Reb­rí­ček naji­no­va­tív­nej­ších spo­loč­ností

Tatiana Blazseková / 18. októbra 2015 / Tools a produktivita

Plat­forma fastcompany.com sa roz­hodla, že urobí poria­dok vo svete biz­nisu a ino­vá­cii. Vytvo­rili preto reb­rí­ček naji­no­va­tív­nej­ších spo­loč­ností tohto roku.

Asi je kaž­dému jasné, kto sa v tomto reb­ríčku nachá­dza. Hráči ako Google, či Apple nie sú žiad­nym prek­va­pe­ním, preto sa im budem veno­vať mini­málne. Sú tu na to iní odbor­níci a Apple fajnš­mekri. Prvé miesto je tro­chu prek­va­pivé- výro­bok, ktorý sa hrdí titu­lom: vyro­bené na inter­nete (čo mi tro­chu nejde do hlavy).

1. Warby Par­ker

Ame­rická značka vyrá­ba­júca diop­trické i slnečné oku­liare vznikla v roku 2010. Ako názov napo­vedá, oku­liare sú inšpi­ro­vané vin­tage štý­lom. Oku­liarky sú pekné a ich čisté, jed­no­du­ché línie sa zapá­čili aj Vogue, ELLE či GQ. Ročné tržby sa pohy­bujú v úrovni: „dobre nad 100 mili­ó­nov dolá­rov“. Warby Par­ker navrhuje oku­liare doma na stole pri lam­pičke a pre­dáva ich priamo zákaz­ní­kom.

Žia­den obchod, žiadna tre­tia strana: len oni a ich zákaz­níci. Ceny oku­lia­rov sa vďaka tomu pohy­bujú v úrovni 95 dolá­rov. Stačí, keď si zadarmo objed­náte max 5 rámov na 5 dní a vybe­riete si tak ten svoj. Okrem toho roz­behli akciu s náz­vom „Kúp pár, daj pár“, kde výnos z kúpi ide do nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie.

2.Apple

Či chceme, či nech­ceme, Apple do tohto reb­ríčka patrí. Dôvody: iPhone, iPad, Mac, Job­sova osob­nosť a celé to šia­len­stvo okolo.

3. Ali­baba

Čín­ska e-com­merce spo­loč­nosť, ktorá posky­tuje spot­re­bi­teľ­ský pre­daj cez webový por­tál. Posky­tuje tiež elek­tro­nické pla­tobné služby, nákupný vyhľa­dá­vač, jed­no­du­cho by sa dalo pove­dať, že je to niečo ako eBay, Ama­zon a Pay­pal dokopy. Spo­loč­nosť začala pôso­be­nie v roku 1999 ako „busi­ness to busi­ness“ por­tál, ako je však vidieť, trošku sa roz­rástli.

V roku 2014 bola ich cena na trhu 231 miliardy dolá­rov. Aj napriek tomu, že spo­jili tri giganty na jedno miesto, ich záu­jem tu však nekončí. Cie­ľom je posu­núť sa do zábav­ného prie­myslu. Hudba, filmy, hry, blogy, TV, to všetko bude pod pal­com Ali­baba. Zbo­hom Hol­ly­wood a Bol­ly­wood, vitaj Chi­na­wood!

4.Google

Google je až na štvr­tom mieste. Dôvody, prečo sa Google nachá­dza v reb­ríčku, sú kaž­dému asi samoz­rejmé. Ino­va­tívna spo­loč­nosť, kde by snáď všetci chceli skú­siť aspoň krátky intern a vyskú­šať si všetky tie úžasne vymo­že­nosti pra­cov­ného pries­toru.

5.Instagram

Ins­ta­gram a módne trendy idú jed­no­du­cho ruka v ruke. Dnes už sa nefo­tia iba modelky a modely, fotí sa všetko a všade a za kaž­dých okol­ností. Michael Kors bol jed­ným z prvých, ktorý zahá­jil reklamnú kam­paň na Ins­ta­grame a nasle­do­vali ho značky ako Bur­berry, Levi’s či Macy’s. Odvtedy sa začalo šia­len­stvo. Ins­ta­gram je sil­ným a má poten­ciál byť ešte sil­ne­jú­cej­ším nástro­jom, ako uviesť a pod­po­riť módny prie­my­sel (a nie len ten).

Zdroj: fastcompany.com

Pridať komentár (0)