou­žíva elek­tro­mo­tor.

Firma plá­nuje vyro­biť stovku vozov a v dru­hej polo­vici tohto roka ich začne tes­to­vať na štan­dard­ných ces­tách. Autá však budú mať stále manu­álne ria­de­nie, bez nich by Google zatiaľ nedos­tal úradné povo­le­nie. Keď všetko pôjde podľa plánu, v prie­behu pár rokov spustí v Kali­for­nii pilotný prog­ram s naozaj­st­nými auto­nóm­nymi vozid­lami. Ďal­šie aktu­ali­zá­cie môžete sle­do­vať na novej stránke na G+.

Zdroj: Google

Pridať komentár (0)