Prvé vyučo­va­nie s Ocu­lus Rift DK2 u našich čes­kých suse­dov

Lukáš Gašparík jr. / 7. decembra 2014 / Tech a inovácie

U našich západ­ných suse­dov sa usku­toč­ni­lo vôbec prvé stre­doš­kol­ské vyučo­va­nie za pod­po­ry vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Sta­lo sa tak na gym­ná­ziu v Opa­ve, kde štu­den­ti mali tú šan­cu si vyskú­šať vyučo­va­nie s Ocu­lus Rift DK2, kto­ré boli dopl­ne­né o tech­no­ló­giu Leap Moti­on. Táto tech­no­ló­gia umož­ni­la sní­mať aj pohyb rúk, tak­že s ich pomo­cou moh­li ovlá­dať pohyb vo vir­tu­ál­nej rea­li­te.

Štu­den­ti mali mož­nosť vyskú­šať si vyučo­va­nie na troch pred­me­toch. Prvý na rad pri­šiel deje­pis, kde si žia­ci po nasa­de­ní oku­lia­rov moh­li detail­ne pre­zriet ako vyze­ra­la bit­ka Ale­xan­dra Mace­dón­ske­ho pro­ti Perz­skej ríši. Moh­li sa pohy­bo­vať po bojis­ku, sle­do­vať neľú­tost­né súbo­je a tak­ti­ky boja. Po deje­pi­se nasle­do­va­la hodi­na bio­ló­gie, kde pro­fe­sor­ka vysvet­lo­va­la pomo­cou Ocu­lus Rift DK2 čin­nosť ľud­ské­ho moz­gu, neuró­nov a ich sie­tí.

Pomo­cou oku­lia­rov boli štu­den­ti vtia­hnu­tý pria­mo do vir­tu­ál­nej rea­li­ty, kde si moh­li detail­ne pre­ze­rať ako pra­cu­je mozog. Posled­nou tre­ťou hodi­nou bola mechat­ro­ni­ka. Tu mali štu­den­ti za úlo­hu zosta­viť mecha­nic­ké­ho robo­ta. Po nasa­de­ní oku­lia­rov boli štu­den­ti vtia­hnu­tý do vir­tu­ál­ne diel­ne, kde kus po kuse sta­va­li robo­ta a jed­not­li­vým čas­tiam pri­de­ľo­va­li svo­je úlo­hy a fun­kcie.

Mys­lím, že Ocu­lus Roft DK2 môžu výraz­ne pomôcť pri vzde­lá­va­ní sa, pre­to­že umož­ňu­jú rých­lej­šie a jed­no­duch­šie pocho­pe­nie danej prob­le­ma­ti­ky, kde­že ste vtia­hnu­tý pria­mo do jej vir­tu­ál­nej rea­li­ty.

Už len aby sme raz mali také nie­čo aj u nás :)

zdroj: iq.intel.cz

Pridať komentár (0)