Prvý bra­ti­slav­ský Star­bucks otvo­ria už za mesiac

Martin Bohunický / 29. apríla 2016 / Business

Hovorí sa o tom nahlas už nie­koľko mesia­cov, no dnes to môžme pova­žo­vať za reálne.

Po tom, čo Star­bucks vypí­sal nie­koľko voľ­ných pra­cov­ných miest v Bra­ti­slave bolo prak­ticky jasné, že čoskoro sa ame­ric­kého kavia­ren­ského giganta doč­káme aj u nás. A je to bliž­šie, než sa mohlo zdať. Podľa neofi­ciál­nych infor­má­cií otvorí Star­bucks svoju prvú pobočku v Auparku a to už 31.mája, čo súhlasí s infor­má­ciami, ktoré sme pre vás vypát­rali pred mesia­com — že prvú pobočku otvo­ria práve v Auparku a to ešte pred začiat­kom leta. Nasle­do­vať by mali Euro­vea a Cen­trál.

Čo môžeme od Star­bucksu oča­ká­vať? Hoci naj­väč­šia nevôla sa obja­vila v kavia­ren­skej komu­nite, mys­lím si, že práve kva­litné slo­ven­ské kávy sú naj­viac ohro­zené. Star­bucks naopak zacieli na úplne iný typ kli­enta — mla­dých ľudí, pre­važné diev­čatá, ktoré dopo­siaľ pili kávu v “bež­ných” kaviar­ňach, resp. vôbec. Osobne oča­ká­vam, že sa vytvorí podobný hype, ako je na základ­ných ško­lách okolo Bubb­le­ology.

ABC_frappuccino_fan_favorites_1_sk_150604_12x5_1600

Na druhú stranu, na Star­buck­soch, ktoré som nav­ští­vil, som oce­nil najmä ich poho­dovú atmo­sféru, ako stvo­renú na prácu “v teréne”. Nemys­lím si však, že v prí­pade Auparku či iných nákup­ných cen­tier, kde Star­bucks plá­nuje otvo­riť ďal­šie dve pobočky, doč­kám. Možno budem milo prek­va­pený, no viac by som sa tešil na nejakú prí­jemnú pre­vádzku v Sta­rom Meste.

A čo ty? Tešíš sa na Star­bucks šia­len­stvo a plný Ins­ta­gram pohá­rov?

zdroj foto­gra­fií: abcnews.com

Pridať komentár (0)