Rea­li­ta z Mino­ri­ty Report je bliž­šie, než si mys­lí­te

Michal Tomek / 28. mája 2014 / Tech a inovácie

Prá­ve v tých­to dňoch pre­bie­ha výsta­va Aug­men­ted World Expo 2014 v San­ta Cla­re v Kali­for­nii. Nemec­ká spo­loč­nosť Metaio tam prvý­krát verej­nos­ti pred­sta­ví novú tech­no­ló­giu Ther­mal Touch, kto­rá spá­ja ter­mos­ní­ma­nie s roz­ší­re­nou rea­li­tou (AR).

Metaio je sve­to­vým líd­rom v oblas­ti vývo­ja a tech­no­ló­gie AR. Už roky vyví­ja a ponú­ka rie­še­nia, kto­ré pre­pá­ja­jú reál­ny svet s tým vir­tu­ál­nym. Teraz pri­chá­dza na trh s novou tech­no­ló­gi­ou, vďa­ka kto­rej bude využí­va­nie zaria­de­ní ako Goog­le Glass ove­ľa pri­ro­dze­nej­šie. Na verej­nos­ti sa už nad vami nebu­dú poza­sta­vo­vať, keď vás uvi­dia vo vzdu­chu kývať rukou ale­bo nahlas dávať prí­ka­zy svo­jim oku­lia­rom. Je prav­da, že stlá­ča­nie na prvý pohľad prázd­ne­ho povr­chu tiež nie je ide­álom, urči­te však ide o pri­ja­teľ­nej­šie rie­še­nie.

Všet­ci hovo­ria o nosi­teľ­ných počí­ta­čo­vých zaria­de­niach, aký­mi sú Goog­le Glass,” hovo­rí CTO Peter Meier, “Ale nikto neho­vo­rí o naj­lep­šom spô­so­be, ako tie­to zaria­de­nia sku­toč­ne pou­ží­vať. Potre­bu­je­me pri­ro­dze­né, pohodl­né roz­hra­nie, aby sme doká­za­li ria­diť tech­no­ló­gie zaj­trajš­ka. A to je dôvod, pre­čo sme vyvi­nu­li Ther­mal Touch.”

Ther­mal Touch je spo­je­ním AR a ter­mo­o­tlač­kov. Sys­tém je zalo­že­ný na roz­poz­ná­va­ní ter­mál­nej sto­py, kto­rú na povr­chu zane­chá váš prst. Zákla­dom je dvo­j­ica kamier – štan­dard­ná a infra­čer­ve­ná, kto­ré fun­gu­je spo­loč­ne a sú pri­po­je­né na tab­let. Zjed­no­du­še­ne pove­da­né, tým­to spô­so­bom sa aký­koľ­vek povrch sta­ne doty­ko­vým disp­le­jom.

Pre­po­je­ním kame­ry naprí­klad prá­ve s Goog­le Glass zís­ka­te všet­ky dostup­né infor­má­cie z vir­tu­ál­ne­ho sve­ta. Lis­tu­je­te časo­pis a chce­te si kúpiť pro­dukt, o kto­rom sa v ňom píše? Prs­tom stla­čí­te pro­dukt a v oku­lia­roch vás to nave­die pria­mo na e-shop. Ste dizaj­nér a potre­bu­je­te svoj 3D model oži­viť a vizu­ali­zo­vať pre zákaz­ní­ka? Tab­let pre­po­je­ný s Ther­mal Touch kame­rou vám umož­ní hrať sa s mode­lom ako v rea­li­te. Čo tak si zahrať vir­tu­ál­ny šach na reál­nom, fyzic­kom sto­le? Využi­tie tej­to tech­no­ló­gie bude mať neko­neč­ne veľa mož­nos­tí.

Urči­te ešte exis­tu­jú detai­ly, kto­ré tre­ba dola­diť — naprí­klad one­sko­re­nie načí­ta­nia odtlač­ku kame­ry ale­bo iné zdro­je tep­la (slneč­né žia­re­nia na danom povr­chu). Ako však tvr­dia vývo­já­ri, v tom­to štá­diu ide iba o pro­to­typ so sna­hou demon­štro­vať, kam sa vie tech­no­ló­gia v budúc­nos­ti dostať. Pod­ľa ich odha­dov potr­vá ešte aspoň päť rokov, kým sa Ther­mal Touch sta­ne komerč­ne dostup­ným. 

Zdroj: metaio.com, youtube.com

Pridať komentár (0)