Prvý Tes­la Super­char­ger na Slo­ven­sku ofi­ciál­ne spus­te­ný: Pat­rí medzi naj­vý­kon­nej­šie na sve­te!

Martin Bohunický / 25. januára 2016 / Tech a inovácie

Tes­la Super­char­ger neďa­le­ko Zvo­le­na ofi­ciál­ne uvied­li do pre­vádz­ky.

Nachá­dza sa dva kilo­met­re od rých­lost­nej ces­ty R1, v hote­li Kas­ká­dy neďa­le­ko Zvo­le­na. Svo­ju Tes­lu si tu môžeš nabiť do kapa­ci­ty 80% za pri­bliž­ne 40 minút. Také­to nabi­tie zabez­pe­čí dojazd na 300 kilo­met­rov.

Tes­la tak výraz­ne zjed­no­du­ší pre­sun z Bra­ti­sla­vy do Košíc, keď­že kapa­ci­ty auta boli na takú­to ces­tu dopo­siaľ nedos­ta­toč­né. Nabí­ja­nie v bež­nej zásuv­ke pri­tom trvá pri­bliž­ne 24 hodín.

image_1436

Oča­ká­va sa, že “Tes­la Super­char­ger” pri Zvo­le­ne nebu­de jedi­nou nabí­jač­kou toho­to dru­hu. Ďal­šia sta­ni­ca by mala vyrásť čosko­ro pri Bra­ti­sla­ve. Pre maji­te­ľov áut Tes­la je využi­tie tých­to Super­char­ge­rov doži­vot­ne zadar­mo. Tes­la plá­nu­je ďal­šie roz­ši­ro­va­nie sme­rom na východ, v plá­ne je v súčas­nos­ti nabí­jač­ka v Poľ­sku. V Čes­kej repub­li­ke dopo­siaľ také­to zaria­de­nie chý­ba.

Nabí­jač­ka vo Zvo­le­ne pat­rí medzi tie naje­fek­tív­nej­šie svoj­ho dru­hu, vozid­lo doká­že nabiť na 100% pri­bliž­ne za 75 minút. Je to rých­lej­šie ako mno­hé nabí­jač­ky v Euró­pe, kto­ré využí­va­jú star­šiu tech­no­ló­giu.

image_1440-1

Napriek tomu sa neod­po­rú­ča využí­vať nabí­jač­ku den­ne, pri­már­nym zdro­jom by malo byť “poma­lé” nabí­ja­nie v domá­cich pod­mien­kach. Super­char­ger od Tes­ly je pri­már­ne urče­ný pri jaz­dách na dlh­šie vzdia­le­nos­ti a kom­pa­bi­lit­ný je len s auta­mi Tes­la, ostat­né elek­tro­mo­bi­ly môžu využiť naprí­klad nabí­jač­ky slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Gre­en­way.

image_1434image_1437

Foto­gra­fie: teslaclub.sk, pou­ží­va­teľ Juro

Pridať komentár (0)