Rad­šej zavo­laj ako napíš email

Lukáš Gašparík jr. / 20. januára 2015 / Lifehacking

V dneš­nej dobe inter­ne­tu je už poma­ly kla­sic­ké tele­fo­no­va­nie na ústu­pe. Stá­le sa však náj­du aj ľudia, kto­rí rad­šej zavo­la­jú, ako by mali napí­sať email, či post na face­bo­oku.

Tho­mas Cor­ley, autor kni­hy „Návy­ky boha­tých“, píše prá­ve o tom­to zvy­ku co svo­jej kni­he. Cor­ley strá­vil päť rokov výsku­mom tých­to návy­kov, aby pood­ha­lil aj bež­ným ľudom, čo robia inak (zle) ako tí boha­tí. Ľudí roz­de­lil pod­ľa ich roč­né­ho príj­mu, a to boha­tí nad 160 000 ame­ric­kých dolá­rov a chu­dob­ný pod 35 000 dolá­rov.

Jed­ným z dob­rých návy­kov boha­tých ľudí je aj tele­fo­no­va­nie.

Pod­ľa jeho výsku­mu až 80% boha­tých ľudí svo­jim pria­te­ľom rad­šej zavo­lá ako by im mali napí­sať email. Je jed­no či majú naro­de­ni­ny, neja­ké život­né uda­los­ti, či len tak pre udr­ža­nie kon­tak­tu. Boha­tí ľudia si tak viac cenia svo­je dob­ré vzťa­hy s pria­teľ­mi a veria, že aj to im pomoh­lo sa dostať tam, kde sú. V sku­toč­nos­ti až 88% opý­ta­ných boha­tých ľudí sa zhod­lo, že vzťa­hy sú veľ­mi dôle­ži­té pre finanč­ný pros­pech a až 68% ľudí tvr­dí, že veľ­mi radi sa stre­tá­va­jú s nový­mi ľuď­mi a tak nabe­ra­jú nové kon­tak­ty.

Tak­že, ak má nie­kto z vašich pria­te­ľov v blíz­kej dobe naro­de­ni­ny, pre­žil nie­čo výni­moč­né ale­bo ste sa dlho nevi­de­li, skús­te rad­šej zavo­lať ako napí­sať. Pote­ší sa a pros­pe­je to aj váš­mu vzťa­hu :)

zdroj: BI 

Pridať komentár (0)