Rasp­berry Pi — počí­tač, ktorý by mal pat­riť medzi základné škol­ské pomôcky

Lucia Jánošíková / 28. mája 2016 / Tools a produktivita

Počí­tač, ktorý pomáha vzde­lá­vať deti v IT. Okrem vývoja sa Rasp­berry Pi Foun­da­tion venuje vzde­lá­va­niu na ško­lách s rôz­nymi pro­jektmi. Tento počí­tač je vhodný tiež ako “mozog” robo­tic­kých pro­jek­tov. S Rasp­berry Pi 3 si môžeš pos­kla­dať dokonca aj DIY drona.

Rasp­berry Pi je lacný počí­tač s veľ­kos­ťou ako kre­ditka. Tento počí­tač sa zapája to moni­tora alebo TV a pou­žíva štan­dardnú klá­ves­nicu a myš. Je ľahko ulo­ži­teľný a vhodný pre každú vekovú kate­gó­riu, ktorá sa rada učí v jazy­koch ScratchPyt­hon. Je schopný vyko­nať všetko, čo by si oča­ká­val od stol­ného počí­tača: od pre­hlia­da­nia na webu cez pre­hrá­va­nie videa vo vyso­kom roz­lí­šení, tvorby tabu­liek či hra­nie hier.

Okrem toho Rasp­berry Pi náj­deš v mno­hých pro­jek­toch na svete. Bol pou­žitý v širo­kej škále digi­tál­nych pro­jek­tov, hudob­ných stro­jov, mete­oro­lo­gic­kých sta­níc , twe­e­ting bird­hou­ses či infra­čer­ve­ných kamier. Cie­ľom Rasp­berry Pi je, aby ho vedeli pou­žiť aj deti na celom svete. Aby sa učili prog­ra­mo­vať a aby pocho­pili ako počí­tač pra­cuje. Rasp­berry Pi 3 stojí momen­tálne okolo 51 eur.

Rasp­berry Pi 3 je tre­ťou gene­rá­ciou Rasp­berry Pi. Nahra­dil Rasp­berry Pi 2 Model B vo feb­ru­ári 2016. V porov­naní s Rasp­berry Pi 2 má:

A 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU
802.11n Wire­less LAN
Blu­e­to­oth 4.1
Blu­e­to­oth Low Energy (BLE)

Tak­tiež ako Rasp­berry Pi 2 má:

1GB RAM
4 USB ports
40 GPIO pins
Full HDMI port
Ether­net port
Kom­bi­no­vaný 3.5mm audio jack and com­po­site video
Camera inter­face (CSI)
Disp­lay inter­face (DSI)
Micro SD slot na kartu (teraz tlač a ťahaj ako tlač a-tlač)
Video­Core IV 3D grap­hics core

Rasp­berry Pi 3 má rov­naký form fak­tor ako pred­chá­dza­júci Pi 2 ( a Pi 1 Model B + ). Má tiež plnú kom­pa­ti­bi­litu s Rasp­berry Pi 1 a 2 .

415896-raspberry-pi-3-model-b-ports

Myš­lienka vzde­lá­vať deti v IT

Myš­lienka malého, cenovo dostup­ného počí­tača pre deti vznikla v roku 2006. Za jeho zro­dom stojí Eben Upton a jeho team ľudí, ktorí tento malý zázrak vymys­leli. Skve­lou vecou je, že Rasp­berry ponúka širokú škálu vzde­la­niaprog­ra­mo­va­nia pre deti a mlá­dež. Náj­deš ju pod náz­vom Rasp­berry Pi Foun­da­tion so síd­lom v UK. Veľmi sa mi ich nápad páči. Deti by sa určite mali roz­ví­jať v týchto odvet­viach. Spo­lu­pra­cujú tiež s UK SPACE AGENCY, kde budú tiež pred­ná­šať na Tim Peake’s Prin­ci­pia mis­sion ich pro­jekt Astro PI. Ďal­ším skve­lým pro­jek­tom je PICA­DEMY, kde budú pred­ná­šať cer­ti­fi­ko­vaný uči­te­lia priamo z Rssp­berry PI aca­demy.

20150307_142121

Spo­lu­práca s Google

Tak­tiež spo­lu­pra­cujú s Google s pro­jek­tom Google CODER.Tento skvelý pro­ject, vytvo­rený spo­loč­nos­ťou Google, pomáha tiež vzde­lá­vať ľudí. Je dostupný zadarmo online. Coder zmení váš Rasp­berry Pi na webový ser­ver, ktorý umož­ňuje vytvá­rať obsah webo­vých strá­nok. Pou­žíva HTML, CSSJavaSc­riptu s pomo­cou IDE ( integ­ro­va­ného vývo­jo­vého pro­stre­dia) cez pre­hlia­dač. Jed­no­du­cho sa môžeš otes­to­vať pomo­cou tohto vese­lého pro­jektu Google Coder Pro­ject — The Per­fect Recipe. Tieto testy su zábavne spra­co­vané hlavne pre mlad­šiu gene­rá­ciu. Mys­lím si, že nápad aby sme učili deti na Slo­ven­sku IT je určite zau­jí­mavý. Možno sa to jed­ného dňa podarí aj nám. Slo­ven­sko má už teraz zopár IT pokla­dov.

Rasp­berry ako mozog pro­jektu

Domá­cich kuti­lov určite poteší, že sa Rasp­berry Pi dá pou­žiť naprí­klad pri zostro­jení dronu. Dron si celý možeš zho­to­viť doma. Naprí­klad ako v tomto pro­jekte, kde náj­deš všetky infor­má­cie a ceny potrebné na zho­to­ve­nie. Tento mini počí­tač doká­žeš využiť na tisíc spô­so­bov. Mnoho ľudí ako som už spo­mí­nala pou­žila práve Rasp­berry Pi ako mozog svojho pro­jektu. Medzi pro­jektmi náj­deš drony, smart hodinky, ovlá­da­nie terá­ria a rôzne ďal­šie výmysly dneš­nej auto­ma­ti­zo­va­nej doby. Fan­tá­zii sa tu medze roz­hodne nekladú.

FH5X6WBIEFZXNMI.LARGE

Pro­jekty, ktoré využí­vajú Rasp­berry Pi 3, náj­deš na tiež na tejto stránke. Jeden z mojích zná­mych sa rád venuje dark webu. Čo som sa tiež dozve­dela bolo, že sa tento malý prí­stroj ľahko dá zne­užiť. Mnoho hac­ke­rov využíva práve Rasp­berry ako hac­ko­va­cie mašiny. Stačí sa opý­tať múd­reho Googlu a náj­deš hneď pár návo­dov ako na to. Nie, že by som ťa na to navá­dzala, len je to už dnes veľmi dostupné. Môžeme dúfať len v to naj­lep­šie, a v to, že nebu­deme mať na svete hac­ke­rov, ktorí majú pod 10 rokov.

1515197114590118314
Pridať komentár (0)