Prvý slo­ven­ský star­tup akce­le­rá­tor štar­tuje už o týž­deň

Kika Besedičová / 25. septembra 2014 / Tools a produktivita

V naj­väč­šom kre­a­tív­nom pries­tore na Slo­ven­sku The Spot včera pred­sta­vili prvý slo­ven­ský star­tup akce­le­rá­tor Boos­ter. Celý pro­jekt odštar­tuje už 8.októbra tohto roku.

Boos­ter je nový pro­jekt orga­ni­zo­vaný Spo­tom a For­be­som, ktorý v troch eta­pách ponúkne ľuďom, ktorí majú chuť zalo­žiť si vlastný star­tup, pries­tor na pre­chod od nápadu až k reál­nemu biz­nisu,“ pove­dal Ivan Deb­nár, spo­lu­za­kla­da­teľ celej ini­cia­tívy. „Na to, aby ste sa mohli zapo­jiť do Boos­tru nepot­re­bu­jete mať ani nápad. Stačí nad­še­nie a skú­se­nosti z rôz­nych sek­to­rov, od pre­daja až po mar­ke­ting. Tím a nápad Vám v Boos­tri doká­žeme ponúk­nuť,“ vysvet­ľuje Deb­nár.

Prvá fáza, zvaná Idea Mar­ket, sa ofi­ciálne spustí už 8. októbra 2014 a potrvá jeden mesiac. Jej cie­ľom je spo­jiť ľudí, ktorí okolo seba vidia prí­le­ži­tosť na pod­ni­ka­nie, s ľuďmi, ktorí svoj nápad síce nemajú, ale sú schopní na star­tupe a ino­va­tív­nej myš­lienke pra­co­vať. 

Nejedná sa o žiadnu súťaž star­tu­pov, ale o spô­sob ako dať prí­le­ži­tosť novým talen­tom a myš­lien­kam sa roz­ví­jať. Počas jed­ného mesiaca budú pre­bie­hať večerné works­hopy so skú­se­nými men­tormi. Ich výsled­kom budú kom­pletné tímy zosta­vené okolo poten­ciál­nych nápa­dov na biz­nis. Večerný for­mát umožní zapo­jiť sa do pro­jektu aj zamest­na­ným ľuďom.

Lákame do Boos­tera ľudí, ktorí sa chcú pus­tiť do nových nápa­dov, no nie sú si istí, či na to majú poten­ciál. Majú skú­se­nosti z reál­neho života, zo stret­nutí so zákaz­níkmi a my im uká­žeme, ako odha­ľo­vať prí­le­ži­tosti a ako ich vyhod­no­tiť. Ako pome­no­vať riziká alebo odhad­núť, aký veľký je poten­ciálny trh či ktorý biz­nis model bude fun­go­vať,“ dopl­nil Deb­nár.

Kľú­čové pre zapo­je­nie sa do Boos­tera je pri­hlá­siť sa cez web­stránku www.booster.sk a zaslať svoju pri­hlášku do 3. októbra 2014. S nápa­dom, či bez neho.

Po ukon­čení prvej mesač­nej fázy nasle­dujú ďal­šie dve – inku­bá­cia a akce­le­rá­cia – kde, sa bude počas 6 mesia­cov pra­co­vať na roz­vi­nutí už finál­neho pro­duktu a pre­daj­ných, mar­ke­tin­go­vých a ďal­ších stra­té­gií. To všetko už za finanč­nej pod­pory pre tímy, ktoré sa budú svo­jim nápa­dom veno­vať každý den pod vede­ním exper­tov. Do inku­bá­cie ako aj akce­le­rá­cie je možné pri­hlá­siť sa už dnes.

Pridať komentár (0)