Prvý štát na svete umožnil platiť dane v Bitcoinoch

Lenka Sidorová / 27. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • Kryp­to­meny na­priek skep­ti­kom roz­ši­rujú svoju pô­sob­nosť
  • Ohio v Spo­je­ných štá­toch spus­tilo „do­mino efekt“, in­špi­ruje os­tatné štáty
  • Kryp­to­meny na­priek skep­ti­kom roz­ši­rujú svoju pô­sob­nosť
  • Ohio v Spo­je­ných štá­toch spus­tilo „do­mino efekt“, in­špi­ruje os­tatné štáty

Bit­coin v sú­čas­nosti vý­razne spa­dol, no mnohí v ňom aj tak vi­dia po­ten­ciál a ne­zat­ra­cujú ho. Ame­rický štát Ohio, ako prvá kra­jina na svete, po­vo­lil od včera fir­mám pla­tiť dane v Bit­co­inoch. In­for­mo­val o tom Daily Mail.

Firma sa musí za­re­gis­tro­vať na stránke Ohi­oC­rypto.com. Tá bude spo­čiatku pri­jí­mať len bit­co­iny, ale avi­zo­vala, že v bu­dúc­nosti bude pri­jí­mať platby aj v iných kryp­to­me­nách.

Platby sú spra­co­vá­vané cez službu bit­pay, ako tre­tiu stranu. Za­tiaľ môžu takto pla­tiť dane len práv­nické osoby pô­so­biace v Ohiu. Keď sa no­vinka roz­behne, budú platby v bit­co­inom umož­nené aj fy­zic­kým oso­bám. Štátny po­klad­ník Josh Man­del sa vy­jad­ril, že platba bit­co­inom je okam­žitá, bez­pečná a trans­pa­rentná.

Ohio akoby spus­tilo do­mi­nino efekt. Aj os­tatné štáty v USA za­čali zva­žo­vať platby daní v kryp­to­mene. Ari­zona a Geor­gia o tom dis­ku­to­vali už skôr, av­šak ná­vrh ne­dos­tal ze­lenú.

Mnohé kra­jiny za­vá­dzajú vlastné kryp­to­meny. Po­merne ďa­leko je Rusko či Čína a na túto cestu sa dá­vajú aj chu­dobné kra­jiny ako Ve­ne­zu­ela či Kam­bo­dža.

Pridať komentár (0)