Richard Bran­son a Vir­gin Galac­tic pred­sta­vili svoj nový rake­to­plán

Rudolf Nečas / 20. februára 2016 / Tech a inovácie

Richard Bran­son to s komerč­nými letmi do ves­míru myslí vážne. Počia­točný neús­pech ho neod­ra­dil a dnes máme na svete nový rake­to­plán.

Vir­gin Galac­tic Richarda Bran­sona dnes pred­sta­vila svoj nový rake­to­plán Spa­ceS­hipTwo. Toto je naj­nov­šia ver­zia, ktorú spo­loč­nosť odha­lila verej­nosti od ich smr­teľ­nej nehody počas skú­šob­ného letu s pred­chá­dza­jú­cou ver­ziou.

spaceshiptwo_new_960x435

foto: xprize.org

V twe­ete Vir­gin Galac­tic je uve­dené, že nová VSS Unity bola pome­no­vaná Step­he­nom Hawkin­gom, ktorý na Twit­teri vyjad­ril nad­še­nie pre budúc­nosť súkrom­ných letov: “Ak som schopný ísť a ak ma Richard vezme, bol by som veľmi hrdý keby letím na tejto lodi.”

Spo­loč­nosť na svo­jom blogu včera uviedla, že nová Spa­ceS­hipTwo nebude v dohľad­nej dobe pou­žitá v tes­to­va­cích letoch. Po dnešku bude Vir­gin Galac­tic tes­to­vať ich naj­nov­šiu ver­ziu VSS ako celok. Kým jed­not­livé kom­po­nenty už boli skú­šané odde­lene, teraz bude Vir­gin Galac­tic prvý krát tes­to­vať elek­trické sys­témy a všetky pohyb­livé časti Spa­ceS­hipTwo pokope.

Vir­gin Galac­tic dúfa, že sa vďaka VSS Unity stane prvou súkrom­nou spo­loč­nos­ťou, ktorá dopraví turis­tov do ves­míru a bez­pečne späť na Zem. Na dosia­hnu­tie tohto výkonu je Spa­ceS­hipTwo vyne­sená na lie­tadle Whi­teK­nightTwo do nad­mor­skej výšky 45.000 stôp (cca 13,7 km). V tomto oka­mihu sa Spa­ceS­hipTwo oddelí od Whi­teK­nightTwo a zažne svoj rake­tový motor pre dokon­če­nie zvyšku cesty.


VSS Unity je vyba­vená na pre­pravu 2 pilo­tov a 6 ces­tu­jú­cich na subor­bi­tálnu dráhu, kde zažijú nie­koľko minút stave bez­tiaže. K návratu na Zem využíva Spa­ceS­hipTwo jedi­nečný sys­tém. Rotá­ciou svo­jich krí­del dokáže rake­to­plán zvý­šiť svoj odpor a spo­ma­liť svoj zostup späť na zem.

Kon­štruk­cia je zalo­žená na pred­chod­covi, Spa­ceS­hi­pOne rake­to­pláne, ktorý v roku 2004 vyhral Ansari X Prize a zís­kal tým 10 mili­ó­nov dolá­rov. Cie­ľom súťaže bolo posta­viť prvú súkromne finan­co­vanú koz­mickú loď schopnú niesť 3 osoby, ktorá by mohla dokon­čiť let do ves­míru v prie­behu 2 týž­dňov.

Rov­nako ako Spa­ceS­hipTwo, bola Spa­ceS­hi­pOne vypus­tená lie­tad­lom Whi­teK­nigh­tOne vo vyso­kých nad­mor­ských výš­kach a následne dokon­čila zvy­šok cesty do subor­bi­tál­neho pries­toru. Navr­hnutá a vyro­bená spo­loč­nos­ťou Sca­led Com­po­si­tes, ktorú vlast­nil známy letecký dizaj­nér Burt Rutan, začala Spa­ceS­hi­pOne novú éru súkrom­ných koz­mic­kých letov, keď vyhrala Ansari X Prize dňa 4. októbra 2004.
357661-virgin-galactic

foto: unisci24.com

Cena letu na Spa­ceS­hipTwo je sta­no­vená na 250,000 dolá­rov a Vir­gin Galac­tic už pre­dal viac ako 700 vstu­pe­niek, čo je viac ako cel­kový počet ľudí, ktorí dote­raz ces­to­vali do ves­míru. Mnoho z týchto drži­te­ľov vstu­pe­niek boli pone­chané pre­mýš­ľal, čo by sa stalo s ich náku­pom, keď pred­chá­dza­júca ver­zia Spa­ceS­hipTwo, zvaná Enter­prise počas skú­šob­ného letu v roku 2014 fatálne hava­ro­vala.

Pri havá­rií, ktorá sa stala v Mohav­skej púšti zomrel kopi­lot a pilot sa vážne zra­nil. Po vyšet­ro­vaní bolo zis­tené, že zrážka bola spô­so­bená chy­bou dru­hého pilota súvi­sia­cou so sys­té­mom rotá­cie krí­del Spa­ceS­hipTwo. Pri skú­šob­nom lete pilot oto­čil krídla Spa­ceS­hipTwo prí­liš skoro, kvôli čomu sa rake­to­plán roz­pa­dol vo vzdu­chu.

Nehoda bola pre spo­loč­nosť zni­ču­jú­cim neús­pe­chom, ale dnešné odha­le­nie demon­štruje odhod­la­nie Vir­gin Galac­tic posu­núť sa vpred.

dgfdub

foto: mic.com

Zdroj: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: latimes.com

Pridať komentár (0)