Prvé auto s ume­lou inte­li­gen­ci­ou od Goog­le. Nemá volant ani brz­dy!

Šandi / 28. mája 2014 / Tech a inovácie

Vla­ni v lete sme moh­li počuť špe­ku­lá­cie o tom, že ak Goog­le nenáj­de sil­né­ho par­tne­ra, pus­tí sa do vývo­ja vozi­diel s ume­lou inte­li­gen­ci­ou sám. Pri tes­toch pôvod­ne využí­val upra­ve­nú Toy­o­tu Prius, dnes však inter­ne­to­vá jed­not­ka pred­sta­vi­la pro­to­typ, kto­rý do posled­né­ho detai­lu vzni­kol prá­ve v ich vývo­jom stre­dis­ku. Ešte nemá ofi­ciál­ne meno, tak mu hovor­me Nexus Car.

Vyze­rá ako malé mest­ské vozid­lo zo sci-fi fil­mov. Má len dve sedač­ky, a pri­tom žia­den volant ani pedá­le. Nepot­re­bu­je ich. Nedáv­ny upda­te soft­vé­ru uká­zal, že si už pora­dí aj so zlo­ži­tý­mi situ­ácia­mi na ces­tách — vie sle­do­vať sprá­va­nie cyk­lis­tov, vzdia­le­ných chod­cov, vidí doprav­né čia­ry a zna­če­nia.

Vďa­ka vlast­né­mu návrhu mohol Goog­le umiest­niť dôle­ži­té sen­zo­ry tam, kam mu to vyho­vo­va­lo. Ten hlav­ný, lase­ro­vý, sa stá­le nachá­dza na stre­che a vyze­rá ako majá­čik. Pod­ľa Goog­lu auto nepoz­ná sle­pý bod, nepre­ká­ža mu žia­den stĺpik ani zle navr­hnu­té zrkad­lo. A vidí viac než člo­vek. a to Do všet­kých strán totiž doká­že ana­ly­zo­vať plo­chu o roz­lo­he dvoch fut­ba­lo­vých ihrísk.

Pro­to­typ má maxi­mál­nu rých­losť 40 km/h. Goog­le hovo­rí, že návrh je zatiaľ dosť skrom­ný, žiad­ny luxus. Jed­no­du­cho dve sedač­ky, mies­to pre náku­py a taš­ky, tla­čid­lá štart, stop, a k tomu veľ­ký doty­ko­vý disp­lej pre navi­gá­ciu a nasta­ve­nia. Hoci to Goog­le expli­cit­ne nespo­mí­na, pod­ľa zvu­ku vo videu auto pou­ží­va elek­tro­mo­tor.

Fir­ma plá­nu­je vyro­biť stov­ku vozov a v dru­hej polo­vi­ci toh­to roka ich začne tes­to­vať na štan­dard­ných ces­tách. Autá však budú mať stá­le manu­ál­ne ria­de­nie, bez nich by Goog­le zatiaľ nedos­tal úrad­né povo­le­nie. Keď všet­ko pôj­de pod­ľa plá­nu, v prie­be­hu pár rokov spus­tí v Kali­for­nii pilot­ný prog­ram s naozaj­st­ný­mi auto­nóm­ny­mi vozid­la­mi. Ďal­šie aktu­ali­zá­cie môže­te sle­do­vať na novej strán­ke na G+.

Zdroj: Goog­le

Pridať komentár (0)