Quit­bit len pre faj­čia­rov

Michal Tomek / 14. mája 2014 / Tech a inovácie

Pri­šiel rok 2014 a vy ste si pove­dali, že skon­číte s faj­če­ním. Poda­rilo sa vám to hneď na prvý­krát? V tom prí­pade vám úprimne gra­tu­lu­jem. Ak nie, koľko rokov to už takto skú­šate? Zo svojho oko­lia všetci poznáme ľudí, ktorí sa neús­pešne sna­žia skon­čiť s týmto zloz­vy­kom. Exis­tuje viac fak­to­rov, ktoré (ne)úspech ovplyv­ňujú.

Jed­ným z nich je fakt, že člo­vek ani nevie, koľko toho za deň vyfaj­čil, a tak nevidí svoj prog­res. Je to ako s váhou pri chud­nutí. Ide to, samoz­rejme, aj bez nej. No ak ju máte a sle­du­jete úby­tok vašej teles­nej váhy, moti­vuje vás to. Star­tup Quit­bit, ktorý v súčas­nosti pôsobí v čín­skom akce­le­rá­tore HAXL­R8R v meste Shen­zen, možno našiel rie­še­nie. Svoj pro­dukt nazval smart­za­pa­ľo­vač.

Quit­bit vzni­kol v máji minu­lého roka a odvtedy sti­hol zís­kať finan­co­va­nie v sume 175 000 USD. V súčas­nosti pre­bieha kam­paň na Kicks­tar­teri so sna­hou dosiah­nuť 50 000 dolá­rov, z čoho mesiac pred ukon­če­ním kam­pane naz­bie­rali cez 18 000. Finan­co­va­nie je od 5 dolá­rov, za ktoré od cha­la­nov zís­kate vir­tu­álny „high-five“, až po 2 000 dolá­rov, kedy okrem trička a zapa­ľo­vača zís­kate aj mož­nosť ísť na večeru so zakla­da­teľmi.

Tí sú dvaja – Ata Ghof­rani (CEO) a Kuji Nakano (CTO). Obaja sa stretli na Brown Uni­ver­sity na Rhode Island, ktorá je súčas­ťou tzv. Breč­ta­no­vej ligy – zdru­že­nia naj­výz­nam­nej­ších uni­ver­zít v USA. Ato má na sta­rosti vývoj biz­nisu a Kuji sa stará o vývoj pro­duktu. Ešte pred HAXL­R8R fun­go­vali pod hla­vič­kou Betas­pring akce­le­rá­tora práve v Pro­vi­dence na Rhode Island.

Zapa­ľo­vač, alebo teda smart­za­pa­ľo­vač, ak chcete, je zaria­de­nie so zabu­do­va­ným disp­le­jom a ohrie­va­cou ciev­kou. Tá čerpá ener­giu z baté­rie, ktorá je nasta­vená tak, aby fun­go­vala pri­bližne týž­deň, prí­padne 100 zapá­lení. Nabí­ja­nie potom trvá dve hodiny. Nie je teda potrebný žia­den oheň. Ide o podobný prin­cíp, na akom fun­gujú zapa­ľo­vače v aute.

Na disp­leji sa vám záro­veň ukáže počet vyfaj­če­ných ciga­riet aj čas od posled­nej zapá­le­nej ciga­rety. Pokiaľ sa naozaj chcete odnau­čiť faj­čiť a idete na to men­šími krokmi — naprí­klad si zapá­lite len raz za dve hodiny, smart­za­pa­ľo­vač sa dá nasta­viť tak, aby vám dodal „oheň“ až v sta­no­ve­nom čase.

Vďaka appke môžete sle­do­vať váš trend faj­če­nia. Podľa toho si neskôr viete nasta­viť čias­tkové ciele, aby ste dosiahli ten finálny – nedať už ciga­retu nikdy do úst. Prí­padne máte k dis­po­zí­cii infor­má­ciu o tom, koľko ste ušet­rili peňazí pri zre­du­ko­vaní množ­stva ciga­riet. Apli­ká­cia fun­guje aj na vyhľa­dá­va­nie komu­nity pod­po­ro­va­te­ľov, ktorí sa sna­žia o to isté, čo vy.

Tím Quit­bit dostal do rúk prvý pro­to­typ svojho zaria­de­nie len minulý týž­deň vo štvr­tok. Prvé dodávky pod­po­ro­va­te­ľom z Kicks­tar­ter kam­pane by mali dora­ziť v decem­bri tohto roka.

Nefaj­čím, preto neviem úplne doce­niť význam také­hoto pro­duktu. No budem sa tešiť z kaž­dého, kto to vyskúša a pomôže mu to. Ak ho otes­tu­jete, dajte mi určite vedieť.

Zdroj: quitbitlighter.com

Pridať komentár (0)