Puží­va­te­lia mobi­lov s vlast­ným pru­hom? Možné už aj v Číne!

Šandi / 16. september 2014 / Tools a produktivita

Doba zve­se­ných hláv? Tak by sa možno dalo popí­sať posled­ných pár rokov fun­go­va­nia ľudí s mobilmi. Čína našla bez­peč­nostný a tak tro­chu vtipný recept. Aby nedo­chá­dzalo ku kolí­ziám, s autami, chod­cami, ale hlavne s hlavne zve­se­nými hla­vami, tak sa našiel recept ktorý to všetko zmení. 

Novinka je apli­ko­vaná zatiaľ iba v meste Chon­gqing, no pri väč­šom úspe­chu budú takéto pruhy na chod­ní­koch určite pri­bú­dať aj v ďal­ších met­ro­po­lách.

S týmto expe­ri­men­tom prišli ako prví oby­va­te­lia hlav­ného mesta USA — Was­hing­tone. Dôvtip nechýba ani na pik­to­gra­moch, ktoré sa nachá­dzajú naspre­jo­vané na chod­ní­koch: “Tento pruh pou­ží­vate na vlastné riziko.” 

Obá­vam sa, či sa najb­liž­šiu dobu vôbec nie­kto nájde v pruhu pre chod­cov s nezve­se­nými hla­vami. :)

Zdroj: pho­ne­a­rena

Pridať komentár (0)