Rad­šej zavo­laj ako napíš email

Lukáš Gašparík jr. / 20. januára 2015 / Tools a produktivita

V dneš­nej dobe inter­netu je už pomaly kla­sické tele­fo­no­va­nie na ústupe. Stále sa však nájdu aj ľudia, ktorí rad­šej zavo­lajú, ako by mali napí­sať email, či post na face­bo­oku.

Tho­mas Cor­ley, autor knihy „Návyky boha­tých“, píše práve o tomto zvyku co svo­jej knihe. Cor­ley strá­vil päť rokov výsku­mom týchto návy­kov, aby pood­ha­lil aj bež­ným ľudom, čo robia inak (zle) ako tí bohatí. Ľudí roz­de­lil podľa ich roč­ného príjmu, a to bohatí nad 160 000 ame­ric­kých dolá­rov a chu­dobný pod 35 000 dolá­rov.

Jed­ným z dob­rých návy­kov boha­tých ľudí je aj tele­fo­no­va­nie.

Podľa jeho výskumu až 80% boha­tých ľudí svo­jim pria­te­ľom rad­šej zavolá ako by im mali napí­sať email. Je jedno či majú naro­de­niny, nejaké životné uda­losti, či len tak pre udr­ža­nie kon­taktu. Bohatí ľudia si tak viac cenia svoje dobré vzťahy s pria­teľmi a veria, že aj to im pomohlo sa dostať tam, kde sú. V sku­toč­nosti až 88% opý­ta­ných boha­tých ľudí sa zhodlo, že vzťahy sú veľmi dôle­žité pre finančný pros­pech a až 68% ľudí tvrdí, že veľmi radi sa stre­tá­vajú s novými ľuďmi a tak nabe­rajú nové kon­takty.

Takže, ak má nie­kto z vašich pria­te­ľov v blíz­kej dobe naro­de­niny, pre­žil niečo výni­močné alebo ste sa dlho nevi­deli, skúste rad­šej zavo­lať ako napí­sať. Poteší sa a pros­peje to aj vášmu vzťahu :)

zdroj: BI 

Pridať komentár (0)