Quit­bit len pre faj­čia­rov

Michal Tomek / 14. mája 2014 / Tech a inovácie

Pri­šiel rok 2014 a vy ste si pove­da­li, že skon­čí­te s faj­če­ním. Poda­ri­lo sa vám to hneď na prvý­krát? V tom prí­pa­de vám úprim­ne gra­tu­lu­jem. Ak nie, koľ­ko rokov to už tak­to skú­ša­te? Zo svoj­ho oko­lia všet­ci pozná­me ľudí, kto­rí sa neús­peš­ne sna­žia skon­čiť s tým­to zloz­vy­kom. Exis­tu­je viac fak­to­rov, kto­ré (ne)úspech ovplyv­ňu­jú.

Jed­ným z nich je fakt, že člo­vek ani nevie, koľ­ko toho za deň vyfaj­čil, a tak nevi­dí svoj prog­res. Je to ako s váhou pri chud­nu­tí. Ide to, samoz­rej­me, aj bez nej. No ak ju máte a sle­du­je­te úby­tok vašej teles­nej váhy, moti­vu­je vás to. Star­tup Quit­bit, kto­rý v súčas­nos­ti pôso­bí v čín­skom akce­le­rá­to­re HAXL­R8R v mes­te Shen­zen, mož­no našiel rie­še­nie. Svoj pro­dukt nazval smart­za­pa­ľo­vač.

Quit­bit vzni­kol v máji minu­lé­ho roka a odvte­dy sti­hol zís­kať finan­co­va­nie v sume 175 000 USD. V súčas­nos­ti pre­bie­ha kam­paň na Kicks­tar­te­ri so sna­hou dosiah­nuť 50 000 dolá­rov, z čoho mesiac pred ukon­če­ním kam­pa­ne naz­bie­ra­li cez 18 000. Finan­co­va­nie je od 5 dolá­rov, za kto­ré od cha­la­nov zís­ka­te vir­tu­ál­ny „high-five“, až po 2 000 dolá­rov, kedy okrem trič­ka a zapa­ľo­va­ča zís­ka­te aj mož­nosť ísť na veče­ru so zakla­da­teľ­mi.

Tí sú dva­ja – Ata Ghof­ra­ni (CEO) a Kuji Naka­no (CTO). Oba­ja sa stret­li na Bro­wn Uni­ver­si­ty na Rho­de Island, kto­rá je súčas­ťou tzv. Breč­ta­no­vej ligy – zdru­že­nia naj­výz­nam­nej­ších uni­ver­zít v USA. Ato má na sta­ros­ti vývoj biz­ni­su a Kuji sa sta­rá o vývoj pro­duk­tu. Ešte pred HAXL­R8R fun­go­va­li pod hla­vič­kou Betas­pring akce­le­rá­to­ra prá­ve v Pro­vi­den­ce na Rho­de Island.

Zapa­ľo­vač, ale­bo teda smart­za­pa­ľo­vač, ak chce­te, je zaria­de­nie so zabu­do­va­ným disp­le­jom a ohrie­va­cou ciev­kou. Tá čer­pá ener­giu z baté­rie, kto­rá je nasta­ve­ná tak, aby fun­go­va­la pri­bliž­ne týž­deň, prí­pad­ne 100 zapá­le­ní. Nabí­ja­nie potom trvá dve hodi­ny. Nie je teda potreb­ný žia­den oheň. Ide o podob­ný prin­cíp, na akom fun­gu­jú zapa­ľo­va­če v aute.

Na disp­le­ji sa vám záro­veň uká­že počet vyfaj­če­ných ciga­riet aj čas od posled­nej zapá­le­nej ciga­re­ty. Pokiaľ sa naozaj chce­te odnau­čiť faj­čiť a ide­te na to men­ší­mi krok­mi — naprí­klad si zapá­li­te len raz za dve hodi­ny, smart­za­pa­ľo­vač sa dá nasta­viť tak, aby vám dodal „oheň“ až v sta­no­ve­nom čase.

Vďa­ka app­ke môže­te sle­do­vať váš trend faj­če­nia. Pod­ľa toho si neskôr vie­te nasta­viť čias­tko­vé cie­le, aby ste dosiah­li ten finál­ny – nedať už ciga­re­tu nikdy do úst. Prí­pad­ne máte k dis­po­zí­cii infor­má­ciu o tom, koľ­ko ste ušet­ri­li peňa­zí pri zre­du­ko­va­ní množ­stva ciga­riet. Apli­ká­cia fun­gu­je aj na vyhľa­dá­va­nie komu­ni­ty pod­po­ro­va­te­ľov, kto­rí sa sna­žia o to isté, čo vy.

Tím Quit­bit dostal do rúk prvý pro­to­typ svoj­ho zaria­de­nie len minu­lý týž­deň vo štvr­tok. Prvé dodáv­ky pod­po­ro­va­te­ľom z Kicks­tar­ter kam­pa­ne by mali dora­ziť v decem­bri toh­to roka.

Nefaj­čím, pre­to neviem úpl­ne doce­niť význam také­ho­to pro­duk­tu. No budem sa tešiť z kaž­dé­ho, kto to vyskú­ša a pomô­že mu to. Ak ho otes­tu­je­te, daj­te mi urči­te vedieť.

Zdroj: quitbitlighter.com

Pridať komentár (0)