Recen­zia nového Acer Pre­da­tor 17! Stojí za to kupo­vať herný note­book?

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Tools a produktivita

Note­bo­oky sa medzi hráčmi už dlho doťa­hujú o prven­stvo s kla­sic­kými stol­nými PC. Táto šupa od Aceru ti môže dosť výrazne zme­niť názor na herné note­bo­oky, ak si zás­tan­com PC. Acer si dal zále­žať a poriadne vyba­vil svoj inter­ga­lak­tický bojový kríž­nik, ako ho sami nazvali. 

Gameri pat­ria v posled­nej dobe medzi hlavné cie­ľové sku­piny počí­ta­čo­vých výrob­cov. Niet sa čomu diviť, predsa len eSports nabe­rajú na popu­la­rite rake­to­vým tem­pom, online stre­a­ming je hot topic a ľudia po týchto veciach šalejú. My ti preto pri­ná­šame recen­ziu na nadu­paný hráčsky note­book Acer Pre­da­tor 17, za kto­rým sa pôj­deš zbláz­niť aj ty.

predator3

Táto novinka od spo­loč­nosti Acer v sebe zahŕňa všetko, čo by si od hráčs­keho note­bo­oku oča­ká­val. Je však veľký a ťažký. Prečo by si ho teda vlastne mal chcieť?

Väč­šina hráčs­kych note­bo­okov má super-agre­sívny vzhľad, tvor­co­via Pre­da­tora sa vyjad­rili, že pri tvorbe tejto mašiny sa inšpi­ro­vali “inter­ga­lak­tic­kým bojo­vým kríž­ni­kom”, čo sa im fakt poda­rilo. Tento stroj budí rešpekt už len keď ho vidím na stole. Agre­sívne farby, agre­sívna kom­bi­ná­cia, čer­vená a čierna, nič viac, nič menej. Dizaj­néri vôbec necho­dili okolo horú­cej kaše, spo­ľah­livá kom­bi­ná­cia udiera do očí, LED pod­svie­te­nie klá­ves­nice ťa núti hneď si za ňu sad­núť, vyskú­šať ju, aspoň post­lá­čať tla­čidlá.

Nevý­ho­dou tohto majes­tát­neho note­bo­oku je, že do oby­čaj­nej tašky alebo ruk­saku sa nezmestí. Predsa len váži tak­mer štyri kilo­gramy, hrubý je pri­bližne tri a pol cen­ti­metra, takže ho asi nebu­deš prí­liš nosiť mimo domu, ak nebu­deš musieť.

predator2

Čo sa týka tech­no­lo­gic­kých para­met­rov. Pre­da­tor sa hrdí jed­ným z naj­nov­ších Intel Sky­lake (2.6GHz i7-6700HQ) pro­ce­so­rov, ktorý má sluš­ných 2.6 ghz, gra­fická karta je tiež samoz­rejme jedna z naj­nov­ších a naj­lep­ších a spolu s vyše 17 pal­co­vým moni­to­rom, ktorý pri­chá­dza v 1080p IPS LCD roz­lí­šení ti poskytne bru­tálny hráčsky záži­tok. RAM pri­chá­dza vo veľ­kosti 32 GB a har­disk vo veľ­kosti 1 TB, čo sú obrov­ské čísla na note­book. O výdrži baté­rie sa už nedá tak bás­niť, budeš rád, ak vydr­žíš viac ako tri a pol hodiny, ale koniec kon­cov, kvôli výdrži baté­rie, by si si herný note­book asi neku­po­val.

Klá­ves­nica je fan­tas­tická, jedna z naj­lep­ších aké note­book môže mať. Je skvelo pris­pô­so­bená na hra­nie, ale aj písa­nie, nie sú to len tvrdé tla­čidlá aké majú iné note­bo­oky, hrať na tejto klá­ves­nici je masáž pre brušká tvo­jich prs­tov, nie je lep­kavá ale pri doty­koch je taká…musím pove­dať, že je taká šťav­natá, lep­šie slovo nemám. Veľ­kosť note­bo­oku dovo­ľuje využiť klá­ves­nicu v plnej veľ­kosti, náj­deš tu teda numb­pad, ako aj prog­ra­mo­va­teľné makro tla­čidlá. Jediná vec, čo sa tu dá vytknúť, je track­pad, čo je dosť nešťas­tie pri hráčs­kom note­bo­oku, pôsobí totiž ako z lac­nej­šieho Aceru.

predator4

Takto v začiatku roku 2016 boli pre tento note­book všetky hry ako vánok, s tým že tento stroj je určený pre huri­kán. Aj vizu­álne naj­pok­ro­ko­vej­šia hra aká mi napadla, Star Wars Batt­lef­ront šlia­pala ako hodinky na ultra set­tings. “Musím pove­dať, že táto hra vyze­rala na tomto note­bo­oku ešte lep­šie, než na PS4 s kva­lit­ným tele­ví­zo­rom, fakt som cítil ako mnou pre­chá­dza sila”, hovorí redak­tor the­Verge.

battlefront

Tento note­book ti dáva high end výbavu na mies­tach, kde sa kla­sický PC nedos­tane, dáva ti mož­nosť slo­body v tom, že si ho zobe­rieš kedy chceš a kam chceš, ale strá­caš tým pohod­lie ktoré máš pri PCčku, čo sú mnohí ochotní obe­to­vať tej voľ­nosti. V koneč­nom dôsledku nestrá­caš na gra­fike, nestrá­caš na výkone, ak máš zdroj elek­triny, dá sa pove­dať že vlastne ani nemáš prob­lém s touto maši­nou. Cena je 2,599 dolá­rov. To už môže byť tak tro­chu pre­káž­kou, teraz už je to o tom, kam si až ochotný zájsť vo svo­jom pohodlí. Určite to ale nie je note­book, pri kto­rom svoju inves­tí­ciu oľu­tu­ješ.

predator

Zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: the verge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)