Prvé vyučo­va­nie s Ocu­lus Rift DK2 u našich čes­kých suse­dov

Lukáš Gašparík jr. / 7. decembra 2014 / Tech a inovácie

U našich západ­ných suse­dov sa usku­toč­nilo vôbec prvé stre­doš­kol­ské vyučo­va­nie za pod­pory vir­tu­ál­nej rea­lity. Stalo sa tak na gym­ná­ziu v Opave, kde štu­denti mali tú šancu si vyskú­šať vyučo­va­nie s Ocu­lus Rift DK2, ktoré boli dopl­nené o tech­no­ló­giu Leap Motion. Táto tech­no­ló­gia umož­nila sní­mať aj pohyb rúk, takže s ich pomo­cou mohli ovlá­dať pohyb vo vir­tu­ál­nej rea­lite.

Štu­denti mali mož­nosť vyskú­šať si vyučo­va­nie na troch pred­me­toch. Prvý na rad pri­šiel deje­pis, kde si žiaci po nasa­dení oku­lia­rov mohli detailne pre­zriet ako vyze­rala bitka Ale­xan­dra Mace­dón­skeho proti Perz­skej ríši. Mohli sa pohy­bo­vať po bojisku, sle­do­vať neľú­tostné súboje a tak­tiky boja. Po deje­pise nasle­do­vala hodina bio­ló­gie, kde pro­fe­sorka vysvet­lo­vala pomo­cou Ocu­lus Rift DK2 čin­nosť ľud­ského mozgu, neuró­nov a ich sietí.

Pomo­cou oku­lia­rov boli štu­denti vtia­hnutý priamo do vir­tu­ál­nej rea­lity, kde si mohli detailne pre­ze­rať ako pra­cuje mozog. Posled­nou tre­ťou hodi­nou bola mechat­ro­nika. Tu mali štu­denti za úlohu zosta­viť mecha­nic­kého robota. Po nasa­dení oku­lia­rov boli štu­denti vtia­hnutý do vir­tu­álne dielne, kde kus po kuse sta­vali robota a jed­not­li­vým čas­tiam pri­de­ľo­vali svoje úlohy a fun­kcie.

Mys­lím, že Ocu­lus Roft DK2 môžu výrazne pomôcť pri vzde­lá­vaní sa, pre­tože umož­ňujú rých­lej­šie a jed­no­duch­šie pocho­pe­nie danej prob­le­ma­tiky, kdeže ste vtia­hnutý priamo do jej vir­tu­ál­nej rea­lity.

Už len aby sme raz mali také niečo aj u nás :)

zdroj: iq.intel.cz

Pridať komentár (0)