Richard Marko z firmy ESET je naj­reš­pek­to­va­nej­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom

Martin Kráľ / 2. mája 2015 / Tools a produktivita

Gene­rálny ria­di­teľ slo­ven­skej bez­peč­nost­nej spo­loč­nosti ESET Richard Marko sa stal naj­reš­pek­to­va­nej­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom. O tomto titule roz­hodlo 121 slo­ven­ských biz­nis líd­rov, ktorí sa zúčast­nili „Slo­ven­ského CEO pries­kumu 2015“, ktorý orga­ni­zo­vala pora­den­ská spo­loč­nosť PwC a maga­zín For­bes. Biz­nis lídri mali uviesť meno toho gene­rál­neho ria­di­teľa, kto­rého rešpek­tujú a vážia si ho za to, ako svoju firmu vedie, aké úspe­chy dosia­hol a za jeho osob­nostné kva­lity.

Oce­ne­nie The Most Res­pec­ted CEO je veľmi jedi­nečné, pre­tože ide o „peer-to-peer“ uzna­nie a zapô­so­biť na ria­di­te­ľov je ťažké. Takže byť vybraný biz­nis líd­rami ako ten naj­reš­pek­to­va­nejší CEO na Slo­ven­sku je obrov­ský, bez­kon­ku­renčný úspech,“ vraví Todd Brads­haw, Coun­try Mana­ging Par­tner PwC na Slo­ven­sku.

Richard Marko je absol­ven­tom výpoč­to­vej tech­niky a infor­ma­tiky FEI STU v Koši­ciach, kde pro­mo­val s čer­ve­ným dip­lo­mom a cenou rektora, nie­len za vyni­ka­júce štu­dijné výsledky, ale aj výni­močnú dip­lo­movú prácu. Je prog­ra­má­tor­ským spo­lu­au­to­rom tzv. pokro­či­lej heuris­tiky, ktorá v roku 2002 zna­me­nala tech­no­lo­gický zlom v detek­cii škod­li­vého kódu. Práve vďaka pokro­či­lej heuris­tike patrí ESET medzi glo­bál­nych líd­rov v digi­tál­nej ochrane. Gene­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nosti ESET je od roku 2011, v tom istom roku sa stal slo­ven­skou IT osob­nos­ťou roka.

Oce­ne­nie, ktoré vyšlo z hla­so­va­nia mojich kole­gov z význam­ných slo­ven­ských firiem, si veľmi vážim. Odzr­kad­ľuje tímovú prácu celej firmy ESET. Budeme sa sna­žiť si túto dôveru aj naďa­lej udr­žať,“ hovorí Marko.

Cena bola ude­lená po tre­tí­krát. Víťa­zom prvého roč­níka oce­ne­nia bol v roku 2013 Vla­di­mír Soták, gene­rálny ria­di­teľ a pred­seda pred­sta­ven­stva Žele­ziarní Pod­bre­zová. V roku 2014 ho nasle­do­val Igor Vida, pred­seda pred­sta­ven­stva a gene­rálny ria­di­teľ Tatra banky.

Víťaz bol vyhlá­sený na dis­kus­nom fóre CEO, ktoré sa konalo 15. apríla 2015. Na fóre dis­ku­to­vali biz­nis lídri o aktu­ál­nych témach, ktoré vyplý­vajú z hlav­ných zis­tení slo­ven­ského pries­kumu PwC a zdie­ľali ich vlastné názory a skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním na Slo­ven­sku.

Viac infor­má­cií o „Slo­ven­skom CEO pries­kume 2015“ náj­dete na www.pwc.com/sk/ceo-prieskum.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: eset.sk

Pridať komentár (0)