Rea­lita z Mino­rity Report je bliž­šie, než si mys­líte

Michal Tomek / 28. mája 2014 / Tech a inovácie

Práve v týchto dňoch pre­bieha výstava Aug­men­ted World Expo 2014 v Santa Clare v Kali­for­nii. Nemecká spo­loč­nosť Metaio tam prvý­krát verej­nosti pred­staví novú tech­no­ló­giu Ther­mal Touch, ktorá spája ter­mos­ní­ma­nie s roz­ší­re­nou rea­li­tou (AR).

Metaio je sve­to­vým líd­rom v oblasti vývoja a tech­no­ló­gie AR. Už roky vyvíja a ponúka rie­še­nia, ktoré pre­pá­jajú reálny svet s tým vir­tu­ál­nym. Teraz pri­chá­dza na trh s novou tech­no­ló­giou, vďaka kto­rej bude využí­va­nie zaria­dení ako Google Glass oveľa pri­ro­dze­nej­šie. Na verej­nosti sa už nad vami nebudú poza­sta­vo­vať, keď vás uvi­dia vo vzdu­chu kývať rukou alebo nahlas dávať prí­kazy svo­jim oku­lia­rom. Je pravda, že stlá­ča­nie na prvý pohľad prázd­neho povr­chu tiež nie je ide­álom, určite však ide o pri­ja­teľ­nej­šie rie­še­nie.

Všetci hovo­ria o nosi­teľ­ných počí­ta­čo­vých zaria­de­niach, akými sú Google Glass,” hovorí CTO Peter Meier, “Ale nikto neho­vorí o naj­lep­šom spô­sobe, ako tieto zaria­de­nia sku­točne pou­ží­vať. Potre­bu­jeme pri­ro­dzené, pohodlné roz­hra­nie, aby sme doká­zali ria­diť tech­no­ló­gie zaj­trajška. A to je dôvod, prečo sme vyvi­nuli Ther­mal Touch.”

Ther­mal Touch je spo­je­ním AR a ter­mo­o­tlač­kov. Sys­tém je zalo­žený na roz­poz­ná­vaní ter­mál­nej stopy, ktorú na povr­chu zane­chá váš prst. Zákla­dom je dvo­j­ica kamier – štan­dardná a infra­čer­vená, ktoré fun­guje spo­ločne a sú pri­po­jené na tab­let. Zjed­no­du­šene pove­dané, týmto spô­so­bom sa aký­koľ­vek povrch stane doty­ko­vým disp­le­jom.

Pre­po­je­ním kamery naprí­klad práve s Google Glass zís­kate všetky dostupné infor­má­cie z vir­tu­ál­neho sveta. Lis­tu­jete časo­pis a chcete si kúpiť pro­dukt, o kto­rom sa v ňom píše? Prs­tom stla­číte pro­dukt a v oku­lia­roch vás to nave­die priamo na e-shop. Ste dizaj­nér a potre­bu­jete svoj 3D model oži­viť a vizu­ali­zo­vať pre zákaz­níka? Tab­let pre­po­jený s Ther­mal Touch kame­rou vám umožní hrať sa s mode­lom ako v rea­lite. Čo tak si zahrať vir­tu­álny šach na reál­nom, fyzic­kom stole? Využi­tie tejto tech­no­ló­gie bude mať neko­nečne veľa mož­ností.

Určite ešte exis­tujú detaily, ktoré treba dola­diť — naprí­klad one­sko­re­nie načí­ta­nia odtlačku kamery alebo iné zdroje tepla (slnečné žia­re­nia na danom povr­chu). Ako však tvr­dia vývo­jári, v tomto štá­diu ide iba o pro­to­typ so sna­hou demon­štro­vať, kam sa vie tech­no­ló­gia v budúc­nosti dostať. Podľa ich odha­dov potrvá ešte aspoň päť rokov, kým sa Ther­mal Touch stane komerčne dostup­ným. 

Zdroj: metaio.com, youtube.com

Pridať komentár (0)