Prvý Japon­ský fes­ti­val VR porna sa musel zru­šiť, lebo naň prišlo prí­liš veľa ľudí

Jakub Jablonický / 6. júla 2016 / Tech a inovácie

VR tech­no­ló­gie sa rapídne vyví­jajú a postupne utvr­dzujú svoju pozí­ciu na trhu. Nie je prek­va­pe­ním, že vzbu­dili aj záu­jem ero­tic­kého prie­myslu.

Masové pri­ja­tie tech­no­ló­gií ako VHS, DVD a online video bolo ťahané por­no­gra­fiou. A tento trend nekončí len pri VR sek­cii na Porn­Hube.

Japon­sko je známe ako kra­jina kul­túr­nych a tech­no­lo­gic­kých zvlášt­ností. Je preto ťažké pred­sta­viť si lep­šie miesto na orga­ni­zá­ciu fes­ti­valu VR porna. Pred mesia­com sa v Tokiu stretli nad­šenci tohto žánru, aby pred­sta­vili pro­dukty na obo­ha­te­nie zážitku z vir­tu­ál­neho porna.

vr1-796x597

Áno, táto vec robí presne to, čo si mys­líte.

Vie sa pri­po­jiť na nie­koľko rôz­nych VR head­se­tov a obo­ha­cuje celú scénu o fyzický kom­po­nent.

vr5-796x597

Táto podoz­rivo vyze­ra­júca kra­bica obsa­huje niečo špe­ciálne pre kaž­dého, kto sa odváži str­čiť do nej ruku.

Vnútri čaká rea­lis­tická ilú­zia žen­ského prs­níka vytvo­rená pomo­cou sle­do­va­nia pohybu rúk a fúka­nia vzdu­chu na tie správne miesta.

vr4-796x513

A potom je tu toto.

Divák môže popri VR pou­žiť aj túto samo-nafu­ko­va­ciu a vyfu­ko­va­ciu napo­do­be­ninu žen­ského tela a dosiah­nuť tak ešte rea­lis­tic­kejší záži­tok.

Pove­dať, že fes­ti­val bol úspešný, by bolo málo. Podľa Japon­ských repor­té­rov sa naň už krátko po jeho začiatku ľudia nedo­ká­zali dostať:

Fes­ti­val mal začať až o dru­hej poobede, tak som tam šiel nate­šený už o hodinu skôr. No ulica bola už vtedy plná ľudí. Bolo ich tam tak veľa, že bolo tak­mer nemožné udr­žať situ­áciu pod kon­tro­lou. Zatiaľ čo som čakal na mojich pria­te­ľov, nemo­hol som sa zba­viť pocitu, že každú chvíľu vypuknú nepo­koje alebo niečo podobné.“

Čo viac pove­dať?

Záu­jem o VR porno je oči­vidne obrov­ský a ak tento fes­ti­val niečo indi­kuje, bude ešte rásť.

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)