Róbert Bača: Drevo jed­no­du­cho nikdy neo­mrzí

Martin Bohunický / 23. septembra 2016 / Business

Róbert Bača obja­vil v zahra­ničí pro­dukt, ktorý mu na Slo­ven­sku chý­bal. Neza­čal dová­žať lacnú výrobu zo zahra­ni­čia, roz­ho­dol sa pri­stú­piť k biz­nisu poc­tivo a začal vyrá­bať dre­vené motý­liky.

Ahoj Róbert, v čase, keď drevo fičí, si sa roz­ho­dol na slo­ven­ský trh pri­niesť dre­vené motý­liky. Prečo takéto roz­hod­nu­tie?:)

Ahoj Mar­tin, od malička som mal vzťah k drevu a nie­len ako k mate­riálu. Vyras­tal som a žijem na Orave, kde je člo­vek s prí­ro­dou doslova spätý. Mama je kraj­čírka, takže som mal blízko aj k svetu plnému látok, tka­nín a módy vše­obecne. Keď som sa v zahra­ničí prvý­krát stre­tol s dre­ve­ným motý­li­kom, videl som poten­ciál. Zapá­čil sa mi tak veľmi, že som bol roz­hod­nutý pri­niesť tento trend aj k nám.

Motý­liky sa ale zatiaľ vra­cajú do módy pomaly, dup­lom musím pove­dať, že v našom kon­zer­va­tív­nej­šom pro­stredí sú aj dre­vené dopl­nky stále málo vidi­teľné. Ako to vní­maš ty?

Máš pravdu, pri­pi­su­jem to však tomu, že sú u nás dre­vené módne dopl­nky dostupné rela­tívne krátku dobu. Verím a som opti­mista, že sa aj ľudia u nás nechajú str­hnúť nekon­venč­nos­ťou, ktorú už kúsok za hra­ni­cami Slo­venka tak cítiť a budú aj u nás viac vidi­teľné.

titulka s logom

Ako na tvoje pro­dukty rea­gujú ľudia?

Keď sa sna­žím zacie­liť reklamu troška obšír­nej­šie a chcem pre­bá­dať nové vody, stret­nem sa s kade­ja­kými názormi. Čo je však pocho­pi­teľné, keďže pre mnoho ľudí je to niečo nové. Ak si už ale nie­kto náš pro­dukt kúpil, často dostá­vame sku­točne pozi­tívnu odozvu za dobre odve­denú prácu. Koniec kon­cov za všetko hovorí zákaz­ník, zatiaľ sme mali len jedinú rekla­má­ciu a z toho sa naozaj teším.

Motý­liky vyze­rajú spra­co­vané naozaj kva­litne, vyrá­baš ich sám, alebo si si našiel neja­kého šikov­ného reme­sel­níka, ktorý ti ich dodáva?

Spo­čiatku sme dizajn a opra­co­va­nie robili spolu s dob­rým kama­rá­tom a mojou pria­teľ­kou. Neskôr som ale robil motý­liky úplne sám, aby som dostal do toho kúsku dreva zo seba čo naj­viac. Dnes už viem ako by mal vyze­rať dre­vený motý­lik, ktorý je vkusný a ori­gi­nálny záro­veň, takže sa spo­lie­ham aj na ďal­ších šikov­ných ľudí, bez kto­rých by som len ťažko všetku tú prácu zvlá­dol.

Ako taká výroba pre­bieha? Vieš nám stručne pri­blí­žiť celý pro­ces vzniku motý­lika?:)

Aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, je to naozaj zdĺhavý a náročný pro­ces. Drevo musí prejsť nie­koľ­kými fázami reza­nia, suše­nia, brú­se­nia a fré­zo­va­nia. Až potom ho môžeme povr­chovo upra­viť lakom, ktorý drevo ošetrí a roz­žiari. Nasle­duje tka­nina, ktorá bude lemo­vať jeho stred a aby to nevy­ze­ralo len tak hala­bala, chce to fúru ner­vov a trpez­li­vosti kým dostane motý­lik finálnu podobu.

Untitled-11

Dokáže ťa tvoj e-shop uži­viť, alebo je to zatiaľ len nástroj na pri­vy­ro­be­nie? Pre­zra­díš, koľko kusov mesačne tak pri­bližne pre­dáš?

Neho­vo­ril by som o e-shope ako o zdroji obživy. Naj­viac ma živí pocit, že práve náš pro­dukt sa ľuďom páči a s rados­ťou si ho dajú na svoju obľú­benú košeľu, mno­ho­krát pri tých naj­výz­nam­nej­ších život­ných oka­mi­hoch ☺

Samoz­rejme, doká­žem aj zaro­biť, bez toho to nejde a v posled­nej dobe sa nám aj cel­kom dobre darí. Nie je to ale jediné čomu venu­jem svoj čas, no pre tento rok dám zo seba maxi­mum, aby o Woodfly bolo čo to počuť ☺

Máš nejaký tajný sen aj o ďal­ších dre­ve­ných pro­duk­toch?:)

Sní­vam o pro­duk­toch ako takých, ale nemô­žem pove­dať, že „áno“ budem robiť iba dre­vené veci. Našiel som si k drevu vzťah a akosi pri­ro­dzene som sa dostal k pro­duk­tom, ktoré sa dajú z neho vytvo­riť a v nepo­sled­nom rade pre­dať. Budem rád keď ma napadne niečo, čo bude mať sku­točnú pri­danú hod­notu a ide­álne to ešte nikto nevytvoril…Ak ale je niečo, čo by som chcel vedieť z dreva vyro­biť, tak je to akus­tická gitara ☺

Screen Shot 2016-01-23 at 13.59.00

Akým spô­so­bom sa sna­žíš dostať pove­do­mie o Woodfly medzi ľudí?

Mys­lím, že naj­lepší spô­sob ako dostať pove­do­mie značky medzi ľudí, je dať im kva­litný pro­dukt. Ak to robíme naozaj dobre, skôr či neskôr budú ľudia Woodfly poznať a verím, že v pozi­tív­nom vní­maní ☺

Máš záu­jem expan­do­vať so svo­jou znač­kou aj do zahra­ni­čia?

Samoz­rejme, plá­nu­jeme to na tento rok. Na webe by sme radi uro­bili pár zmien a pri­budne tiež vir­tu­álna dielňa. Pra­cu­jeme na logis­tike a hľa­dáme tiež nie­koho, kto by nám pomo­hol s mar­ke­tin­gom a príp­ra­vou kam­paní.

Čo ak by náho­dou zrazu drevo vyšlo z módy, máš aj nejaký plán B?:)

Podľa mňa drevo nikdy nevyjde z módy, lep­šie pove­dané nikdy nás neo­mrzí. Neus­tále sa k nemu budeme vra­cať naprí­klad v umení, archi­tek­túre, inte­ri­é­ro­vom dizajne a verím, že aj v móde ☺

Pridať komentár (0)