QuBit kon­fe­ren­cia v Prahe pri­náša šancu stret­núť sve­tové kyber-bez­peč­nostné kapa­city

Ráchel Matušková / 22. januára 2016 / Tools a produktivita

QuBit kon­fe­ren­cia sa venuje prob­le­ma­tike kyber-bez­peč­nosti na naj­vyš­šej úrovni. Na kon­fe­ren­ciu prídu reč­niť kapa­city z celého sveta a aj napriek tomu si podu­ja­tie udr­žiava prí­jemnú atmo­sféru vhodnú na nad­vä­zo­va­nie kon­tak­tov. Kon­fe­ren­cia sa usku­toční 12. – 14. apríla 2016 v Prahe. 

Roč­ník 2016 je už tre­tím v poradí a aj tento krát sa koná v sto­ve­ža­tej Prahe. Dni od 12. do 14. apríla sú v praž­skom hoteli vyhra­dené práve kon­fe­ren­cii o kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti. Kon­fe­ren­cia QuBit je inšpi­ro­vaná ame­ric­kou RSA kon­fe­ren­ciou. Zakladá si na vysoko pro­fe­si­onál­nom pro­file svo­jich reč­ní­kov, ako aj na samot­ných pre­zen­tá­ciách. Nepod­po­ruje pre­daj žiad­nych IT rie­šení a tech­no­ló­gií, čím sa stáva akcep­to­va­nou pôdou pre zdie­ľa­nie špič­ko­vých odbor­ných infor­má­cií a reál­nych prí­be­hov z kaž­do­den­nej skú­se­nosti. Prvý roč­ník QuBit kon­fe­ren­cie sa usku­toč­nil v roku 2014 a nie­sol sa v komor­nej atmo­sfére, kedy sa zišlo 34 kyber­ne­tic­kých nad­šen­cov. Po úspeš­nom prvom roč­níku sa v nasle­du­jú­com roku zvý­šil počet náv­štev­ní­kov troj­ná­sobne.

xxxQuBit9

O čom je kon­fe­ren­cia QuBit?

Aj v tomto roč­níku QuBit kon­fe­ren­cie sa budú pre­be­rať aktu­álne témy v kyber­ne­tic­kej bez­peč­nosti — Cyber Attacks, Cyber Defense, Data Bre­ach Resi­lience, o kto­rých bude dis­ku­to­vať až 130 dele­gá­tov z Európy a USA.

Kon­fe­ren­cia je roz­de­lená na dvoch para­lel­ných blo­kov: Mana­ge­ment trackCyber track. Účast­níci si budú môcť vybrať pre­zen­tá­ciu a tému, kto­rej sa zúčast­nia. Samotná kon­fe­ren­cia trvá dva dni.

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je pri­niesť naj­nov­šie infor­má­cie stre­do­európ­skej kyber-bez­peč­nost­nej komu­nite zo západu a tiež šíriť názor, že na bez­peč­nosti záleží, keďže Inter­net a IT nástroje sú dostupné pre viac ako 2 mld. ľudí na celom svete. Orga­ni­zá­tori QuBit kon­fe­ren­cie si zakla­dajú na udr­žaní komu­nit­nej atmo­sféry z prvého roč­níka aj napriek veľ­kému počtu účast­ní­kov. Atmo­sféra spo­lu­pat­rič­nosti pod­po­ruje dis­ku­siu a vymie­ňa­nie názo­rov či skú­se­ností medzi účast­níkmi, čo pris­pieva k vzniku nových nápa­dov a napre­do­va­niu prob­le­ma­tiky. Vytvo­re­nie nových kon­tak­tov a par­tners­tiev nie je počas kon­fe­ren­cie prob­lém.

xxxQuBit11

Kto sa na kon­fe­ren­cii pred­staví?

Ako už bolo spo­me­nuté, počas kon­fe­ren­cie sa pred­staví nie­koľko význam­ných odbor­ní­kov a osob­ností z prob­le­ma­tiky. Spo­me­dzi trid­sia­tich spe­ak­rov spo­meňme naprí­klad Stu­arta Hyde, ria­di­teľa Stu­art Hyde Asso­cia­tes, UK, ktorý sa bude veno­vať digi­tál­nym zlo­či­nom. Phi­lipp Schau­man, rakúsky expert vo finanč­nej bez­peč­nosti, pred­staví prob­le­ma­tiku veľ­kých dát. Peter Allor z IBM, USA sa bude veno­vať prob­le­ma­tike ako ochrá­niť spo­loč­nosť pred súčas­nou kyber­ne­tic­kou voj­nou.

Záu­jem o dané témy v minu­losti pri­lá­kal pozor­nosť nie­len odbor­ní­kov z IT, ale aj z oblasti práva, psy­cho­ló­gie, finanč­níc­tva a iných. Kon­fe­ren­cia nie je určitá len špič­ko­vým odbor­ní­kom v kyber-bez­peč­nosti, ale tiež vlád­nym exper­tom, aka­de­mi­kom či štu­den­tom.

xxxQuBit19

Prí­le­ži­tosť pre štu­den­tov

Štu­denti dostanú kon­com feb­ru­ára mož­nosť súťa­žiť o vstu­penky na kon­fe­ren­ciu a pred­viesť dvoje schop­nosti v lúš­tení kódu pred naj­väč­šími kapa­ci­tami. A samoz­rejme zís­ka­nie kon­tak­tov, ktoré sa inak zís­ka­vajú ťažko.

QuBit kon­fe­ren­cia je skvelá prí­le­ži­tosť stret­núť kyber-odbor­ní­kov z celého sveta, a to nie tak ďaleko, v Prahe.

Zdroj:TS, qubitconference.com

Pridať komentár (0)