QuBit kon­fe­ren­cia v Pra­he pri­ná­ša šan­cu stret­núť sve­to­vé kyber-bez­peč­nost­né kapa­ci­ty

Ráchel Matušková / 22. januára 2016 / Lifehacking

QuBit kon­fe­ren­cia sa venu­je prob­le­ma­ti­ke kyber-bez­peč­nos­ti na naj­vyš­šej úrov­ni. Na kon­fe­ren­ciu prí­du reč­niť kapa­ci­ty z celé­ho sve­ta a aj napriek tomu si podu­ja­tie udr­žia­va prí­jem­nú atmo­sfé­ru vhod­nú na nad­vä­zo­va­nie kon­tak­tov. Kon­fe­ren­cia sa usku­toč­ní 12. – 14. aprí­la 2016 v Pra­he.

Roč­ník 2016 je už tre­tím v pora­dí a aj ten­to krát sa koná v sto­ve­ža­tej Pra­he. Dni od 12. do 14. aprí­la sú v praž­skom hote­li vyhra­de­né prá­ve kon­fe­ren­cii o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti. Kon­fe­ren­cia QuBit je inšpi­ro­va­ná ame­ric­kou RSA kon­fe­ren­ci­ou. Zakla­dá si na vyso­ko pro­fe­si­onál­nom pro­fi­le svo­jich reč­ní­kov, ako aj na samot­ných pre­zen­tá­ciách. Nepod­po­ru­je pre­daj žiad­nych IT rie­še­ní a tech­no­ló­gií, čím sa stá­va akcep­to­va­nou pôdou pre zdie­ľa­nie špič­ko­vých odbor­ných infor­má­cií a reál­nych prí­be­hov z kaž­do­den­nej skú­se­nos­ti. Prvý roč­ník QuBit kon­fe­ren­cie sa usku­toč­nil v roku 2014 a nie­sol sa v komor­nej atmo­sfé­re, kedy sa ziš­lo 34 kyber­ne­tic­kých nad­šen­cov. Po úspeš­nom prvom roč­ní­ku sa v nasle­du­jú­com roku zvý­šil počet náv­štev­ní­kov troj­ná­sob­ne.

xxxQuBit9

O čom je kon­fe­ren­cia QuBit?

Aj v tom­to roč­ní­ku QuBit kon­fe­ren­cie sa budú pre­be­rať aktu­ál­ne témy v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti — Cyber Attacks, Cyber Defen­se, Data Bre­ach Resi­lien­ce, o kto­rých bude dis­ku­to­vať až 130 dele­gá­tov z Euró­py a USA.

Kon­fe­ren­cia je roz­de­le­ná na dvoch para­lel­ných blo­kov: Mana­ge­ment trackCyber track. Účast­ní­ci si budú môcť vybrať pre­zen­tá­ciu a tému, kto­rej sa zúčast­nia. Samot­ná kon­fe­ren­cia trvá dva dni.

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je pri­niesť naj­nov­šie infor­má­cie stre­do­európ­skej kyber-bez­peč­nost­nej komu­ni­te zo zápa­du a tiež šíriť názor, že na bez­peč­nos­ti zále­ží, keď­že Inter­net a IT nástro­je sú dostup­né pre viac ako 2 mld. ľudí na celom sve­te. Orga­ni­zá­to­ri QuBit kon­fe­ren­cie si zakla­da­jú na udr­ža­ní komu­nit­nej atmo­sfé­ry z prvé­ho roč­ní­ka aj napriek veľ­ké­mu počtu účast­ní­kov. Atmo­sfé­ra spo­lu­pat­rič­nos­ti pod­po­ru­je dis­ku­siu a vymie­ňa­nie názo­rov či skú­se­nos­tí medzi účast­ník­mi, čo pris­pie­va k vzni­ku nových nápa­dov a napre­do­va­niu prob­le­ma­ti­ky. Vytvo­re­nie nových kon­tak­tov a par­tners­tiev nie je počas kon­fe­ren­cie prob­lém.

xxxQuBit11

Kto sa na kon­fe­ren­cii pred­sta­ví?

Ako už bolo spo­me­nu­té, počas kon­fe­ren­cie sa pred­sta­ví nie­koľ­ko význam­ných odbor­ní­kov a osob­nos­tí z prob­le­ma­ti­ky. Spo­me­dzi trid­sia­tich spe­ak­rov spo­meň­me naprí­klad Stu­ar­ta Hyde, ria­di­te­ľa Stu­art Hyde Asso­cia­tes, UK, kto­rý sa bude veno­vať digi­tál­nym zlo­či­nom. Phi­lipp Schau­man, rakús­ky expert vo finanč­nej bez­peč­nos­ti, pred­sta­ví prob­le­ma­ti­ku veľ­kých dát. Peter Allor z IBM, USA sa bude veno­vať prob­le­ma­ti­ke ako ochrá­niť spo­loč­nosť pred súčas­nou kyber­ne­tic­kou voj­nou.

Záu­jem o dané témy v minu­los­ti pri­lá­kal pozor­nosť nie­len odbor­ní­kov z IT, ale aj z oblas­ti prá­va, psy­cho­ló­gie, finanč­níc­tva a iných. Kon­fe­ren­cia nie je urči­tá len špič­ko­vým odbor­ní­kom v kyber-bez­peč­nos­ti, ale tiež vlád­nym exper­tom, aka­de­mi­kom či štu­den­tom.

xxxQuBit19

Prí­le­ži­tosť pre štu­den­tov

Štu­den­ti dosta­nú kon­com feb­ru­ára mož­nosť súťa­žiť o vstu­pen­ky na kon­fe­ren­ciu a pred­viesť dvo­je schop­nos­ti v lúš­te­ní kódu pred naj­väč­ší­mi kapa­ci­ta­mi. A samoz­rej­me zís­ka­nie kon­tak­tov, kto­ré sa inak zís­ka­va­jú ťaž­ko.

QuBit kon­fe­ren­cia je skve­lá prí­le­ži­tosť stret­núť kyber-odbor­ní­kov z celé­ho sve­ta, a to nie tak ďale­ko, v Pra­he.

Zdroj:TS, qubitconference.com

Pridať komentár (0)