Prvý Japon­ský fes­ti­val VR por­na sa musel zru­šiť, lebo naň priš­lo prí­liš veľa ľudí

Jakub Jablonický / 6. júla 2016 / Tech a inovácie

VR tech­no­ló­gie sa rapíd­ne vyví­ja­jú a postup­ne utvr­dzu­jú svo­ju pozí­ciu na trhu. Nie je prek­va­pe­ním, že vzbu­di­li aj záu­jem ero­tic­ké­ho prie­mys­lu.

Maso­vé pri­ja­tie tech­no­ló­gií ako VHS, DVD a onli­ne video bolo ťaha­né por­no­gra­fi­ou. A ten­to trend nekon­čí len pri VR sek­cii na Porn­Hu­be.

Japon­sko je zná­me ako kra­ji­na kul­túr­nych a tech­no­lo­gic­kých zvlášt­nos­tí. Je pre­to ťaž­ké pred­sta­viť si lep­šie mies­to na orga­ni­zá­ciu fes­ti­va­lu VR por­na. Pred mesia­com sa v Tokiu stret­li nad­šen­ci toh­to žán­ru, aby pred­sta­vi­li pro­duk­ty na obo­ha­te­nie zážit­ku z vir­tu­ál­ne­ho por­na.

vr1-796x597

Áno, táto vec robí pres­ne to, čo si mys­lí­te.

Vie sa pri­po­jiť na nie­koľ­ko rôz­nych VR head­se­tov a obo­ha­cu­je celú scé­nu o fyzic­ký kom­po­nent.

vr5-796x597

Táto podoz­ri­vo vyze­ra­jú­ca kra­bi­ca obsa­hu­je nie­čo špe­ciál­ne pre kaž­dé­ho, kto sa odvá­ži str­čiť do nej ruku.

Vnút­ri čaká rea­lis­tic­ká ilú­zia žen­ské­ho prs­ní­ka vytvo­re­ná pomo­cou sle­do­va­nia pohy­bu rúk a fúka­nia vzdu­chu na tie správ­ne mies­ta.

vr4-796x513

A potom je tu toto.

Divák môže pop­ri VR pou­žiť aj túto samo-nafu­ko­va­ciu a vyfu­ko­va­ciu napo­do­be­ni­nu žen­ské­ho tela a dosiah­nuť tak ešte rea­lis­tic­kej­ší záži­tok.

Pove­dať, že fes­ti­val bol úspeš­ný, by bolo málo. Pod­ľa Japon­ských repor­té­rov sa naň už krát­ko po jeho začiat­ku ľudia nedo­ká­za­li dostať:

Fes­ti­val mal začať až o dru­hej poobe­de, tak som tam šiel nate­še­ný už o hodi­nu skôr. No uli­ca bola už vte­dy plná ľudí. Bolo ich tam tak veľa, že bolo tak­mer nemož­né udr­žať situ­áciu pod kon­tro­lou. Zatiaľ čo som čakal na mojich pria­te­ľov, nemo­hol som sa zba­viť poci­tu, že kaž­dú chví­ľu vypuk­nú nepo­ko­je ale­bo nie­čo podob­né.“

Čo viac pove­dať?

Záu­jem o VR por­no je oči­vid­ne obrov­ský a ak ten­to fes­ti­val nie­čo indi­ku­je, bude ešte rásť.

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)