Radosť z rodinnej lyžovačky v strediskách skisport.com

Redakcia/PR / 16. decembra 2018 / Lifehacking

Vy­užite ly­žiar­sku kartu Sne­hu­liak a do­vo­len­kujte s ro­di­nou v nie­kto­rom z ôs­mych ra­kús­kych ly­žiar­skych stre­dísk, zdru­že­ných pod znač­kou ski­sport.com

zdroj: Skisport.com/iStock

Vy­užite ly­žiar­sku kartu Sne­hu­liak a do­vo­len­kujte s ro­di­nou v nie­kto­rom z ôs­mych ra­kús­kych ly­žiar­skych stre­dísk, zdru­že­ných pod znač­kou ski­sport.com

Každé z týchto ôs­mych ly­žiar­skych stre­dísk je ide­ál­nou do­vo­len­ko­vou des­ti­ná­ciou a po­nú­kajú ro­di­nám s deťmi špe­ciálne pau­šálne po­nuky. Náj­dete ich v dol­no­ra­kús­kych ly­žiar­skych stre­dis­kách so za­ru­čene dob­rými sne­ho­vými pod­mien­kami v Lac­ken­hof am Öts­cher a Hoch­kar, v hor­no­ra­kús­kych top des­ti­ná­ciách Hin­ters­to­der a Wur­ze­ralm či Kas­berg a Hoch­ficht alebo na Ac­tion Hill v ti­rol­skom Hoch­kös­sen či v nád­her­nom ko­ru­tán­skom stre­disku He­i­li­genb­lut am Gro­ßg­lock­ner.

ski­sport.com robí ly­žo­va­nie jed­no­duch­šie a ce­novo vý­hod­nej­šie!

Z ro­din­ných po­núk pro­fi­tujú pre­dov­šet­kým ro­diny s deťmi. Deti do 10 ro­kov (roč­ník 2009) v sprie­vode jed­ného z ro­di­čov s plat­ným ly­žiar­skym lís­tkom tak majú kartu Sne­hu­liak – Schne­e­mann­karte – iba za 3 eurá na deň (po­trebný dô­kaz o ro­din­nej prí­sluš­nosti).

Spolu s pod­nikmi ces­tov­ného ru­chu v týchto re­gi­ó­noch si osem ra­kús­kych ly­žiar­skych stre­dísk dalo za cieľ po­nú­kať ce­novo vý­hodné ly­žiar­ske do­vo­lenky pre ro­diny. Vďaka tejto ini­cia­tíve sú v po­nuke at­rak­tívne pau­šálne ba­líky po­čas ví­ken­dov, troch alebo šty­roch dní alebo ce­lého týždňa mimo hlav­nej se­zóny za sen­začné ro­dinné ceny.

zdroj: OÖT Röbl

Ly­žiar­ske stre­diská sku­piny www.ski­sport.com

Hoch­kar

Hoch­kar je naj­vyš­šie po­lo­žené ly­žiar­ske stre­disko Dol­ného Ra­kúska s le­gen­dár­nou zá­ru­kou dob­rých sne­ho­vých pod­mie­nok. Vo vzdia­le­nosti len 240 km od Bra­ti­slavy sa Hoch­kar pre­zen­tuje svo­jimi 8 mo­der­nými vlekmi a la­nov­kami, 19 km zjaz­do­viek, tra­ťou Sno­wt­rail Route99 a nád­her­nou pa­no­rá­mou. Hoch­kar je fre­e­ride cen­trum a tré­nin­gové miesto hviezd­nych ra­kús­kych ly­žia­rov –Tho­masa Sy­koru, An­dre­asa Bu­dera, Kath­rin Zet­tel a Kat­ha­rina Gall­hu­ber.  www.hoch­kar.at

zdroj: OÖT Röbl

Lac­ken­hof am Öts­cher

Lac­ken­hof am Öts­cher, vzdia­lený od Bra­ti­slavy len 220 km, je stre­disko so ši­ro­kým spek­trom po­núk pre celú ro­dinu. Pre naj­men­ších tu je Sunny Kids Park s pá­so­vým vle­kom, pre väč­ších je k dis­po­zí­cii 6 vle­kov a 19 km per­fektne upra­ve­ných zjaz­do­viek. Od za­čia­toč­ní­kov až po pro­fí­kov si za­ru­čene každý nájde ten svoj svah. V pô­vod­ných ly­žiar­skych cha­tách s ty­picky re­gi­onál­nou po­nu­kou po­hos­te­nia môžu hos­tia ne­chať do­znieť svoj deň na ly­žiach v prí­jem­nej at­mo­sfére. 

www.oets­cher.at

Hoch­ficht

Ly­žiar­sky re­gión Hoch­ficht sa na­chá­dza v roz­práv­ko­vej zim­nej kra­jine na troj­me­dzí Ra­kúska, Ne­mecka a Česka. Hoj­dačka cez tri vr­chy je ľahko do­stupná a svo­jou per­fektne zla­de­nou in­fra­štruk­tú­rou uľah­čuje svo­jim hos­ťom ly­žo­va­nie. Roz­maz­ná­vajú ich tu krátke pre­chody od par­ko­viska k vle­kom, výš­kovo na­sta­vi­teľné ná­stupné po­mocné pros­triedky, nová 10-miestna ka­bí­nová la­novka, nový det­ský svet priamo vedľa ly­žiar­skej arény s naj­lep­šou po­nu­kou je­dál. V naj­väč­šom ra­kús­kom ly­žiar­skom stre­disku mimo Álp si na roz­ma­ni­tých sva­hoch, vo fun­par­koch a na cross trati nájdu vý­zvy ro­diny i am­bi­ci­ózni ly­žiari. Stre­disko Hoch­ficht po­núka 9 la­no­viek a vle­kov a okolo 20 km zjaz­do­viek.

www.hoch­ficht.at

zdroj: OÖ Tou­ris­mus, Er­ber

Kas­berg

V strede Hor­ného Ra­kúska, v Grünau, leží Alm­tal-Berg­bah­nen am Kas­berg, ly­žiar­ske stre­disko pre ro­diny vhodné pre za­čia­toč­ní­kov a po­kro­či­lých ly­žia­rov s roz­siah­lymi, de­ťom prí­stup­nými, zjaz­dov­kami. Ly­žiar­sky re­gión Kas­berg je vy­ba­vený 10 vlekmi a la­nov­kami a má 21 km zjaz­do­viek. Mnohé chaty po­zý­vajú na prí­jemnú chvíľku od­dy­chu. Ly­žiar­ska škola Grünau patrí podľa jed­nej štú­die k na­job­ľú­be­nej­ším ly­žiar­skym ško­lám v Ra­kúsku.

www.kas­berg.at

zdroj: Alm­tal-Berg­bah­nen

Hin­ters­to­der a Wur­ze­ralm

Ly­žiar­sky re­gión Hin­ters­to­der-Wur­ze­ralm leží pred dych­vy­rá­ža­jú­cou ku­li­sou po­ho­ria To­tes Ge­birge a jeho vr­chu Wars­che­neck a je dobre do­stupný au­tom po diaľ­nici Py­hrn alebo ve­rej­nými do­prav­nými pros­tried­kami.

V stre­disku Hin­ters­to­der náj­dete je­dinú hor­no­ra­kúsku ly­žiar­sku ob­lasť, ktorá hos­tila sve­tový po­hár. Siaha do výšky 2000 m n. m. a tak zim­ným špor­tov­com po­núka zvlášť vy­sokú zá­ruku dob­rých sne­ho­vých pod­mie­nok na sva­hoch s dĺž­kou 40 km. Na svoje si tu prídu mi­lov­níci zim­ných špor­tov hľa­da­júci vý­zvy na pre­te­kár­skej trati Han­nesa Trinkla, i ro­diny tú­žiace po zá­bave a roz­ma­ni­tosti na mno­hých „mod­rých“ zjaz­dov­kách.

zdroj: Obe­rös­ter­re­ich Tou­ris­mus GmbH, Ste­fan Ma­y­er­ho­fer

No­vinka bu­dú­co­roč­nej zim­nej se­zóny 2019/20 – nový Apart­má­nový ho­tel ALP­RIMA

Pred dych­vy­rá­ža­jú­cou ku­li­sou po­ho­ria To­tes Ge­birge vy­ras­tie apart­má­nový ho­tel pr­vej  triedy. Je­diné uby­to­va­cie za­ria­de­nie tohto druhu v Hor­nom Ra­kúsku po­núkne svo­jim hos­ťom 330 po­stelí. Ide­álne pre všet­kých, ktorí hľa­dajú ce­novo vý­hodné uby­to­va­nie po­čas do­vo­lenky. Po­hodlné za­ria­de­nie s vlast­nou ku­chy­ňou a ho­te­lo­vým ser­vi­som po­skytne svo­jim hos­ťom všetko čo po­tre­bujú po­čas do­vo­lenky v tomto type uby­to­va­nia.

Ob­lasť Wur­ze­ralm po­núka na 22 km zjaz­do­viek po­ho­dovú ly­žo­vačku s nád­her­ným vý­hľa­dom na hory. Naj­rých­lej­šia po­zemná la­novka Európy vy­ve­zie hostí k vr­chol­nej sta­nici Wur­ze­ralm za re­kordný čas. Tam na nich čaká Sunny Kids Park pre deti, nád­herné zjaz­dovky a tra­dičné chaty.

www.hiwu.at

Hoch­Kös­sen

Hoch­Kös­sen sa na­chá­dza v jed­nom z ti­rol­ských re­gi­ó­nov s naj­bo­hat­šou sne­ho­vou ná­diel­kou, v Kai­ser­winkl. Tu leží „Ac­tion Hill“ s vy­ni­ka­júco upra­vo­va­nými svahmi pre ly­žia­rov všet­kých úrovní, Sunny Kids Park pre naj­men­ších a vy­ni­ka­júca gas­tro­no­mická po­nuka upro­stred ne­na­po­dob­ni­teľ­nej pa­no­rámy po­ho­ria Kai­ser­ge­birge. K dis­po­zí­cii je 11 la­no­viek a vle­kov a cel­kovo 22 km zjaz­do­viek na 51 ha ly­žiar­skej plo­chy. 

www.berg­bah­nen-ko­es­sen.at

zdroj: Ber­nard

Grossg­lock­ner/He­i­li­genb­lut – no­vinka: karta Grossg­lock­ner Plus­Card

Spoz­najte tie naj­pô­so­bi­vej­šie stránky ob­lasti okolo po­ho­ria Grossg­lock­ner. Ne­ko­nečná pa­no­ráma, úžasné zjaz­dovky vo vy­so­ko­hor­skom te­réne, zá­žitky na celý ži­vot. Sl­nečné ly­žiar­ske stre­disko po­lo­žené z väč­šej časti na juž­nej strane v re­gi­óne pod Gro­ßg­lock­ne­rom po­núka 12 la­no­viek a vle­kov, 55 km veľ­ko­ryso roz­miest­ne­ných sva­hov pre všetky ly­žiar­ske úrovne, 1500 ha fre­e­ride arénu a znač­ko­vané ly­žiar­ske trasy pre am­bi­ci­óz­nych zim­ných špor­tov­cov. Vy­soká po­loha a mo­derné za­sne­žo­va­cie za­ria­de­nia sú až do jari zá­ru­kou dob­rých sne­ho­vých pod­mie­nok. Užite si je­di­nečný vý­hľad na naj­vyšší vrch Ra­kúska, Gro­ßg­lock­ner (3 798 m) a ďal­ších 40 troj­ti­sí­co­viek. Pekné re­štau­rá­cie a útulné ly­žiar­ske chaty po­zý­vajú na chvíľku od­dy­chu a ro­bia ly­žo­vačku v stre­disku He­i­li­genb­lut je­di­neč­nou. Nová Grossg­lock­ner Plus­Card po­núka na­vyše vstup do je­di­neč­ného zá­žit­ko­vého sveta. Skú­sení sprie­vod­co­via roz­ší­rili pre vás špor­tové dob­ro­druž­stvo až za hra­nice jes­tvu­jú­cich 55 km zjaz­do­viek a to za zvý­hod­nené ceny. 

www.gross-glock­ner.at

Pridať komentár (0)