Róbert Bača: Dre­vo jed­no­du­cho nikdy neo­mr­zí

Martin Bohunický / 23. septembra 2016 / Business

Róbert Bača obja­vil v zahra­ni­čí pro­dukt, kto­rý mu na Slo­ven­sku chý­bal. Neza­čal dová­žať lac­nú výro­bu zo zahra­ni­čia, roz­ho­dol sa pri­stú­piť k biz­ni­su poc­ti­vo a začal vyrá­bať dre­ve­né motý­li­ky.

Ahoj Róbert, v čase, keď dre­vo fičí, si sa roz­ho­dol na slo­ven­ský trh pri­niesť dre­ve­né motý­li­ky. Pre­čo také­to roz­hod­nu­tie?:)

Ahoj Mar­tin, od malič­ka som mal vzťah k dre­vu a nie­len ako k mate­riá­lu. Vyras­tal som a žijem na Ora­ve, kde je člo­vek s prí­ro­dou doslo­va spä­tý. Mama je kraj­čír­ka, tak­že som mal blíz­ko aj k sve­tu plné­mu látok, tka­nín a módy vše­obec­ne. Keď som sa v zahra­ni­čí prvý­krát stre­tol s dre­ve­ným motý­li­kom, videl som poten­ciál. Zapá­čil sa mi tak veľ­mi, že som bol roz­hod­nu­tý pri­niesť ten­to trend aj k nám.

Motý­li­ky sa ale zatiaľ vra­ca­jú do módy poma­ly, dup­lom musím pove­dať, že v našom kon­zer­va­tív­nej­šom pro­stre­dí sú aj dre­ve­né dopl­n­ky stá­le málo vidi­teľ­né. Ako to vní­maš ty?

Máš prav­du, pri­pi­su­jem to však tomu, že sú u nás dre­ve­né mód­ne dopl­n­ky dostup­né rela­tív­ne krát­ku dobu. Verím a som opti­mis­ta, že sa aj ľudia u nás necha­jú str­hnúť nekon­venč­nos­ťou, kto­rú už kúsok za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ka tak cítiť a budú aj u nás viac vidi­teľ­né.

titulka s logom

Ako na tvo­je pro­duk­ty rea­gu­jú ľudia?

Keď sa sna­žím zacie­liť rekla­mu troš­ka obšír­nej­šie a chcem pre­bá­dať nové vody, stret­nem sa s kade­ja­ký­mi názor­mi. Čo je však pocho­pi­teľ­né, keď­že pre mno­ho ľudí je to nie­čo nové. Ak si už ale nie­kto náš pro­dukt kúpil, čas­to dostá­va­me sku­toč­ne pozi­tív­nu odoz­vu za dob­re odve­de­nú prá­cu. Koniec kon­cov za všet­ko hovo­rí zákaz­ník, zatiaľ sme mali len jedi­nú rekla­má­ciu a z toho sa naozaj teším.

Motý­li­ky vyze­ra­jú spra­co­va­né naozaj kva­lit­ne, vyrá­baš ich sám, ale­bo si si našiel neja­ké­ho šikov­né­ho reme­sel­ní­ka, kto­rý ti ich dodá­va?

Spo­čiat­ku sme dizajn a opra­co­va­nie robi­li spo­lu s dob­rým kama­rá­tom a mojou pria­teľ­kou. Neskôr som ale robil motý­li­ky úpl­ne sám, aby som dostal do toho kús­ku dre­va zo seba čo naj­viac. Dnes už viem ako by mal vyze­rať dre­ve­ný motý­lik, kto­rý je vkus­ný a ori­gi­nál­ny záro­veň, tak­že sa spo­lie­ham aj na ďal­ších šikov­ných ľudí, bez kto­rých by som len ťaž­ko všet­ku tú prá­cu zvlá­dol.

Ako taká výro­ba pre­bie­ha? Vieš nám struč­ne pri­blí­žiť celý pro­ces vzni­ku motý­li­ka?:)

Aj keď sa to na prvý pohľad mož­no nez­dá, je to naozaj zdĺha­vý a nároč­ný pro­ces. Dre­vo musí prejsť nie­koľ­ký­mi fáza­mi reza­nia, suše­nia, brú­se­nia a fré­zo­va­nia. Až potom ho môže­me povr­cho­vo upra­viť lakom, kto­rý dre­vo ošet­rí a roz­žia­ri. Nasle­du­je tka­ni­na, kto­rá bude lemo­vať jeho stred a aby to nevy­ze­ra­lo len tak hala­ba­la, chce to fúru ner­vov a trpez­li­vos­ti kým dosta­ne motý­lik finál­nu podo­bu.

Untitled-11

Doká­že ťa tvoj e-shop uži­viť, ale­bo je to zatiaľ len nástroj na pri­vy­ro­be­nie? Pre­zra­díš, koľ­ko kusov mesač­ne tak pri­bliž­ne pre­dáš?

Neho­vo­ril by som o e-sho­pe ako o zdro­ji obži­vy. Naj­viac ma živí pocit, že prá­ve náš pro­dukt sa ľuďom páči a s rados­ťou si ho dajú na svo­ju obľú­be­nú koše­ľu, mno­ho­krát pri tých naj­výz­nam­nej­ších život­ných oka­mi­hoch ☺

Samoz­rej­me, doká­žem aj zaro­biť, bez toho to nej­de a v posled­nej dobe sa nám aj cel­kom dob­re darí. Nie je to ale jedi­né čomu venu­jem svoj čas, no pre ten­to rok dám zo seba maxi­mum, aby o Woodf­ly bolo čo to počuť ☺

Máš neja­ký taj­ný sen aj o ďal­ších dre­ve­ných pro­duk­toch?:)

Sní­vam o pro­duk­toch ako takých, ale nemô­žem pove­dať, že „áno“ budem robiť iba dre­ve­né veci. Našiel som si k dre­vu vzťah a ako­si pri­ro­dze­ne som sa dostal k pro­duk­tom, kto­ré sa dajú z neho vytvo­riť a v nepo­sled­nom rade pre­dať. Budem rád keď ma napad­ne nie­čo, čo bude mať sku­toč­nú pri­da­nú hod­no­tu a ide­ál­ne to ešte nikto nevytvoril…Ak ale je nie­čo, čo by som chcel vedieť z dre­va vyro­biť, tak je to akus­tic­ká gita­ra ☺

Screen Shot 2016-01-23 at 13.59.00

Akým spô­so­bom sa sna­žíš dostať pove­do­mie o Woodf­ly medzi ľudí?

Mys­lím, že naj­lep­ší spô­sob ako dostať pove­do­mie znač­ky medzi ľudí, je dať im kva­lit­ný pro­dukt. Ak to robí­me naozaj dob­re, skôr či neskôr budú ľudia Woodf­ly poznať a verím, že v pozi­tív­nom vní­ma­ní ☺

Máš záu­jem expan­do­vať so svo­jou znač­kou aj do zahra­ni­čia?

Samoz­rej­me, plá­nu­je­me to na ten­to rok. Na webe by sme radi uro­bi­li pár zmien a pri­bud­ne tiež vir­tu­ál­na diel­ňa. Pra­cu­je­me na logis­ti­ke a hľa­dá­me tiež nie­ko­ho, kto by nám pomo­hol s mar­ke­tin­gom a príp­ra­vou kam­pa­ní.

Čo ak by náho­dou zra­zu dre­vo vyšlo z módy, máš aj neja­ký plán B?:)

Pod­ľa mňa dre­vo nikdy nevyj­de z módy, lep­šie pove­da­né nikdy nás neo­mr­zí. Neus­tá­le sa k nemu bude­me vra­cať naprí­klad v ume­ní, archi­tek­tú­re, inte­ri­é­ro­vom dizaj­ne a verím, že aj v móde ☺

Pridať komentár (0)