Rekon­štruk­cia Trnav­ského mýta sa stáva sku­toč­nos­ťou! Pozri sa, ako bude nový pod­chod vyze­rať

Jakub Jablonický / 1. decembra 2016 / Zo Slovenska

Súťaž o rekon­štruk­ciu neslávne zná­meho bra­ti­slav­ského pod­chodu vyhrala spo­loč­nosť Immo­cap Group.

Deve­lo­per­ská spo­loč­nosť Immo­cap Group včera pod­pí­sala s mes­tom nájomnú zmluvu. Ide o prvý krok v rekon­štruk­cii chát­ra­jú­ceho bra­ti­slav­ského pod­chodu.

Deve­lo­peri, ktorí stoja za budo­vou neďa­le­kého Cen­tralu, dostali pod­chod do pre­nájmu na 15 rokov. Ročne budú pla­tiť sym­bo­lické jedno euro pod pod­mien­kou, že do rekon­štruk­cie inves­tujú aspoň 1 082 790 eur.

097aeb375f3e6ec9607e2ca3d6b20b53

foto: Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

Sme radi, že to, čo bolo dote­raz iba v rovine plá­nov, sa týmto pod­pi­som stáva naozaj rea­li­tou. Trnav­ské mýto ako dôle­žitý dopravný uzol, si zaslúži pekný, plne funkčný a najmä bez­pečný a bez­ba­ri­é­rový pod­chod, preto chceme ďalej postu­po­vať tak, aby sme mohli začať so samot­nými rekon­štrukč­nými prá­cami čo naj­skôr, pove­dal gene­rálny ria­di­teľ Immo­cap Group Mar­tin Šramko.

Nasle­du­júci krok bude vypra­co­va­nie pro­jek­tov. To by malo trvať tri až štyri mesiace. Samotná rekon­štruk­cia by potom mala trvať asi rok. Vyko­ná­vaná bude tak, aby čo naj­me­nej ovplyv­nila pre­vádzku pod­chodu.

93d4c5e1021a45fa5ae50ea174a04a6d

foto: Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

Spo­loč­nosť pred­po­kladá, že nový pod­chod bude hotový na jar 2018. V rámci rekon­štruk­cie sa plá­nuje aj „revi­ta­li­zá­cia verej­ného prie­s­trans­tva“.

Pre­ná­jom neza­hŕňa eska­lá­tory. Do tých plá­nuje inves­to­vať mesto. Kon­krétne plá­nuje minúť 421-tisíc eur na tri eska­lá­tory a sedem výťa­hov.

51a084d5785752657d153611a8a45694

foto: Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

Pod­chod, ktorý od svojho vzniku v 70.rokch nepre­šiel výraz­nou zme­nou, je bez debaty zrelý na rekon­štruk­ciu. Immo­cap Group z neho plá­nuje vytvo­riť bez­pečný a repre­zen­ta­tívny dopravný uzol.

V pláne je 24-hodi­nový kame­rový sys­tém a strážna služba. Samoz­rej­mos­ťou budú aj elek­tro­nické tabule s infor­má­ciami o MHD.

5993d7608579a3745d1a1a169580cb8d

foto: Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

Pod­chod na Trnav­skom mýte je už dlho výraz­nou škvr­nou na tvári Bra­ti­slavy. Pred maj­strov­stvami v hokeji v roku 2011 bol pod­chod síce vyčis­tený, no s turis­tami odišla aj snaha mesta o jeho údržbu.

Nebude to prvý­krát, čo mesto pre­najme pod­chod súkrom­ní­kovi. Rov­nako tak uro­bilo s pod­cho­dom na Hodžo­vom námestí a ten odvtedy fun­guje bez väč­ších prob­lé­mov.

df521b69210534f23a760c6c27f95276

foto: Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

e17e458c91a7248faf8d4f913a22a532

foto: Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

zdroj titul­nej foto­gra­fie: mapio.net / Immo­cap Group — Vizu­ali­zá­cia

Pridať komentár (0)