Rasp­berry Pi pred­sta­vilo Zero — počí­tač za 5$

Rišo Néveri / 27. novembra 2015 / Tech a inovácie

Nový model Zero je zrejme naj­lac­nej­ším, akými sa počí­tače môžu stať. Éra inter­netu vecí je veľmi blízko.

Anglická spo­loč­nosť Rasp­berry Pi, ktorá sa vo svete pre­slá­vila vyrá­ba­ním a dis­tri­bú­ciou lac­ných prog­ra­mo­va­teľ­ných počí­ta­čov pred­sta­vila svetu svoj naj­novší a záro­veň naj­lac­nejší model. Kým pôvodný model stojí 25$, čo je už samo o sebe neuve­ri­teľná cena, nový Zero ťa vyjde iba na 5$! 

Čo za tých 5$ dosta­neš? Zero má 512MB pamäte, slot pre Mic­roSD kartu, kto­rou roz­ší­riš veľ­kosť úlo­žiska, Mini HDMI port, cez ktorý pri­po­jíš moni­tor aj s Full HD roz­lí­še­ním a Zero bez prob­lé­mov s týmto roz­lí­še­ním bude vedieť pra­co­vať a nako­niec pro­ce­sor, ktorý je dokonca o 40% rých­lejší, ako pro­ce­sor pôvod­ného modelu!

Rasp­berry si navyše pre svo­jich fanú­ši­kov ale aj všet­kých milov­ní­kov tech­no­ló­gií pri­pra­vilo dar­ček. Ako prek­va­pe­nie pri­ba­lili ku svojmu maga­zínu MagPi modely Zero, takže za cenu 5,99 libier si zakú­pe­ním maga­zínu záro­veň môže každý kúpiť aj nový počí­tač spo­loč­nosti naprí­klad aj v najb­liž­šej tra­fike. Jedná sa teda o naj­lac­nejší počí­tač všet­kých čias a dokonca prvý počí­tač, ktorý môžu ľudia zadarmo zís­kať ako dar­ček s maga­zí­nom. Iba aby to bolo jasné. Počí­tač zadarmo!

Cie­ľom spo­loč­nosti Rasp­berry Pi je sna­žiť sa dať mož­nosť ľuďom začať prog­ra­mo­vať tým, že bari­éru, ktorú pred­sta­vuje har­dwér, výrazne zlac­nia. Roz­hodne sa im to poda­rilo. Za tri roky predsa doká­zali zní­žiť cenu počí­tača na pätinu počia­toč­ného modelu. Zero bude jed­no­značne obrov­ský úspech, ak vychá­dzame z neko­neč­ného množ­stva pro­jek­tov, ktoré vznikli pou­ži­tím základ­ného modelu.

Pridať komentár (0)