Prvý Tesla Super­char­ger na Slo­ven­sku ofi­ciálne spus­tený: Patrí medzi naj­vý­kon­nej­šie na svete!

Martin Bohunický / 25. januára 2016 / Tech a inovácie

Tesla Super­char­ger neďa­leko Zvo­lena ofi­ciálne uviedli do pre­vádzky.

Nachá­dza sa dva kilo­metre od rých­lost­nej cesty R1, v hoteli Kas­kády neďa­leko Zvo­lena. Svoju Teslu si tu môžeš nabiť do kapa­city 80% za pri­bližne 40 minút. Takéto nabi­tie zabez­pečí dojazd na 300 kilo­met­rov.

Tesla tak výrazne zjed­no­duší pre­sun z Bra­ti­slavy do Košíc, keďže kapa­city auta boli na takúto cestu dopo­siaľ nedos­ta­točné. Nabí­ja­nie v bež­nej zásuvke pri­tom trvá pri­bližne 24 hodín.

image_1436

Oča­káva sa, že “Tesla Super­char­ger” pri Zvo­lene nebude jedi­nou nabí­jač­kou tohoto druhu. Ďal­šia sta­nica by mala vyrásť čoskoro pri Bra­ti­slave. Pre maji­te­ľov áut Tesla je využi­tie týchto Super­char­ge­rov doži­votne zadarmo. Tesla plá­nuje ďal­šie roz­ši­ro­va­nie sme­rom na východ, v pláne je v súčas­nosti nabí­jačka v Poľ­sku. V Čes­kej repub­like dopo­siaľ takéto zaria­de­nie chýba.

Nabí­jačka vo Zvo­lene patrí medzi tie naje­fek­tív­nej­šie svojho druhu, vozidlo dokáže nabiť na 100% pri­bližne za 75 minút. Je to rých­lej­šie ako mnohé nabí­jačky v Európe, ktoré využí­vajú star­šiu tech­no­ló­giu.

image_1440-1

Napriek tomu sa neod­po­rúča využí­vať nabí­jačku denne, pri­már­nym zdro­jom by malo byť “pomalé” nabí­ja­nie v domá­cich pod­mien­kach. Super­char­ger od Tesly je pri­márne určený pri jaz­dách na dlh­šie vzdia­le­nosti a kom­pa­bi­litný je len s autami Tesla, ostatné elek­tro­mo­bily môžu využiť naprí­klad nabí­jačky slo­ven­skej spo­loč­nosti Gre­en­way.

image_1434image_1437

Foto­gra­fie: teslaclub.sk, pou­ží­va­teľ Juro

Pridať komentár (0)