Richard Mar­ko z fir­my ESET je naj­reš­pek­to­va­nej­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom

Martin Kráľ / 2. mája 2015 / Tools a produktivita

Gene­rál­ny ria­di­teľ slo­ven­skej bez­peč­nost­nej spo­loč­nos­ti ESET Richard Mar­ko sa stal naj­reš­pek­to­va­nej­ším gene­rál­nym ria­di­te­ľom. O tom­to titu­le roz­hod­lo 121 slo­ven­ský­ch biz­nis líd­rov, kto­rí sa zúčast­ni­li „Slo­ven­ské­ho CEO pries­ku­mu 2015“, kto­rý orga­ni­zo­va­la pora­den­ská spo­loč­nosť PwC a maga­zín For­bes. Biz­nis líd­ri mali uviesť meno toho gene­rál­ne­ho ria­di­te­ľa, kto­ré­ho rešpek­tu­jú a vážia si ho za to, ako svo­ju fir­mu vedie, aké úspe­chy dosia­hol a za jeho osob­nost­né kva­li­ty.

 

„Ocenenie The Most Respected CEO je veľmi jedinečné, pretože ide o „peer-to-peer“ uznanie a zapôsobiť na riaditeľov je ťažké. Takže byť vybraný biznis lídrami ako ten najrešpektovanejší CEO na Slovensku je obrovský, bezkonkurenčný úspech,“ vraví Todd Bradshaw, Country Managing Partner PwC na Slovensku.

 

Richard Marko je absolventom výpočtovej techniky a informatiky FEI STU v Košiciach, kde promoval s červeným diplomom a cenou rektora, nielen za vynikajúce študijné výsledky, ale aj výnimočnú diplomovú prácu. Je programátorským spoluautorom tzv. pokročilej heuristiky, ktorá v roku 2002 znamenala technologický zlom v detekcii škodlivého kódu. Práve vďaka pokročilej heuristike patrí ESET medzi globálnych lídrov v digitálnej ochrane. Generálnym riaditeľom spoločnosti ESET je od roku 2011, v tom istom roku sa stal slovenskou IT osobnosťou roka.

 

 

„Ocenenie, ktoré vyšlo z hlasovania mojich kolegov z významných slovenských firiem, si veľmi vážim. Odzrkadľuje tímovú prácu celej firmy ESET. Budeme sa snažiť si túto dôveru aj naďalej udržať,“ hovorí Marko.

 

Cena bola udelená po tretíkrát. Víťazom prvého ročníka ocenenia bol v roku 2013 Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová. V roku 2014 ho nasledoval Igor Vida, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Víťaz bol vyhlásený na diskusnom fóre CEO, ktoré sa konalo 15. apríla 2015. Na fóre diskutovali biznis lídri o aktuálnych témach, ktoré vyplývajú z hlavných zistení slovenského prieskumu PwC a zdieľali ich vlastné názory a skúsenosti s podnikaním na Slovensku.

Viac informácií o „Slovenskom CEO prieskume 2015“ nájdete na www.pwc.com/sk/ceo-prieskum.

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

Zdroj: eset.sk

 

Pridať komentár (0)