Prvý bra­ti­slav­ský Star­bucks otvo­ria už za mesiac

Martin Bohunický / 29. apríla 2016 / Business

Hovo­rí sa o tom nahlas už nie­koľ­ko mesia­cov, no dnes to môž­me pova­žo­vať za reál­ne.

Po tom, čo Star­bucks vypí­sal nie­koľ­ko voľ­ných pra­cov­ných miest v Bra­ti­sla­ve bolo prak­tic­ky jas­né, že čosko­ro sa ame­ric­ké­ho kavia­ren­ské­ho gigan­ta doč­ká­me aj u nás. A je to bliž­šie, než sa moh­lo zdať. Pod­ľa neofi­ciál­nych infor­má­cií otvo­rí Star­bucks svo­ju prvú poboč­ku v Aupar­ku a to už 31.mája, čo súhla­sí s infor­má­cia­mi, kto­ré sme pre vás vypát­ra­li pred mesia­com — že prvú poboč­ku otvo­ria prá­ve v Aupar­ku a to ešte pred začiat­kom leta. Nasle­do­vať by mali Euro­vea a Cen­trál.

Čo môže­me od Star­buck­su oča­ká­vať? Hoci naj­väč­šia nevô­la sa obja­vi­la v kavia­ren­skej komu­ni­te, mys­lím si, že prá­ve kva­lit­né slo­ven­ské kávy sú naj­viac ohro­ze­né. Star­bucks naopak zacie­li na úpl­ne iný typ kli­en­ta — mla­dých ľudí, pre­važ­né diev­ča­tá, kto­ré dopo­siaľ pili kávu v “bež­ných” kaviar­ňach, resp. vôbec. Osob­ne oča­ká­vam, že sa vytvo­rí podob­ný hype, ako je na základ­ných ško­lách oko­lo Bubb­le­olo­gy.

ABC_frappuccino_fan_favorites_1_sk_150604_12x5_1600

Na dru­hú stra­nu, na Star­buck­soch, kto­ré som nav­ští­vil, som oce­nil naj­mä ich poho­do­vú atmo­sfé­ru, ako stvo­re­nú na prá­cu “v teré­ne”. Nemys­lím si však, že v prí­pa­de Aupar­ku či iných nákup­ných cen­tier, kde Star­bucks plá­nu­je otvo­riť ďal­šie dve poboč­ky, doč­kám. Mož­no budem milo prek­va­pe­ný, no viac by som sa tešil na neja­kú prí­jem­nú pre­vádz­ku v Sta­rom Mes­te.

A čo ty? Tešíš sa na Star­bucks šia­len­stvo a plný Ins­ta­gram pohá­rov?

zdroj foto­gra­fií: abcnews.com

Pridať komentár (0)